Servicios online para la Administración Local

ORGANITZACI脫, R脠GIM JUR脥DIC I FUNCIONAMENT DE CATALUNYA

Models adaptats al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, al Decret 294/1996, de 23 de juliol, regulador de les consultes populars municipals, al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernizaci贸n del gobierno local, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del procedimiento administrativo com煤n, al Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, al Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por le cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r茅gimen local, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R茅gimen Local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'ORGANITZACI脫, R脠GIM JUR脥DIC I FUNCIONAMENT:

CAPÍTOL 1. EL PLE

1. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Convocatòria.

Pas 3.- Acta de La Sessió Extraordinària de Constitució Del Nou Ajuntament

2. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT. CONSELL OBERT.

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Acta de La Sessió Extraordinària de Constitució Del Nou Ajuntament

3. CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS.

Pas 1.- Constitució de Cada Grup

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Presa de Raó Del Ple

4. REGISTRE D'INTERESSOS.

Pas 1.- Acord Aprovant El Pas de Declaració

Pas 2.- Ofici Del Secretari

Pas 3.- Declaració D' Interessos

5. ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

Pas 1.- Convocatòria:

Pas 2.- Minuta de L'acta.

6. ACTA DEL PLE.

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Minuta de L'acta.

Pas 3.- Notificació Als Interessats.

Pas 4.- Certificat de L'acord

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Anunci Per General Coneixement.

Pas 7.- Diligència D'obertura Del Llibre D'actes.

Pas 8.- Diligència de Tancament Del Llibre D'actes.

7. DIETES I INDEMNITZACIONS DE MEMBRES DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord D'establiment Del Règim de Retribucions i Indemnitzacions Dels Membres de La Corporació

Pas 3.- Edicte de Publicació

8. COMISSIÓ INFORMATIVA.

Pas 1.- Convocatòria

Pas 2.- Acta

9. COMISSIÓ DE COMPTES.

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Acta

Pas 3.- Anunci

Pas 4.- Acord Del Ple

10. INCLUSIÓ D'UN PUNT PER VIA D'URGÈNCIA A L'ORDRE DEL DIA.

Pas 1.- Inclusió D'un Punt A L'ordre Del Dia.

11. PREGUNTA.

Pas 1.- Pregunta

12. PREC.

Pas 1.- Prec.

13. SOL·LICITUT D'INFORMACIÓ PER UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ.

Pas 1.- Instància

Pas 2.- Providència de L'alcalde.

14. MOCIÓ DE CENSURA.

Pas 1.- Moció de Censura

Pas 2.- Convocatòria de La Sessió

Pas 3.- Acta de La Sessió

15. DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA DEL MANDAT.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Convocatòria

Pas 3.- Acta.

16. ACORD PLENARI SOBRE SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.

Pas 1.- Acord de Ple.

17. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA MUNICIPAL.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Convocatòria.

Pas 3.- Acta de La Sessió de Constitució de La Comissió Gestora Municipal

18. DECRET D'ALCALDIA DESIGNANT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EFECTUANT DELEGACIONS I FIXANT LES SESSIONS DEL CITAT ÒRGAN MUNICIPAL.

Pas Únic. Decret

CAPÍTOL 2. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (COMISSIÓ DE GOVERN).

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Minuta de L'acta.

Pas 3.- Notificació Als Interessats.

Pas 4.- Certificat de L'acord.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Anunci Per A General Coneixement.

Pas 7.- Diligència D'obertura Del Llibre D'actes.

Pas 8.- Diligència de Tancament Del Llibre D'actes

2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Decret D'alcaldia

Pas 3.- Notificació

Pas 4.- Publicació.

3. DELEGACIÓ DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (COMISSIÓ DE GOVERN).

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord Del Ple.

Pas 3.- Publicació

4. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord de Ple.

Pas 3.- Notificació Als Portaveus Dels Grups Municipals

Pas 4.- Publicació.

CAPÍTOL 3. L'ALCALDE

1. DESIGNACIÓ DE REGIDORS-DELEGATS.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Decret D'alcaldia

Pas 3.- Publicació.

Pas 4.- Notificació Als Interessats

2. DESIGNACIÓ DELS TINENTS D'ALCALDE.

Pas 1.- Decret Designant Els Tinents D'alcalde

Pas 2.- Anunci

Pas 3.- Notificació

3. DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DE REGIDORS.

Pas 1.- Decret de Delegació D'atribucions.

CAPÍTOL 4. DELIMITACIÓ TERRITORIAL

1. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.

Pas 1.- Acord D'iniciació de L'expedient.

Pas 2.- Comunicació Als Ajuntaments i Als Propietaris Afectats.

Pas 3.- Comunicació Al Departament de Governació i Administracions Públiques

Pas 4.- Citació Per A La Constitució de La Comissió.

Pas 5.- Acta de La Delimitació.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Acord D'aprovació de L'acta de Delimitació.

Pas 8.- Comunicació de L'acord.

2. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL.

Pas 1.- Provisió D'iniciació.

Pas 2.- Memòria Justificativa

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Ofici Sol·licitant Informe de La Direcció General D'administració Local.

