Servicios online para la Administración Local

PREVENCI脫 DE RISCOS LABORALS DE BALEARS

Models ADAPTATS REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptaci贸n de la legislaci贸n de Prevenci贸n de Riesgos Laborales a la Administraci贸n General del Estado, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenci贸n de Riesgos Laborales, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci贸n de los Riesgos Laborales.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE PREVENCI脫 DE RISCOS LABORALS:

CAPÍTOL 1. MANUAL DE GESTIÓ

1. MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (SGPRL).

Pas 1.- Introducció

Pas 2.- Aspectes Que Ha de Recollir El Sistema de Gestió de La Prevenció de Riscos Laborals

Pas 3.- Seguretat Industrial

Pas 4.- Anàlisi i Avaluació General Del Risc D'Accident

Pas 5.- Normativa Vigent En Matèria de Seguretat A La Feina

Pas 6.- Guia de Causes de Risc Per A La Identificació de Riscos

Pas 7.- Concepte i Definició de Seguretat

Pas 8.- Inspeccions de Seguretat

Pas 9.- La Investigació D'Accidents

Pas 10.- Norma i Senyalització En Seguretat

Pas 11.- Plans D'Emergència i Autoprotecció

Pas 12.- Emmagatzematge de Productes Químics

Pas 13.-Equips de Protecció Individual

Pas 14.- Protecció, Prevenció i Detecció D'Incendis

Pas 15.- Reial Decret 486/1997, de 14 D'Abril Pel Qual S'Estableixen Les Disposicions Mínimes de Seguretat Als Llocs de Treball

Pas 16.- Seguretat Informàtica

Pas 17.- Actius, Amenaces i Agents

Pas 18.- Polítiques de Seguretat

Pas 19.- Processos de Seguretat

Pas 20.- Glossari

Pas 21.- Bibliografia

CAPÍTOL 2. EXPEDIENTS I REGISTRES

1. COMUNICACIÓ EXTERNA. EMISSIÓ.

Pas 1.- Comunicació Externa. Emissió

2. COMUNICACIÓ EXTERNA. RECEPCIÓ.

Pas 1.- Comunicació Externa. Recepció.

3. INFORME DE RISCOS GENERALS.

Pas 1. Informe de Riscos Generals.

4. REGISTRES REQUERITS PER LLEI.

Pas 1.- Registres Requerits Per Llei.

5. TELÈFONS D'EMERGÈNCIA.

Pas 1.- Telèfons D'Emergència.

CAPÍTOL 3. PERSONAL-LLOC DE TREBALL

1. ACOLLIDA DE TREBALLADORS.

Pas 1.- Acollida de Treballadors.

2. CERTIFICAT DE FORMACIÓ.

Pas 1.- Certificat de Formació.

3. AVALUACIÓ DE RISCOS.

Pas 1.- Avaluació de Riscos

4. AVALUACIÓ DEL LLOC DE TREBALL.

Pas 1.- Avaluació Del Lloc de Treball

5. INFORMACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER AL PERSONAL DESPLAÇAT.

Pas 1.- Informació En Cas D'emergència Per Al Personal Desplaçat

6. INFORME DE RECONEIXEMENT MÈDIC.

Pas 1.- Informe de Reconeixement Mèdic.

7. FITXA DE SEGURETAT.

Pas 1.- Fitxa de Seguretat.

8. ANÀLISI DE TREBALL.

Pas 1.- Anàlisi de Treball

9. NORMES GENERALS DE SEGURETAT I HIGIENE A LA FEINA.

Pas 1.- Normes Generals de Seguretat i Higiene A La Feina

10. RECONEIXEMENTS MÈDICS PERIÒDICS.

Pas 1.- Reconeixements Mèdics Periòdics.

11. REGISTRE D'ENTRADA DE PERSONAL DE SUBCONTRACTES.

Pas 1.- Registre D'Entrada de Personal de Subcontractes.

