Servicios online para la Administración Local

PRESSUPOSTOS DE VAL脠NCIA

Models adaptats a la LEY 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2017, a la ORDEN HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, a la ORDEN HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucci贸n del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucci贸n del modelo b谩sico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre, a la LEY 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2014, a la Ley Org谩nica 4/2012, de 28 de septiembre, de modificaci贸n de la LOEPSF, a la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la LOEPSF, a la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci贸n y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci贸n para el pago a los proveedores de las entidades locales, a la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2011, al REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducci贸n del d茅ficit p煤blico, al Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y aut贸nomos, a la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, al Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicaci贸n a las entidades locales, al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y la Orden EHA/4040/2004, Orden EHA/4041/2004 y Orden EHA/4042/2004 de 23 de noviembre, de Modelos de cuenta de la entidad local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE PRESSUPOSTOS:

CAPÍTOL 0. OBLIGACIONS DEL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ QUE HAN D'EFECTUAR LES CORPORACIONS LOCALS.

1. ESQUEMA DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ QUE HAN D'EFECTUAR LES CORPORACIONS LOCALS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE.

Model Únic.- Esquema de Les Obligacions de Subministrament D'informació Que Han D'efectuar Les Corporacions Locals Al Ministeri D'hisenda i Administracions Públiques El Compliment Del Que Disposa L'ordre Hap/2105/2012, D'1 D'octubre.

CAPÍTOL 1. EXPEDIENTS D'ELABORACIÓ, APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

1. INSTRUCCIÓ PER ESTABLIR ELS CRITERIS DE PRESSUPOSTACIÓ PER A L'EXERCICI 201x DE L'AJUNTAMENT DE ...

Model 1.- Pressupostació Dels Ingressos.

Model 2.- Pressupostació de Les Despeses.

Model 3.- Proposta Calendari Aprovació Pressupost 201x.

2. MODELS QUE INTEGREN L'EXPEDIENT DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Introducció.

Model 2.- Bases D'execució Del Pressupost.

Model 3.- Memòria Del President.

Model 4.- Liquidació de L'any Anterior, Avançament de La de L'exercici Actual A 30 de Juny i Previsió de Tancament A 31 de Desembre.

Model 5.- Annex de Personal.

Model 6.- Annex de Inversions.

Model 7.- Informe Econòmic i Financer.

Model 8.- Estat de Consolidació Del Pressupost.

Model 9.- Estat Del Deute.

Model 10.- Decret D'alcaldia.

Model 11.- Informe Sobre L'estabilitat Pressupostària i La Regla de La Despesa.

Model 12.- Informe D'intervenció.

Model 13.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 14.- Acord Del Ple.

Model 15.- Certificat Del Secretari.

Model 16.- Anunci D'exposició Pública.

Model 17.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública.

Model 18.- Annex Sobre Informació Dels Beneficis Fiscals En Els Tributs Locals.

Model 19.- Annex Sobre Informació Dels Convenis Subscrits Amb La Comunitat Autònoma En Matèria de Despesa Social.

3. EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

Model Únic.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

4. OFICI DE REMISSIÓ DEL PRESSUPOST A LES ADMINISTRACIONS INTERESSADES.

Model Únic.- Ofici de Remissió Del Pressupost A Les Administracions Interessades.

5. DILIGÈNCIA DE REMISSIÓ DE LA CÒPIA DEL PRESSUPOST A LES ADMINISTRACIONS INTERESSADES.

Model Únic.- Diligència de Remissió de La Còpia Del Pressupost.

6. PRÒRROGA DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Informe de L'interventor.

Model 2.- Decret de L'alcaldia.

7. NOTA INTRODUCTÒRIA SOBRE ELS CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER AL CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017.

Model Únic.- Nota Introductòria Sobre Els Criteris A Tenir En Compte Per Al Càlcul de La Regla de La Despesa En L'Aprovació Del Pressupost de L'Exercici 2017.

8. CRITERIS I PAUTES PER FER EL SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SOBRE EL CONTROL D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Model Únic.- Criteris i Pautes Per Fer El Seguiment Pressupostari Sobre El Control D'execució Del Pressupost.

9. CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA. DOCUMENT EXPLICATIU.

Model Únic.- Càlcul de La Regla de La Despesa. Document Explicatiu.

9.1 NOVETATS EN EL CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA RESPECTE A L'EDICIÓ ANTERIOR.

Model Únic.- Novetats En El Calcul de La Regla de La Despesa Respecte A L'edició Anterior.

10.NOTA INTRODUCTÒRIA DELS CRITERIS MÉS COMUNS PER TENIR EN COMPTE A L'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018.

Model Únic.- Nota Introductòria Els Criteris Més Comuns A Tenir En Compte En L'Avaluació Del Compliment de L'Objectiu D'Estabilitat Pressupostària En L'Aprovació Del Pressupost de L'Exercici 2018 i Previsionsde La Destinació de L'Superàvit Presupustario D

11. AUTORITZACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL.

Pas 1.- Decret D'alcaldia.

Model 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Informe D'intervenció.

Pas 4.- Decret D'alcaldia.

Pas 5.- Informe-Proposta de Resolució.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Diligència.

12. EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS.

Model 1.- Informe de Intervenció (vegeu Excel).

Model 2.- Decret D'alcaldia Xxxxx.

Model 3.- Certificat de Secretaria.

13. ANNEX DE BENEFICIS FISCALS I EL SEU IMPACTE EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ____.

Model Únic.- Annex de Beneficis Fiscals i El Seu Impacte En El Pressupost de L'exercici ____.

14. ANNEX SOBRE LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

Model Únic.- Annex Sobre La Informació Relativa Als Convenis Subscrits Amb La Comunitat Autònoma.

CAPÍTOL 2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST.

1. MODEL SOBRE SUPLEMENT DE CRÈDITS.

Model 1.- Nota Aclaridora.

Model 2.- Memòria Justificativa de La Modificació Pressupostària.

Model 3.- Informe D'Intervenció (informe Sobre Baixes Per Anul·lació O Acreditació Majors Ingressos).

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'Hisenda.

Model 6.- Proposta D'Acord.

2. MODEL SOBRE APROVACIÓ DE DESPESES.

Model 1.- Informe D'intervenció D'aprovació de Despeses 鈥 Reconeixement D'obligacions O Liquidació de Despeses

Model 2.- Decret de L'alcalde de Reconeixement D'obligacions O Liquidació de Despeses

Model 3.- Notificació A L'Interessat.

3. MODEL SOBRE CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS.

Model 1.- Nota Aclaridora.

Model 2.- Memòria Justificativa de La Modificació Pressupostària.

Model 3.- Informe D'Intervenció (informe Sobre Baixes Per Anul·lació O Acreditació Majors Ingressos).

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'Hisenda.

Model 6.- Proposta D'Acord.

CAPÍTOL 3. PLA ECONÒMIC-FINANCER.

1. NOTA INTRODUCTÒRIA AL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model Únic.- Nota Introductòria

2. PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Memòria Relativa A La Revisió Del Pla Econòmic-Financer.

Model 2.- Contingut Del Pla Econòmic-Financer / Escenari Pressupostari.

3. APROVACIÓ DEL PLE DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Informe Del Interventor.

Model 2.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 3.- Acord Del Ple D'aprovació Del Pla Econòmic-Financer.

Model 4.- Remissió Del Pla A La Comissió Nacional D'administració Local.

Model 5.- Anunci de Publicació Del Pla.

4. REMISSIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS O A L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA QUE EXERCEIXI LA TUTELA FINANCERA DELS PLANS ECONÒMIC-FINANCERS QUE S'HAGIN APROVAT.

Model Únic.- Ofici de Remissió Del Pla Econòmic-Financer.

5. PLA ECONÒMIC-FINANCER A REALITZAR EN EL SUPÒSIT D'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

Model 1.- Introducció.

Model 2.- Plantilla Del Contingut Del Pla Econòmic-Financer.

6. PLA ECONÒMIC-FINANCER DERIVAT DE DESVIACIONS NEGATIVES PROVINENTS DE DIFERIMENTS DE COMPTABILITAT DE SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS ORDINARIS.

Model 1.- Pla Econòmico-Financer. Memòria Relativa A La Revisió Del Pla Econòmic-Financer.

