Servicios online para la Administración Local

ORDENANCES FISCALS DE BALEARS

Adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al REAL DECRETO 1684/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACI脫N y a la LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r茅gimen local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'ORDENANCES FISCALS:

1. EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.

Pas 1.- Ofici de L'interventor Als Diferents Departaments Municipals

Pas 2.- Resposta Dels Departaments Municipals

Pas 3.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Provisional de Les Ordenances

Pas 4.- Acord de Ple (aprovació Provisional)

Pas 5.- Edicte (informació Pública)

Pas 6.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Definitiva

Pas 7.- Acord de Ple (aprovació Definitiva)

Pas 8.- Edicte de Publicació

2. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

Pas 1.- Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora de Les Contribucions Especials.

4. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora Dels Preus Públics

Pas 2.- Annex A La Memòria Econòmico-Financera

5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Pas 1.- Impost Sobre Activitats Econòmiques

6. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles

7. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Pas 1.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

8. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Pas 1.- Impost Sobre L'increment Del Valor Dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

9. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Pas 1.- Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa de Cementiri Municipal

11. TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa Del Mercat Municipal

12. TAXA PEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Pel Servei Del Centre de Dia Per A Gent Gran Que Gestiona El Patronat Municipal de ...

13. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas 1.- Taxa Pel Subministrament D'aigua Potable

14. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS I CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Pas 1.- Taxa Per Entrada de Vehicles i Reserva de La Via Pública Per Aparcaments i Carrega i Descarrega de Mercaderies de Qualsevol Classe

15. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Pas 1.- Taxa Pel Servei de Clavegueram

16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

17. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

Pas 1.- Taxa Per La Llicència D'autotaxis i Altres Vehicles de Lloguer.

18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA FIRA DEL COMERÇ.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de La Fira Del Comerç

19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Llar D'infants

20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans

21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Transport Urbà de Viatgers

22. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Dels Serveis D'intervenció Integral de L'administració Municipal En Les Activitats i Instal·lacions

23. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Taxa Per La Retirada de Vehicles Estacionats Defectuosament O Abusivament A La Via Pública

24. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Per La Utilització Dels Equipaments i Dels Serveis Esportius Prestats Pel Patronat Municipal de ........

25. TAXA PER L'ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per L'ús Privatiu de La Via Pública i Del Domini Públic

26. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Pas 1.- Taxa Per Llicències Urbanístiques

27. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas Únic.- Taxa Per Ocupacions Del Subsòl, El Sòl i La Volada de La Via Pública i Del Domini Públic

28. TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

Pas 1.- Taxa Per Publicitat Als Mitjans de Comunicació Municipals

29. IMPOSTOS.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles.

Pas 2.- Impost D'Activitats Econòmiques.

Pas 3.- Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Pas 4.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Pas 5.- Impost Sobre Increment de Valor Dels Terrenys (plusvàlua)

Pas 6.- Plusvàlua (autoliquidació)

Pas 7.- Servei D'Aigües i Clavegueram

30. UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS, EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

Pas 1- Utilització Privativa O Aprofitament Especial de Sòl, Subsòl O Vol de Les Vies Públiques Municipals, En Favor D'Empreses Explotadores de Serveis de Subministrament.

31. DECRET SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A TITULARS DEUTORS PER IMPAGAMENT DE LA TAXA CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas Únic.- Decret Núm. .... Sobre La Interrupció Del Subministrament D'Aigua A Titulars Deutors Per Impagament de La Taxa Corresponent A La Prestació Del Servei D'Abastament D'Aigua Potable.

32. ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXTS I MATERIAL ESCOLAR ALS ALUMNES MATRICULATS AL MUNICIPI DE 鈥︹︹.

Pas Únic. Text Ordenança

33. INFORME ECONÒMICFINANCER REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas Únic Informe Econòmicfinancer Referent A La Modificació de Les Taxes Per La Prestació Del Servei de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus Sòlids Urbans.

34. PROCEDIMENT DE VIA CONSTRENYIMENT PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.

Model 1.- Decret Inici Expedient

Model 2.- Providència de Constrenyiment

Model 3.- Notificació Al Deutor

Model 4.- Diligència D'embargament

Model 5.- Notificació Al Deutor

Model 6.- Manament Preventiu D'embargament Al Registre de La Propietat

Model 7.- Acord D'alienació Per Subhasta Del Bé Embargat

Model 8.- Notificació Al Deutor

Model 9.- Providència de Subhasta

Model 10.- Publicació de L'anunci

35. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics.

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor.

Pas 4.- Proposta D'aprovació Provisional D'imposició i Ordenació de Contribucions Especials.

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'aprovació Provisional.

Pas 6.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional.

Pas 7.- Publicació Al Butlletí Oficial de La Província i Exposició Al Tauler D'edictes.

Pas 8.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública: Existència de Reclamacions.

Pas 9.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública Sense Reclamacions.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa (o Proposta de L'alcaldia) Resolent Les Reclamacions i Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Acord Del Ple.

Pas 12.- Decret de L'alcaldia Aprovant La Liquidació Provisional.

Pas 13.- Acord Del Ple Aprovant La Liquidació Definitiva.