Servicios online para la Administración Local

ORDENANCES FISCALS DE CATALUNYA

Adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, al REAL DECRETO 1684/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACI脫N y a la LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r茅gimen local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'ORDENANCES FISCALS:

1. EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.

Pas 1.- Ofici de L'interventor Als Diferents Departaments Municipals

Pas 2.- Resposta Dels Departaments Municipals

Pas 3.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Provisional de Les Ordenances

Pas 4.- Acord de Ple (aprovació Provisional)

Pas 5.- Edicte (informació Pública)

Pas 6.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Definitiva

Pas 7.- Acord de Ple (aprovació Definitiva)

Pas 8.- Edicte de Publicació

2. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

Pas 1.- Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora de Les Contribucions Especials.

4. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora Dels Preus Públics

Pas 2.- Annex A La Memòria Econòmico-Financera

5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Pas 1.- Impost Sobre Activitats Econòmiques

6. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles

7. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Pas 1.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

8. Impost Sobre L'increment Del Valor Dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

9. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Pas 1.- Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa de Cementiri Municipal

11. TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa Del Mercat Municipal

12. TAXA PEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Pel Servei Del Centre de Dia Per A Gent Gran Que Gestiona El Patronat Municipal de ...

13. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas 1.- Taxa Pel Subministrament D'aigua Potable

14. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS I CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Pas 1.- Taxa Per Entrada de Vehicles i Reserva de La Via Pública Per Aparcaments i Carrega i Descarrega de Mercaderies de Qualsevol Classe

15. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Pas 1.- Taxa Pel Servei de Clavegueram

16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

17. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

Pas 1.- Taxa Per La Llicència D'autotaxis i Altres Vehicles de Lloguer.

18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA FIRA DEL COMERÇ.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de La Fira Del Comerç

19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Llar D'infants

20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans

21. Taxa Per La Prestació Del Servei de Transport Urbà de Viatgers.

22. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Dels Serveis D'intervenció Integral de L'administració Municipal En Les Activitats i Instal·lacions

23. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Taxa Per La Retirada de Vehicles Estacionats Defectuosament O Abusivament A La Via Pública

24. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Per La Utilització Dels Equipaments i Dels Serveis Esportius Prestats Pel Patronat Municipal de ........

25. TAXA PER L'ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per L'ús Privatiu de La Via Pública i Del Domini Públic

26. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Pas 1.- Taxa Per Llicències Urbanístiques

27. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per Ocupacions Del Subsòl, El Sòl i La Volada de La Via Pública i Del Domini Públic

28. TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

Pas 1.- Taxa Per Publicitat Als Mitjans de Comunicació Municipals

29. IMPOSTOS.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles.

Pas 2.- Impost D'Activitats Econòmiques.

Pas 3.- Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Pas 4.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Pas 5.- Impost Sobre Increment de Valor Dels Terrenys (plusvàlua)

Pas 6.- Plusvàlua (autoliquidació)

Pas 7.- Servei D'Aigües i Clavegueram

30. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA DE GOSSOS.

Pas 1. Text de L'ordenança

31. INFORME D'INTERVENCIÓ EN EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE TAXA.

Pas 1.- Informe D'Intervenció En Expedient D'Aprovació D'Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa

32. INFORME JURÍDIC EN EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE TAXA.

Pas 1.- Informe Jurídic En Expedient D'Aprovació D'Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa

33. INFORME TÈCNIC EN EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE TAXA.

Pas 1.- Informe Tècnic En Expedient D'Aprovació D'Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa

34. UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

Pas 1- Utilització Privativa O Aprofitament Especial de Sòl, Subsòl O Vol de Les Vies Públiques Municipals, En Favor D'Empreses Explotadores de Serveis de Subministrament.

35. DECRET SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A TITULARS DEUTORS PER IMPAGAMENT DE LA TAXA CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas Únic.- Decret Núm. .... Sobre La Interrupció Del Subministrament D'Aigua A Titulars Deutors Per Impagament de La Taxa Corresponent A La Prestació Del Servei D'Abastament D'Aigua Potable.

36. ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXTS I MATERIAL ESCOLAR ALS ALUMNES MATRICULATS AL MUNICIPI DE 鈥︹︹.

Pas Únic. Text Ordenança

37. INFORME ECONÒMICFINANCER REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas Únic Informe Econòmicfinancer Referent A La Modificació de Les Taxes Per La Prestació Del Servei de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus Sòlids Urbans.

38. PROCEDIMENT DE VIA CONSTRENYIMENT PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.

Pas 1.- Decret Inici Expedient

Pas 2.- Providència de Constrenyiment

Pas 3.- Notificació Al Deutor

Pas 4.- Diligència D'embargament

Pas 5.- Notificació Al Deutor

Pas 6.- Manament Preventiu D'embargament Al Registre de La Propietat

Pas 7.- Acord D'alienació Per Subhasta Del Bé Embargat

Pas 8.- Notificació Al Deutor

Pas 9.- Providència de Subhasta

Pas 10.- Publicació de L'anunci

39. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics.

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor.

Pas 4.- Proposta D'aprovació Provisional D'imposició i Ordenació de Contribucions Especials.

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'aprovació Provisional.

Pas 6.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional.

Pas 7.- Publicació Al Butlletí Oficial de La Província i Exposició Al Tauler D'edictes.

Pas 8.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública: Existència de Reclamacions.

Pas 9.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública Sense Reclamacions.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa (o Proposta de L'alcaldia) Resolent Les Reclamacions i Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Acord Del Ple.

Pas 12.- Decret de L'alcaldia Aprovant La Liquidació Provisional.

Pas 13.- Acord Del Ple Aprovant La Liquidació Definitiva.