Servicios online para la Administración Local

PERSONAL DE VAL脠NCIA

Models adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE PERSONAL:

1. EXPEDIENT DISCIPLINARI SUMARI PER FALTA LLEU.

Pas 1.- Introducció.

Pas 2.- Comunicació O Denuncia

Pas 3.- Decret Inici de Procediment i Nomenament D'instructor

Pas 4.- Proposta de Resolució de L'instructor

Pas 5.- Decret de L'alcalde Imposant La Sanció Corresponent

Pas 6.- Notificació Al Funcionari Afectat.

2. EXPEDIENT DISCIPLINARI A FUNCIONARIS PER FALTA GREU O MOLT GREU.

Pas 1.- Legislació Aplicable.

Pas 2.- Proveïment de L'alcalde, Disposant La Realització D'una Informació Reservada.

Pas 3.- Resultat de Les Diligències Prèvies.

Pas 4.- Decret de L'alcalde Ordenant La Incoació de L'expedient Disciplinari.

Pas 5.- Notificació Del Decret D'incoació.

Pas 6.- Acta de Compareixença i Declaració.

Pas 7.- Plec de Càrrecs.

Pas 8.- Notificació Del Plec de Càrrecs

Pas 9.- Resolució de L'Instructor Sobre La Pràctica de Proves

Pas 9bis.- Vista de L'expedient A L'inculpat

Pas 10.- Proposta de Resolució de L'Instructor

Pas 11.- Notificació de La Proposta de Resolució.

Pas 12.- Resolució de L'alcaldia.

Pas 13.- Notificació:

Pas 14.- Informació Del Compliment de La Sanció

3. EXPEDIENT DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ PER MÀXIMA URGÈNCIA.

Pas 1.- Introducció A L'expedient de Nomenament de Funcionari Interí Per Màxima Urgència

Pas 2.- Informe Del Secretari de La Corporació Sobre La Possibilitat Legal Del Nomenament.

Pas 3.- Decret de L'alcalde D'aprovació de Les Bases de La Convocatòria

Pas 4.- Anunci de Les Bases de La Convocatòria Al Bop

Pas 5.- Decret de Convocatòria de L'alcalde

Pas 6.- Decret de La Alcaldia Disposant El Nomenament.

Pas 7.- Notificació A L'interessat, Al Registre de Personal i A Intervenció.

Pas 8.- Acta de Presa de Possessió

Pas 9.- Anunci Al Bop i Al Doca

4. NOMENAMENT DE FUNCIONARI EVENTUAL.

Pas 1.- Introducció.

Pas 2.- Proposta de La Regidoria.

Pas 3.- Informe Del Secretari

Pas 4.- Informe de L'interventor Sobre La Consignació Pressupostària

Pas 5.- Decret de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació A L'Interessat, Al Departament de Recursos Humans A La Intervenció i A Tresoreria.

Pas 7.- Declaració de Compatibilitat

Pas 8.- Presa de Possessió

Pas 9.- Anunci En El Butlletí Oficial

5. APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Concepte

Pas 2.- Informe de L'interventor Sobre Consignació Pressupostària

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa D'interior.

Pas 4.- Acord Del Ple de L'ajuntament

Pas 5.- Anunci de L'aprovació de La Plantilla

Pas 6.- Ofici O Escrit de Remissió.

Pas 7.- Certificació de La Plantilla

6. RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS I TRIENNIS.

Pas 1.- Introducció.

Pas 2.- Sol·licitud de Certificació de Serveis Previs

Pas 3.- Provisió de L'alcaldia Autoritzant L'emissió Del Certificat.

Pas 4.- Certificació Dels Serveis Realitzats

Pas 5.- Sol·licitud de Reconeixement de Serveis Previs

Pas 6.- Decret de L'alcaldia de Reconeixement de Serveis Realitzats

Pas 7.- Instància de L'Interessat Pel Reconeixement de Triennis.

Pas 8.- Informe Del Secretari O Responsable de Personal

Pas 9.- Decret de L'alcaldia de Reconeixement de Triennis

Pas 10.- Notificació.

7. ATORGAMENT DE BESTRETES REINTEGRABLES.

Pas 1.- Introducció: Atorgament de Bestretes Reintegrables.

Pas 2.- Instància de L'Interessat.

Pas 3.- Proveïment de L'alcaldia

Pas 4.- Informe D'intervenció

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret de L'alcaldia.

Pas 7.- Notificació A L'Interessat, Intervenció i Departament de Recursos Humans

8. EXPEDIENT PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI, CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.

Pas 1.- Acord D'aprovació de Les Bases Generals i Específiques Per A Cobrir Dues Places Vacants D'auxiliar Administratiu/va.

Pas 2.- Bases Generals

Pas 3.- Bases Específiques.