12. RELACIÓ D'IDENTIFICACIÓ DE RISCOS.

Pas 1.- Àrea de Treball.

Pas 2.- Maquinària i Instal·lacions.

Pas 3.- Maneig de Materials.

Pas 4.- Incendis.

Pas 5.- Ambient

Pas 6.- Càrrega Treball.

Pas 7.- Organització.

13. GRIP A. DESCRIPCIÓ, TRACTAMENT I CONSIDERACIONS.

Pas 1.- Descripció

Pas 2.- Símptomes.

Pas 3.- Tractament.

Pas 4.- Prevenció.

Pas 5.- Consideracions.

Pas 6.- Bibliografia

CAPÍTOL 4. INSPECCIONS, AUDITORIES I ACCIONS

1. ANÀLISI DE CAUSES IMMEDIATES I BÀSIQUES. PUNTS CRÍTICS. CAUSES REPETITIVES.

Pas 1.- Anàlisi de Causes Immediates i Bàsiques. Punts Crítics. Causes Repetitives.

2. DESIGNACIÓ D'AUDITORS.

Pas 1.- Designació D'Auditors.

3. EXECUCIÓ D'ACCIONS CORRECTORES.

Pas 1.- Planificació Per A La Reparació Dels Riscos Detectats.

4. FULL D'INSPECCIÓ.

Pas 1.- Full D'Inspecció.

5. INFORME D'AUDITORIA INTERNA.

Pas 1.- Informe D'auditoria Interna.

6. INFORME D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS.

Pas 1.- Informe D'Investigació D'Accident/incident.

7. INFORME DE SEGUIMENT D'ACCIONS.

Pas 1.- Informe de Seguiment D'accions.

8. LLISTA DE COMPROVACIONS D'INSPECCIONS GENERALS PER ÀREES.

Pas 1.- Llista de Comprovacions D'inspeccions Generals Per Àrees.

9. PLA ANUAL D'INSPECCIONS GENERALS PER ÀREES.

Pas 1.- Pla Anual D'Inspeccions Generals Per Àrees

10. PLA ANUAL DE SEGURETAT.

Pas 1.- Pla Anual de Seguretat.

11. PROGRAMA D'AUDITORIES INTERNES.

Pas 1.- Programa D'Auditories Internes.

12. PROPOSTA D'ACCIONS CORRECTORES.

Pas 1.- Proposta D'Accions Correctores.

13. SERVEI DE MANTENIMENT.

Pas 1.- Servei de Manteniment.

CAPÍTOL 5. PROTECCIÓ-PRODUCTES PERILLOSOS

1. QUADRE DE VESTUARI I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Pas 1.- Quadre de Vestuari i Equips de Protecció Individual.

2. ENQUESTA DE COMPLIMENT.

Pas 1.- Enquesta de Compliment.

3. LLIURAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ.

Pas 1.- Lliurament D'equips de Protecció.

4. FITXA TOXICOLÒGICA.

Pas 1.- Fitxa Toxicològica.

5. INVENTARI DE PRODUCTES QUÍMICS/PRODUCTES PERILLOSOS.

Pas 1.- Inventari de Productes Químics/productes Perillosos

6. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Pas 1.- Inventari Residus Perillosos.

7. RELACIÓ DE RISCOS HIGIÈNICS.

Pas 1.- Enquesta D'higiene.

CAPÍTOL 6. PROCEDIMENTS

1. DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENT.

Pas 1.- Distribució de Procediment.

2. LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS.

Pas 1.- Llista de Distribució de Procediments.

3. PROPOSTA DE PROCEDIMENT.

Pas 1.- Proposta de Procediment

4. PROPOSTA DE PROCEDIMENT (2).

Pas 1.- Proposta de Procediment.

5. RELACIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Relació de Documents.

6. RELACIÓ DE PROCEDIMENTS.

Pas 1.- Relació de Procediments.