Servicios online para la Administración Local

ORGANITZACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I FUNCIONAMENT DE VALÈNCIA

Models adaptats al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del gobierno local, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, al Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por le cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE MODELS D'ORGANITZACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I FUNCIONAMENT:

CAPÍTOL 1. EL PLE

1. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Convocatòria.

Pas 3.- Acta de La Sessió Extraordinària de Constitució Del Nou Ajuntament

2. CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS.

Pas 1.- Constitució de Cada Grup

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Presa de Raó Del Ple

3. REGISTRE D'INTERESSOS.

Pas 1.- Acord Aprovant El Pas de Declaració

Pas 2.- Ofici Del Secretari

Pas 3.- Declaració D' Interessos

4. ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.

Pas 1.- Convocatòria:

Pas 2.- Minuta de L'acta.

5. ACTA DEL PLE.

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Minuta de L'acta.

Pas 3.- Notificació Als Interessats.

Pas 4.- Certificat de L'acord

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Anunci Per General Coneixement.

Pas 7.- Diligència D'obertura Del Llibre D'actes.

Pas 8.- Diligència de Tancament Del Llibre D'actes.

6. DIETES I INDEMNITZACIONS DE MEMBRES DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord D'Establiment Del Règim de Retribucions i Indemnitzacions Dels Membres de La Corporació.

Pas 3.- Edicte de Publicació

7. COMISSIÓ INFORMATIVA.

Pas 1.- Convocatòria

Pas 2.- Acta

8. COMISSIÓ DE COMPTES.

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Acta

Pas 3.- Anunci

Pas 4.- Acord Del Ple

9. INCLUSIÓ D'UN PUNT A L'ORDRE DEL DIA.

Pas 1.- Inclusió D'un Punt A L'ordre Del Dia.

10. PREGUNTA.

Pas 1.- Pregunta

11. PREC.

Pas 1.- Prec.

12. SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ PER UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ.

Pas 1.- Instància

Pas 2.- Providència de L'alcalde.

13. MOCIÓ DE CENSURA.

Pas 1.- Moció de Censura

Pas 2.- Convocatòria de La Sessió

Pas 3.- Acta de La Sessió

14. DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA DEL MANDAT.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Convocatòria

Pas 3.- Acta.

15. ACORD PLENARI SOBRE SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS.

Pas 1.- Acord de Ple.

CAPÍTOL 2. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (COMISSIÓ DE GOVERN).

Pas 1.- Convocatòria.

Pas 2.- Minuta de L'acta.

Pas 3.- Notificació Als Interessats.

Pas 4.- Certificat de L'acord.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Anunci Per A General Coneixement.

Pas 7.- Diligència D'obertura Del Llibre D'actes.

Pas 8.- Diligència de Tancament Del Llibre D'actes

2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Decret D'Alcaldia

Pas 3.- Publicació

3. DELEGACIÓ DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (COMISSIÓ DE GOVERN).

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord Del Ple.

Pas 3.- Publicació

4. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord de Ple.

Pas 3.- Notificació Als Portaveus Dels Grups Municipals

Pas 4.- Publicació.

CAPÍTOL 3. L'ALCALDE

1. DESIGNACIÓ DE REGIDORS-DELEGATS.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Decret D'alcaldia

Pas 3.- Publicació.

Pas 4.- Notificació Als Interessats

2. DESIGNACIÓ DELS TINENTS D'ALCALDE.

Pas 1.- Decret Designant Els Tinents D'Alcalde

Pas 2.- Anunci

Pas 3.- Notificació

CAPÍTOL 4. DELIMITACIÓ TERRITORIAL

1. DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.

Pas 1.- Acord D'iniciació de L'expedient.

Pas 2.- Comunicació Als Ajuntaments i Als Propietaris Afectats.

Pas 3.- Comunicació A La Direcció General D'administració Local

Pas 4.- Citació Per A La Constitució de La Comissió.

Pas 5.- Acta de La Delimitació.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Acord D'aprovació de L'acta de Delimitació.

Pas 8.- Comunicació de L'acord.

2. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ESCUT HERÀLDIC MUNICIPAL.

Pas 1.- Provisió D'iniciació.

Pas 2.- Memòria Justificativa

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Ofici Sol·licitant Informe de La Direcció General D'administració Local.

Pas 5.- Acord D'aprovació de L'escut.

Pas 6.- Ofici de Remissió A La Comunitat Autònoma.

3. EXPEDIENT DE SOL·LICITUT DE CONCESSIÓ DE LA BANDERA MUNICIPAL.

Pas 1.- Provisió D'iniciació

Pas 2.- Memòria Justificativa

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Ofici Sol·licitant L'informe de La Direcció General D'administració Local.

Pas 5.- Acord de Sol·licitud de La Bandera.

Pas 6.- Ofici de Remissió A La Comunitat Autònoma.

4. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS.

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 3.- Pas D'estatuts D'una Mancomunitat.

Pas 4.- Acta de L'assemblea de Regidors Dels Municipis Promotors de La Constitució D'una Mancomunitat.

Pas 5.- Sol·licitud D'informe de La Diputació.

Pas 6.- Ofici Trametent L'anunci D'informació Pública Del Projecte D'estatuts.

Pas 7.- Anunci D'informació Pública.

Pas 8.- Diligència Del Període D'informació Pública.

Pas 9.- Escrit Pel Qual Se Sol·licita Informe de La Direcció General D'Administració Local.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa Pel Qual Es Proposa Aprovar Els Estatuts i Constituir La Mancomunitat.