Pas 4.- Decret de Convocatòria de L'oposició

Pas 5.- Convocatòria.

Pas 6.- Ofici de Remissió de L'anunci Al Bop.

Pas 7.- Pas D'instància.

Pas 8.- Decret Aprovant La Relació D'Admesos i Exclosos i Nomenant El Tribunal.

Pas 9.- Acta de L'actuació Del Tribunal.

Pas 10.- Anunci Del Resultat de L'oposició.

Pas 11.- Decret de Nomenament.

Pas 12.- Notificació Del Decret.

Pas 13.- Anunci Del Nomenament.

Pas 14.- Acta de Presa de Possessió

9. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS PARTICULAR.

Pas 1.- Introducció.

Pas 2.- Sol·licitud D'excedència Voluntària Per Interès Particular.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Informe Del Cap Del Servei.

Pas 5.- Decret de L'alcaldia Atorgant L'excedència Voluntària Per Raons Personals.

Pas 6.- Notificació.

10. EXPEDIENT DE PERMÍS PER PART.

Pas 1.- Introducció A L'expedient de Permís Per Part.

Pas 2.- Instància de La Interessada.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Resolució de L'alcaldia

Pas 5.- Notificació A La Interessada

11. EXPEDIENT DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ.

Pas 1.- Introducció A L'expedient de Nomenament de Funcionari Interí

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Resolució de L'alcaldia D'aprovació de Les Bases Del Concurs

Pas 4.- Bases Del Concurs de Selecció

Pas 5.- Anunci de La Convocatòria

Pas 6.- Decret de L'alcaldia Aprovant La Relació D'aspirants Admesos i Exclosos

Pas 7.- Publicació de La Llista de Admesos i Exclosos

Pas 8.- Acta Del Sorteig Públic

Pas 9.- Convocatòria Dels Membres Del Tribunal

Pas 10.- Acta de Constitució Del Tribunal Qualificador i de La Primera i Segona Fases Del Concurs

Pas 11.- Acta de La Tercera Fase Del Concurs i Proposta Del Tribunal Qualificador

Pas 12.- Publicació En El Tauler D'edictes de L'ajuntament

Pas 13.- Decret de Nomenament Del Personal Interí 

Pas 14.- Notificació de L'anterior Resolució Als Interessats

Pas 15.- Acta de Pressa de Possessió

12. EXPEDIENT D'ADSCRIPCIÓ DE FUNCIONARI EN COMISSIÓ DE SERVEIS.

Pas 1.- Informe de La Intervenció

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Decret de L'alcaldia

Pas 4.- Comunicació de L'anterior Decret Al Regidor Delegat

Pas 5.- Sol·licitud Del Funcionari

Pas 6.- Petició D'informe

Pas 7.- Informe Del Regidor Delegat (ajuntament Cedent)

Pas 8.- Decret de L'alcaldia (ajuntament Cedent)

Pas 9.- Comunicació A L'ajuntament Cessionari

Pas 10.- Notificació Al Funcionari Interessat

Pas 11.- Decret de L'alcaldia de L'ajuntament Que Adscriu Al Funcionari En Comissió de Serveis

Pas 12.- Comunicació A L'ajuntament Cedent

Pas 13.- Notificació Al Funcionari Interessat

13. EXPEDIENT SOBRE CONCURS DE MÈRITS PER A PROVEIR LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Decret D'aprovació de Les Bases Del Concurs

Pas 3.- Bases de Mèrits Específics Del Concurs.

Pas 4.- Sol·licitud Perquè Es Designin Els Membres Del Tribunal

Pas 5.- Decret Convocant El Concurs

Pas 6.- Ofici de Remissió de La Convocatòria

Pas 7.- Sol·licitud Per A Prendre Part En El Concurs

Pas 8.- Sol·licitud D'ordre de Prelació En L'adjudicació de Destinacions

Pas 9.- Declaració Jurada

Pas 10.- Acta Del Tribunal Qualificador

Pas 11.- Decret Resolent El Concurs Amb Proposta de Nomenament

Pas 12.- Ofici de Remissió de La Resolució Del Concurs

Pas 13.- Acta de Presa de Possessió

Pas 14.- Comunicació Del Cessament i Presa de Possessió

14. EXPEDIENT DE PERMÍS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT, TANT PREADOPTIU COM PERMANENT O SIMPLE.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació

15. EXPEDIENT SOBRE EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER TENIR CURA D'UN FILL.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Informe Del Cap Del Servei.