Pas 5.- Acord D'aprovació de L'escut.

Pas 6.- Ofici de Remissió A La Comunitat Autònoma.

3. EXPEDIENT DE SOL·LICITUT DE CONCESSIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL.

Pas 1.- Provisió D'iniciació

Pas 2.- Memòria Justificativa

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Ofici Sol·licitant L'informe de La Direcció General D'administració Local.

Pas 5.- Acord de Sol·licitud de La Bandera.

Pas 6.- Ofici de Remissió A La Comunitat Autònoma.

4. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS.

Pas 1.- Informe de La Secretaria Sobre La Legalitat de Constituir Una Mancomunitat i Sobre El Procediment Que Cal Seguir Per Establir-La.

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 3.- Pas D'estatuts D'una Mancomunitat.

Pas 4.- Acta de L'assemblea de Regidors Dels Municipis Promotors de La Constitució D'una Mancomunitat.

Pas 5.- Sol·licitud D'informe Del Consell Comarcal i de La Diputació.

Pas 6.- Ofici Trametent L'anunci D'informació Pública Del Projecte D'estatuts.

Pas 7.- Anunci D'informació Pública.

Pas 8.- Diligència Del Període D'informació Pública.

Pas 9.- Escrit Pel Qual Se Sol·licita Informe Del Departament de Governació de La Generalitat.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa Pel Qual Es Proposa Aprovar Els Estatuts i Constituir La Mancomunitat.

Pas 11.- Convocatòria de La Sessió de Constitució de L'assemblea General de La Mancomunitat.

Pas 12.- Acta de La Sessió Constitutiva de L'assemblea General de La Mancomunitat.

5. NOMENCLATURA DE VIES MUNICIPALS.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Acord Del Ple

Pas 3.- Anunci

Pas 4.- Notificació

6. NUMERACIÓ D'EDIFICIS.

Pas 1.- Decret de L'alcalde Instrucció Expedient

Pas 2.- Informe Del Cap D'estadística i Padró/secretari Municipal

Pas 3.- Proposta Del Regidor

Pas 4.- Decret de L'alcalde

Pas 5.- Notificació A Les Administracions Públiques Interessades

Pas 6.- Notificació Als Interessats

7. COMUNITAT DE MUNICIPIS.

Pas 1.- Informe de La Secretaria Sobre La Legalitat de Constituir Una Comunitat de Municipis i Sobre El Procediment Que Cal Seguir Per Establir-La.

Pas 2.- Decret de L'alcaldia de Constitució de La Comunitat.

Pas 3.- Pas de Conveni de Funcionament de La Comunitat.

Pas 4.- Anunci D'informació Pública.

Pas 5.- Diligència Del Període D'informació Pública.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Pel Qual Es Proposa Aprovar La Constitució de La Comunitat i Del Conveni Que La Regula.

Pas 7.- Acord Del Ple

Pas 8.- Publicació de L'acord Del Ple i Del Conveni Que Regula La Comunitat

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENTS GENERALS

1. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.

Pas 1.- Pas de Reglament Orgànic Municipal

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Acord D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte

Pas 5.- Diligència D'aprovació Definitiva.

Pas 6.- Publicació.

2. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIA.

Pas 1.- Pas D'instància En General.

Pas 2.- Acús de Rebut D'instància Tramesa Per Correu

Pas 3.- Requeriment D'esmena de Defectes O Omissions

3. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS.

Pas 1.- Informe Del Secretari

Pas 2.- Acord de Rectificació

4. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA.

Pas 1.- Registre D'entrada de Documents.

Pas 2.- Registre de Sortida de Documents

5. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 1.- ORDENANÇA MUNICIPAL.

Pas 1.- Proposta D'Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Ordenança Municipal Sobre Gossos Potencialment Perillosos. (gpp).

6. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 2.- REGISTRE MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud.

Pas 2.- Informe de La Policia Municipal.

Pas 3.- Decret de Concessió.

Pas 4.- Llicència.

7. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 3- EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector de La Policia Local.

Pas 2.- Ordre D'Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Declaració de Testimonis.

Pas 6.- Plec de Càrrecs.

Pas 7.- Notificació Del Plec de Càrrecs.

Pas 8.- Proposta de Resolució.

Pas 9.- Notificació de La Proposta de Resolució.

Pas 10.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 11.- Notificació Individual Decret Sancionador.

8. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 4- ORDRE D'ESTERILITZACIÓ-SACRIFICI.

Pas 1.- Decret D'Adopció-Esterilització.

Pas 2.- Notificació A L'Encarregat Del Dipòsit Municipal D'Animals.

9. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor

Pas 4.- Proposta D'aprovació Provisional D'imposició i Ordenació de Contribucions Especials

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'aprovació Provisional

Pas 6.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional

Pas 7.- Publicació Al Butlletí Oficial de La Província i Exposició Al Tauler D'edictes

Pas 8.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública: Existència de Reclamacions

Pas 9.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública Sense Reclamacions

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa (o Proposta de L'alcaldia) Resolent Les Reclamacions i Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Acord Del Ple

Pas 12.- Decret de L'alcaldia Aprovant La Liquidació Provisional

Pas 13.- Acord Del Ple Aprovant La Liquidació Definitiva

10. DECRET DE L'ALCALDIA RESERVANT ESPAIS PER A LA COL·LOCACIÓ DE PROPAGANDA ELECTORAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

11. DECRET DE L'ALCALDIA RESERVANT LLOCS PER A ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

12. DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord de Ple

Pas 3.- Edicte de Publicació.

13. NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

Pas 2.- Notificació A L' Interessat

Pas 3.- Edicte

14. NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia

Pas 2.- Anunci

Pas 3.- Remissió de L'anunci Al Jutjat de Primera Instància i Instrucció i Al Jutjat de Pau

Pas 4.- Proposta Del Regidor/dictamen de La Comissió Informativa

Pas 5.- Acord Plenari

Pas 6.- Notificació de L'acord Al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Del Partit Judicial Al Qual Correspongui El Jutjat de Pau

Pas 7.- Notificació A Les Persones Interessades

15. ACORD DE DISSOLUCIÓ D'UN PATRONAT MUNICIPAL (ORGANISME AUTÒNOM) QUE INCORPORA L'INFORME JURÍDIC PRECEPTIU.

Pas 1.- Acord de Dissolució D'un Patronat Municipal (organisme Autònom) Que Incorpora L'informe Jurídic Preceptiu

16. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE LESIVITAT D'ACTE O RESOLUCIÓ MUNICIPAL, MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN COMPETENT.

Pas 1.- Iniciació D'ofici de L'expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal, Mitjançant Resolució de L'òrgan Competent.

Pas 2.- Atorgament Del Tràmit D'audiència A Tots Els Que Constin Com A Interessats En L'acte Administratiu Que Es Vol Declarar Lesiu Per A L'ajuntament.

Pas 3.- Dictamen Del Secretari, O Si Escau de L'assessoria Jurídica, En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal.

Pas 4.- Proposta de Resolució En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal.

Pas 6.- Acord Motivat Del Ple Declarant La Lesivitat D'acte O Resolució Municipal En El Termini Màxim de 4 Anys Des Que Es Va Dictar L'acte Objecte D'impugnació

17. BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Baixa Al Padró.

18. BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ D'HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA.

Pas 1.- Decret D'incoació de L'Expedient

Pas 2.- Decret Resolent L'Expedient

19. MODEL D'ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL 鈥溾︹︹︹︹..鈥

Pas 1.- Motivació Acte de Dissolució de La Societat

Pas 2.- Acord

CAPÍTOL 6. MODERNITZACIÓ

1. INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ANTENES DE TELECOMUNICACIONS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

2. SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6-. Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament .

3. CAMINS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

4. TRÀNSIT I CIRCULACIÓ VIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

5. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

6. CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

7. MERCATS MUNICIPALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

8. VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

9. DEFENSA DELS DRETS I DE LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS I ADOLESCENTS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

10. ÚS DELS ELEMENTS ACCESSIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

11. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

12. ACTIVITAT DE FOMENT DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

13. ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

14. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

15. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

16. RÈGIM INTERN DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS.

Pas 1.- Reglament de Règim Intern de Les Llars D'infants Municipals

17. ORDENANÇA DE FOMENT DE LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

Pas 4.- Ordenança de Foment de La Igualtat Efectiva Entre Dones i Homes.

18. CONCESSIÓ PARADA AL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.- Proposta Del Servei Afectat.

Pas 2.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 3.- Plec de Clàusules Particulars

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe D'intervenció.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord Del Ple En Què S'aprova El Plec i La Convocatòria de Concurs.

Pas 9.- Anunci D'exposició Del Plec i de La Licitació.

Pas 10.- Acta D'obertura de Pliques.

Pas 11.- Acord D'adjudicació Del Contracte.

Pas 12.- Notificació de L'acord Anterior.

19. REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS ESPORÀDICS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 5.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 6.- Anunci D'informació Pública.

Pas 7.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Remissió Acord Aprovació Definitiva i Còpia Íntegra de L'ordenança A L'administració de L'estat i La Generalitat

Pas 12.- Text D'ordenança Reguladora de La Venda Ambulant i No Sedentària.

20. AUTORITZACIÓ PER A FESTES POPULARS.

Pas 1.- Decret D'inici Expedient

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 3.- Informe de La Policia Municipal

Pas 4.- Proposta de Resolució

Pas 5.- Decret de L'alcaldia

Pas 6.- Trasllat Del Decret A L'interessat

21. ORDENANÇA DE REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET DE L'AJUNTAMENT DE....

Pas 1.- Exposició de Motius

Pas 2.- Ordenança de Reglament Regulador Del Registre de Parelles de Fet de L'ajuntament De..

22. ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL S'APROVA LA CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Ordenança Municipal Per La Qual S'aprova La Creació Dels Fitxers de Dades de Caràcter Personal de L'ajuntament de ................

23. ORDENANÇA NÚM. .... DE L'AJUNTAMENT DE ............., PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL.

Pas 1.- Ordenança