Model 2.- Contingut Del Pla Econòmic-Financer / Escenari Pressupostari Plurianual.

7. EXPEDIENT DE PLA DE SANEJAMENT.

Model 1.- Nota Introductòria.

Model 2.- Notes Informatives Sobre El Pla de Sanejament de L'Ajuntament...

Model 3.- Memòria de L'alcalde. Proposta D'Acord.

Model 4.- Dictamen Comissió D'hisenda. Proposta D'Acord.

Model 5.- Aprovació Del Ple. Proposta D'Acord.

CAPÍTOL 4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL.

1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL.

Model 1.- Legislació Aplicable.

Model 2.- Inici Del Procediment.

Model 3.- Notificació.

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Especial de Comptes.

Model 6.- Informació Pública.

Model 7.- Resultat de La Informació Pública.

Model 8.- Nova Convocatòria de La Comissió Especial de Comptes (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 9.- Notificació (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 10.- Nou Dictamen de La Comissió Especial de Comptes (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 11.- Resolució de L'expedient.

Model 12.- Remissió de L'expedient A La Sindicatura de Comptes.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.

0. QÜESTIONS PRÈVIES REFERENTS ALS MODELS D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

Model Únic.- Qüestions Prèvies Referents Als Models D'Expedients de Modificacions Pressupostàries.

1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

Model 1.- Modalitat.

Model 2.- Exposició de Motius.

Model 3.- Fonts de Finançament.

2. DETALL DE LA MODIFICACIÓ.

Model Únic.- Detall de La Modificació.

3. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Model Únic.- Informe de L'interventor.

3Bis AVALUACIÓ DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. INFORME D'INTERVENCIÓ.

Model 1.- Identificació de L'expedient Objecte de L'informe.

Model 2.- Legislació Aplicable.

Model 3.- Consideracions Jurídiques.

Model 4.- Conclusions.

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PEL PLE.

Model Únic.- Aprovació de La Modificació Pel Ple.

5. EDICTE D'APROVACIÓ INICIAL.

Model Únic.- Edicte D'aprovació Inicial.

6. CERTIFICAT INTERVENTOR D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ.

Model Únic.- Certificat Interventor de Exposició Al Públic de La Modificació.

7. EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

Model Únic.- Edicte D'aprovació Definitiva.

8. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI. VERSIÓ SIMPLIFICADA.

Model 1.- Modalitat.

Model 2.- Exposició de Motius.

Model 3.- Fonts de Finançament i Tipus de La Modificació de Crèdit.

9. INFORME D'INTERVENCIÓ. VERSIÓ SIMPLIFICADA.

Model Únic.- Informe D'intervenció. Versió Simplificada.

10. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA INTERNA.

Model Únic.- Modificació de Crèdit Per Transferència Interna.

11. BAIXA DE CRÈDITS PER FINANÇAR UN ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU.

Model 1.- Decret D'alcaldia.

Model 2.- Informe de Secretaria.

Model 3.- Decret D'alcaldia.

Model 4.- Memòria D'alcaldia.

Model 5.- Informe D'intervenció.

Model 6.- Informe-Proposta de Resolució.

Model 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Model 8.- Acord Del Ple.

Model 9.- Diligència.

12. EXPEDIENT DE RECTIFICACIÓ D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS.

Model 1.- Nota Introductòria.

Model 2.- Informe-Proposta D'Intervenció.

Model 3.- Resolució de Alcaldia Núm Xxxx.

13. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇADA MITJANÇANT LA INCORPÒRACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2017.

Model 1.- Proposta Regidoria D'hisenda.

Model 2.- Proposta de La Regidoria De...

Model 3.- Moció de L'alcaldia.

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de Xx D'abril de Xx de La Comissió Informativa de L'àrea Econòmica, D'organització i Règim Interior.

Model 6.- Proposta D'acord.

Model 7.- Edicte D'aprovació Inicial.

Model 8.- Certificat D'aprovació Inicial.

Model 9.- Edicte Aprovació Definitiva.

CAPÍTOL 6. EXPEDIENTS D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL.

1. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Pas Únic.- Nota Introductòria.

2. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DECRET DE L'ALCALDIA.

Pas Únic.- Decret de L'alcaldia.

3. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Pas Únic.- Informe de L'interventor Núm Xx/2018.

4. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

Model Únic.- Dictamen de La Comissió Informativa.

5. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

Model Únic.- Documentació Complementària.

6. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. ACORD D'APROVACIÓ PER L'ÒRGAN COMPETENT.

Pas Únic.- Acord D'aprovació Per L'òrgan Competent.

7. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Model Únic.- Nota Introductòria.

8. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DECRET DE L'ALCALDIA.

Model Únic.- Decret de L'alcaldia.

9. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Pas Únic.- Informe de L'interventor.

10. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

Model Únic.- Dictamen de La Comissió Informativa.

11. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

Model Únic.- Documentació Complementària.

12. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. ACORD D'APROVACIÓ PER L'ÒRGAN COMPETENT.

Model Únic.- Acord D'aprovació Per L'òrgan Competent.

13. ENDEUTAMENT EXTRAORDINARI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Pas Únic.- Nota Introductòria.

CAPÍTOL 7. COMPTE DE L'ENTITAT LOCAL.

1. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Model Únic.- Nota Introductòria.

2. DECRET DE L'ALCALDIA D'INICI DEL PROCEDIMENT.

Model Únic.- Decret de L'alcaldia.

3. DECRET APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model Únic Decret de L'Alcaldia.

4. INFORME D'INTERVENCIÓ.

Model Únic.- Informe D'intervenció.

5. INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

Model 1.- Informe D'intervenció Sobre Avaluació Del Compliment de L'objectiu D'estabilitat.

Model 2.- Informe D'intervenció Del Compliment de La Regla de La Despesa.

6. INFORME DE SECRETARIA.

Model Únic.- Informe de Secretaria.

7. OFICI DE TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ.

Model Únic.- Ofici de Tramesa de La Liquidació.

8. REMISSIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS.

Model Únic.- Ofici de Remissió.

9. APROVACIÓ PEL PLE DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Informe de L'interventor.

Model 2.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 3.- Acord Del Ple D'aprovació Del Pla Econòmic-Financer.

Model 4.- Remissió Del Pla A La Comissió Nacional D'administració Local.

Model 5.- Anunci de Publicació Del Pla.

CAPÍTOL 8. MODELS DE COMPTES ANUALS.

1. NOTA EXPLICATIVA SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2015.

Model Únic.- Nota Explicativa Sobre Els Comptes Anuals de L'exercici 2015.

2. MEMÒRIA DE COMPTE ANUAL DE L'AJUNTAMENT.

Model 1.- Organització i Activitat.

Model 2.- Gestió Indirecta de Serveis Públics, Convenis i Altres Formes de Col·laboració.

Model 3.- Bases de Presentació Dels Comptes.

Model 4.- Normes de Reconeixement i Valoració.

Model 5.- Immobilitzat Material.

Model 6.- Patrimoni Públic Del Sòl.

Model 7.- Inversions Immobiliàries.

Model 8.- Immobilitzacions Intangibles.

Model 9.- Arrendaments Financers i Altres Operacions de Naturalesa Similar.

Model 10.- Actius Financers.

Model 11.- Passius Financers.

Model 12.- Cobertures Comptables.

Model 13.- Actius Construïts O Adquirits Per A Altres Entitats i Altres Existències.

Model 14.- Moneda Estrangera.

Model 15.- Transferències, Subvencions i Altres Ingressos i Despeses.

Model 16.- Provisions i Contingències.

Model 17.- Informació Sobre El Medi Ambient.

Model 18.- Actius En Estat de Venda.

Model 19.- Presentació Per Activitats Del Compte Del Resultat Econòmic Patrimonial.

Model 20.- Operacions Per Administració de Recursos A Compte D'altres Ens Públics.

Model 21.- Operacions No Pressupostàries de Tresoreria.

Model 22.- Contractació Administrativa. Procediments D'adjudicació.

Model 23.- Valors Rebuts En Dipòsit.

Model 24.- Informació Pressupostària.

Model 25.- Indicadors Financers, Patrimonials i Pressupostaris.

