Servicios online para la Administración Local

ORDENANCES DE VAL脠NCIA

Models adaptats a la Llei 3/2007, de 22 de mar莽, per la igualtat efectiva de dones i homes, a la Llei 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tr谩fico, Circulaci贸n de Veh铆culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, a la DIRECTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'ORDENANCES:

CAPÍTOL 1. ORDENANCES GENERALISTES

1. INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ANTENES DE TELECOMUNICACIONS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

2. CAMINS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

3. TRÀNSIT I CIRCULACIÓ VIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

4. DEFENSA DELS DRETS I DE LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS I ADOLESCENTS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

5. ÚS DELS ELEMENTS ACCESSIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

6. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança

7. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

8. MERCATS MUNICIPALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

9. VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

10. CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

11. SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6-. Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

12. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

13. ACTIVITAT DE FOMENT DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic Del Reglament.

14. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

15. ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'ordenança.

16. ORDENANÇA DE FOMENT DE LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

Pas 4.- Ordenança de Foment de La Igualtat Efectiva Entre Dones i Homes.

17. ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL S'APROVA LA CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Ordenança Municipal Per La Qual S'aprova La Creació Dels Fitxers de Dades de Caràcter Personal de L'ajuntament de ................

18. ORDENANÇA NÚM. .... DE L'AJUNTAMENT DE ............., PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL.

Pas 1.- Ordenança

CAPÍTOL 2. ORDENANCES FISCALS

1. EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.

Pas 1.- Ofici de L'interventor Als Diferents Departaments Municipals

Pas 2.- Resposta Dels Departaments Municipals

Pas 3.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Provisional de Les Ordenances

Pas 4.- Acord de Ple (aprovació Provisional)

Pas 5.- Edicte (informació Pública)

Pas 6.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Definitiva

Pas 7.- Acord de Ple (aprovació Definitiva)

Pas 8.- Edicte de Publicació

2. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

Pas 1.- Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora de Les Contribucions Especials.

4. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora Dels Preus Públics

Pas 2.- Annex A La Memòria Econòmico-Financera

5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Pas 1.- Impost Sobre Activitats Econòmiques

6. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles

7. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Pas 1.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

8. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Pas 1.- Impost Sobre L'increment Del Valor Dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

9. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Pas 1.- Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa de Cementiri Municipal

11. TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa Del Mercat Municipal

12. TAXA PEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Pel Servei Del Centre de Dia Per A Gent Gran Que Gestiona El Patronat Municipal de ...

13. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas 1.- Taxa Pel Subministrament D'aigua Potable

14. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS I CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Pas 1.- Taxa Per Entrada de Vehicles i Reserva de La Via Pública Per Aparcaments i Carrega i Descarrega de Mercaderies de Qualsevol Classe

15. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Pas 1.- Taxa Pel Servei de Clavegueram

16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

17. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

Pas 1.- Taxa Per La Llicència D'autotaxis i Altres Vehicles de Lloguer.

18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA FIRA DEL COMERÇ.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de La Fira Del Comerç

19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Llar D'infants

20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans

21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Transport Urbà de Viatgers

22. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Dels Serveis D'intervenció Integral de L'administració Municipal En Les Activitats i Instal·lacions

23. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Taxa Per La Retirada de Vehicles Estacionats Defectuosament O Abusivament A La Via Pública

24. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Per La Utilització Dels Equipaments i Dels Serveis Esportius Prestats Pel Patronat Municipal de ........

25. TAXA PER L'ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per L'ús Privatiu de La Via Pública i Del Domini Públic

26. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Pas 1.- Taxa Per Llicències Urbanístiques

27. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per Ocupacions Del Subsòl, El Sòl i La Volada de La Via Pública i Del Domini Públic

28. TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

Pas 1.- Taxa Per Publicitat Als Mitjans de Comunicació Municipals

29. CÀLCUL DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles.

Pas 2.- Impost D'Activitats Econòmiques.

Pas 3.- Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Pas 4.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Pas 5.- Impost Sobre Increment de Valor Dels Terrenys (plusvàlua)

Pas 6.- Plusvàlua (autoliquidació)

Pas 7.- Servei D'Aigües i Clavegueram