Pas 11.- Convocatòria de La Sessió de Constitució de L'assemblea General de La Mancomunitat.

Pas 12.- Acta de La Sessió Constitutiva de L'assemblea General de La Mancomunitat.

5. NOMENCLATURA DE VIES MUNICIPALS.

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Acord Del Ple

Pas 3.- Anunci

Pas 4.- Notificació

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENTS GENERALS

1. REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.

Pas 1.- Pas de Reglament Orgànic Municipal

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Acord D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte

Pas 5.- Diligència D'aprovació Definitiva.

Pas 6.- Publicació.

2. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIA.

Pas 1.- Pas D'instància En General.

Pas 2.- Acús de Rebut D'instància Rebuda Per Correu

Pas 3.- Requeriment D'esmena de Defectes O Omissions.

3. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS.

Pas 1.- Informe Del Secretari

Pas 2.- Acord de Rectificació

4. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA.

Pas 1.- Registre D'entrada de Documents.

Pas 2.- Registre de Sortida de Documents

5. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 1.- ORDENANÇA MUNICIPAL.

Pas 1.- Proposta D'Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Ordenança Municipal Sobre Gossos Potencialment Perillosos. (gpp).

6. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 2.- REGISTRE MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud.

Pas 2.- Informe de La Policia Municipal.

Pas 3.- Decret de Concessió.

Pas 4.- Llicència.

7. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 3- EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector de La Policia Local.

Pas 2.- Ordre D'Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Declaració de Testimonis.

Pas 6.- Plec de Càrrecs.

Pas 7.- Notificació Del Plec de Càrrecs.

Pas 8.- Proposta de Resolució.

Pas 9.- Notificació de La Proposta de Resolució.

Pas 10.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 11.- Notificació Individual Decret Sancionador.

8. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 4- ORDRE D'ESTERILITZACIÓ-SACRIFICI.

Pas 1.- Decret D'Adopció-Esterilització.

Pas 2.- Notificació A L'Encarregat Del Dipòsit Municipal D'Animals.

9. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor

Pas 4.- Proposta D'aprovació Provisional D'imposició i Ordenació de Contribucions Especials

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'aprovació Provisional

Pas 6.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional

Pas 7.- Publicació Al Butlletí Oficial de La Província i Exposició Al Tauler D'edictes

Pas 8.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública: Existència de Reclamacions

Pas 9.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública Sense Reclamacions

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa (o Proposta de L'alcaldia) Resolent Les Reclamacions i Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Acord Del Ple

Pas 12.- Decret de L'alcaldia Aprovant La Liquidació Provisional

Pas 13.- Acord Del Ple Aprovant La Liquidació Definitiva

10. DECRET DE L'ALCALDIA RESERVANT ESPAIS PER A LA COL·LOCACIÓ DE PROPAGANDA ELECTORAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

11. DECRET DE L'ALCALDIA RESERVANT LLOCS PER A ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

12. DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Acord de Ple

Pas 3.- Edicte de Publicació.

13. NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

Pas 2.- Notificació A L' Interessat

Pas 3.- Edicte

14. ACORD DE DISSOLUCIÓ D'UN PATRONAT MUNICIPAL (ORGANISME AUTÒNOM) QUE INCORPORA L'INFORME JURÍDIC PRECEPTIU.

Pas 1.- Acord de Dissolució D'un Patronat Municipal (organisme Autònom) Que Incorpora L'informe Jurídic Preceptiu:

15. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE LESIVITAT D'ACTE O RESOLUCIÓ MUNICIPAL, MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN COMPETENT.

Pas 1.- Iniciació D'ofici de L'expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal, Mitjançant Resolució de L'òrgan Competent.

Pas 2.- Atorgament Del Tràmit D'audiència A Tots Els Que Constin Com A Interessats En L'acte Administratiu Que Es Vol Declarar Lesiu Per A L'ajuntament.

Pas 3.- Dictamen Del Secretari, O Si Escau de L'assessoria Jurídica, En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal.

Pas 4.- Proposta de Resolució En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa En Expedient de Declaració de Lesivitat D'acte O Resolució Municipal.

Pas 6.- Acord Motivat Del Ple Declarant La Lesivitat D'acte O Resolució Municipal En El Termini Màxim de 4 Anys Des Que Es Va Dictar L'acte Objecte D'impugnació

16. BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Baixa Al Padró.

17. BAIXA D'OFICI EN EL PADRÓ D'HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA.

Pas 1.- Decret D'incoació de L'Expedient

Pas 2.- Decret Resolent L'Expedient

18. Model D'acord de Dissolució i Liquidació de L'empresa Municipal “……………..”

CAPÍTOL 6. MODERNITZACIÓ

1. INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ANTENES DE TELECOMUNICACIONS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

2. CAMINS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

3. TRÀNSIT I CIRCULACIÓ VIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

4. DEFENSA DELS DRETS I DE LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS I ADOLESCENTS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

5. ÚS DELS ELEMENTS ACCESSIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

6. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

7. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

8. MERCATS MUNICIPALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

9. VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

10. CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

11. SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6-. Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

12. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

13. ACTIVITAT DE FOMENT DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

14. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

15. ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

16. ORDENANÇA DE FOMENT DE LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

Pas 4.- Ordenança de Foment de La Igualtat Efectiva Entre Dones i Homes.

17. ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL S'APROVA LA CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Ordenança Municipal Per La Qual S'aprova La Creació Dels Fitxers de Dades de Caràcter Personal de L'ajuntament de ................

18. ORDENANÇA NÚM. .... DE L'AJUNTAMENT DE ............., PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL.

Pas 1.- Ordenança