Model 26.- Informació Sobre El Cost de Les Activitats.

Model 27.- Indicadors de Gestió.

Model 28.- Fets Posteriors Al Tancament.

Model 29.- Aspectes Derivats de La Transició A Les Noves Normes Comptables.

2.1 NOTA COMPARATIVA DEL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA RESPECTE A EDICIONS D'ANYS ANTERIORS.

Model Únic.- Nota Comparativa Del Contingut de La Memòria Respecte A Edicions D'anys Anteriors.

3. ANNEX 1. MEMÒRIA. BALANÇ.

Model Únic.- Balanç.

4. ANNEX 2. MEMÒRIA. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.

Model Únic.- Compte Del Resultat Econòmic-Patrimonial.

5. ANNEX 3. MEMÒRIA. ROMANENT DE TRESORERIA.

Model Únic.- Romanent de Tresoreria.

6. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET.

Model 1.- Estat Total de Canvis Ene L Patrimoni Net.

Model 2.- Estat D'ingressos i Despeses Reconeguts.

7. ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.

Model Únic.- Estat de Fluxes D'Efectiu.

8. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Liquidació Del Pressupost de Despeses.

Model 2.- Liquidació Del Pressupost D'ingressos.

Model 3.- Resultat Pressupostari.

9. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A1.- Deutes A Cost Amortitzats.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A2.- Deutes A Valor Raonable.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A3.- Resum Per Categories.

Apartat B.- Línies de Crèdit. Model B1.- Línies de Crèdit.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C1.- Risc Sobre Tipus de Canvi.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C2.- Risc de Tipus D'Interès.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D1.- Avals Concedits.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D2.- Avals Executats.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D3.- Avals Reintegrats.

CAPÍTOL 9. MODELS DE COMPTES ANUALS (SIMPLIFICAT).

1. MEMÒRIA DE COMPTE ANUAL DE L'AJUNTAMENT (VERSIÓ SIMPLIFICADA).

Nota 1.- Organització i Activitat.

Nota 2.- Gestió Indirecta de Serveis Públics, Convenis i Altres Formes de Col·laboració.

Nota 3.- Bases de Presentació Dels Comptes.

Nota 4.- Normes de Reconeixement i Valoració.

Nota 5.- Immobilitzat Material.

Nota 6.- Patrimoni Públic Del Sòl.

Nota 7.- Inversions Immobiliàries.

Nota 8.- Immobilitzacions Intangibles.

Nota 9.- Arrendaments Financers i Altres Operacions de Naturalesa Similar.

Nota 10.- Actius Financers.

Nota 11.- Passius Financers.

Nota 12.- Tresoreria i Actius Líquids Equivalents.

Nota 13.- Transferències, Subvencions i Altres Ingressos i Despeses.

Nota 14.- Provisions i Contingències.

Nota 15.- Operacions Per Administració de Recursos A Compte D'altres Ens Públics.

Nota 16.- Operacions No Pressupostàries de Tresoreria.

Nota 17.- Valors Rebuts En Dipòsit.

Nota 18.- Informació Pressupostària.

Nota 19.- Indicadors Financers, Patrimonials i Pressupostaris.

Nota 20.- Fets Posteriors Al Tancament.

2. ANNEX 1. MEMÒRIA. BALANÇ.

Model Únic.- Balanç.

3. ANNEX 2. MEMÒRIA. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.

Model Únic.- Compte Del Resultat Econòmic-Patrimonial.

4. ANNEX 3. MEMÒRIA. ROMANENT DE TRESORERIA.

Model Únic.- Romanent de Tresoreria.

5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Liquidació Del Pressupost de Despeses.

Model 2.- Liquidació Del Pressupost D'ingressos.

Model 3.- Resultat Pressupostari.

6. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A1.- Deutes A Cost Amortitzats.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A2.- Deutes A Valor Raonable.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A3.- Resum Per Categories.

Apartat B.- Línies de Crèdit. Model B1.- Línies de Crèdit.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C1.- Risc Sobre Tipus de Canvi.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C2.- Risc de Tipus D'Interès.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D1.- Avals Concedits.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D2.- Avals Executats.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D3.- Avals Reintegrats.