Pas 6.- Resolució de L'alcaldia

Pas 7.- Notificació

16. EXPEDIENT SOBRE JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA DE FUNCIONARI.

Pas 1.- Introducció A L'expedient de Jubilació Voluntària

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Certificat de Serveis Prestats

Pas 5.- Informe Del Secretari 

Pas 6.- Decret de L'alcaldia

Pas 7.- Notificació A L'interessat

17. EXPEDIENT SOBRE LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Informe Del Regidor Delegat

Pas 6.- Resolució de L'alcaldia

Pas 7.- Notificació

18. EXPEDIENT SOBRE LLICÈNCIA PER MATRIMONI.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació

19. EXPEDIENT SOBRE LLICÈNCIA PER ESTUDIS.

Pas 1.- Introducció A L'expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L'interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació

20. EXPEDIENT DE PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREUS D'UN FAMILIAR.

Pas 1.- Introducció A L' Expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L' Interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació

21. EXPEDIENT DE PERMÍS DE PATERNITAT PER NAIXEMENT, ACOLLIMENT O ADOPCIÓ D'UN FILL.

Pas 1.- Introducció A L' Expedient

Pas 2.- Sol·licitud de L'interessat

Pas 3.- Comunicació A L' Interessat

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació

22. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

Pas 0.- Bases de La Convocatòria

Pas 1.- Dictamen de La Comissió de Règim Interior/governació

Pas 2.- Acord Del Ple D'aprovació de Les Bases

Pas 3.- Anunci de Publicació de L'acord Al Bop i Al Butlletí Oficial de La Comunitat Autònoma

Pas 4.- Sol·licitud A L'escola D'administració Pública La Designació D'un Vocal En El Tribunal Qualificador

Pas 5.- Decret de L'alcalde Efectuant La Convocatòria

Pas 6.- Anunci de Publicació de L'acord

Pas 7.- Decret de L'alcalde Aprovant La Llista Provisional D'aspirants Admesos i Exclosos i Nomenant Els Membres Del Tribunal Qualificador

Pas 8.- Anunci de Publicació Aprovant La Llista Provisional D'aspirants Admesos i Exclosos i Nomenant Els Membres Del Tribunal Qualificador

23. EXPEDIENT PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI. CATEGORIA D'ADMINISTRATIU/VA PER CONCURS-OPOSICIÓ I PROMOCIÓ INTERNA.

Pas 1.- Acord D'Aprovació de Les Bases Per A La Provisió Mitjançant Funcionari de Carrera D'Una Plaça D'Administratiu (torn Promoció Interna, Disposició Addicional 22ª de La Llei 30/1984, de 2 D'Agost).

Pas 2.- Decret de Convocatòria Del Concurs-Oposició.

Pas 3.- Convocatòria.

Pas 4.- Ofici de Remissió de L'Anunci Al Bop.

Pas 5.- Decret Aprovant La Relació D'Admesos i Exclosos i Nomenant Al Tribunal.

Pas 6.- Acta de L'Actuació Del Tribunal.

Pas 7.- Anunci Del Resultat Del Concurs-Oposició.

Pas 8.- Decret de Nomenament.

Pas 9.- Notificació Del Decret.

Pas 10.- Anunci Del Nomenament.

Pas 11.- Acta de Presa de Possessió.

24. DECRET APROVACIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES.

Pas Únic. Decret Aprovació Hores Extraordinàries.

25. ACORD DE PLE DE NOMENAMENT DE TRESORER.

Pas Únic. Acord de Ple de Nomenament de Tresorer.

26. EXPEDIENT SOBRE APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

Pas 1.- Provisió de L'alcaldia.

Pas 2.- Confecció de La Relació de Llocs de Treball.

Pas 3.- Informe Del Departament Gestor.

Pas 4.- Informe D'intervenció.

Pas 5.- Proposta de Resolució.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Remissió de Còpia A L'administració de L'estat i A La Comunitat Autònoma.

Pas 9.- Remissió Al Butlletí Oficial de La Província.

27. MODEL D'ACORD DE PLE D'APROVACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL.

Pas Únic .-Model D'acord de Ple D'aprovació de Les Condicions de Treball Del Personal Funcionari i Conveni Col·lectiu Del Personal Laboral

28. DECRET D'ALCALDIA CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ COM A MESTRE DE LA GUARDERIA MUNICIPAL PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA.

Pas Únic Decret de L'alcaldia Contracte Per Substitució de La Sra. .................. Com A Mestre de La Guarderia Municipal Pel Procediment de Màxima Urgència.

29. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC.

Pas 1.- Decret D'Inici de L'Expedient

Pas 2.- Informe Del Departament de Recursos Humans

Pas 3.- Informe de L'Interventor

Pas 4.- Proposta de Resolució

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 6.- Acord Del Ple

Pas 7.- Notificació de L'Acord Anterior

30. DECRET PER A PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ DE DITA PART MERITADA DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA.

Pas Únic. Decret Per A Procedir A La Devolució de Dita Part Meritada de La Paga Extraordinària