Servicios online para la Administración Local

ORDENANCES DE CATALUNYA

Models adaptats a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenci贸 i control ambiental de les activitats, a la Llei 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tr谩fico, Circulaci贸n de Veh铆culos a Motor y Seguridad Vial, a la DIRECTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector p煤blic,la Llei Org脿nica 3/2007, de 22 de mar莽, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernitzaci贸 del govern local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecci贸 contra la contaminaci贸 ac煤stica, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci贸 ambiental de l'enllumenament per a la protecci贸 del medi nocturn, el DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb car脿cter supletori, els serveis funeraris municipals, el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecci贸 dels menors desemparats i de l'adopci贸, en la nova redacci贸 donada pel Decret 127/1997, de 27 de maig, el DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'ORDENANCES:

CAPÍTOL 1. ORDENANCES GENERALISTES

1. INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ANTENES DE TELECOMUNICACIONS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

2. SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6-. Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament .

3. CAMINS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

4. TRÀNSIT I CIRCULACIÓ VIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

5. INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

6. CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

7. MERCATS MUNICIPALS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

8. VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

9. DEFENSA DELS DRETS I DE LA PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA DELS INFANTS I ADOLESCENTS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

10. ÚS DELS ELEMENTS ACCESSIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

11. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

12. ACTIVITAT DE FOMENT DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic Del Reglament.

13. ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança.

14. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

15. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

16. RÈGIM INTERN DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS.

Pas 1.- Reglament de Règim Intern de Les Llars D'infants Municipals

17. ORDENANÇA DE FOMENT DE LA IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

Pas 4.- Ordenança de Foment de La Igualtat Efectiva Entre Dones i Homes.

18. CONCESSIÓ PARADA AL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.-  proposta Del Servei Afectat.

Pas 2.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 3.- Plec de Clàusules Particulars

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe D'intervenció.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord Del Ple En Què S'aprova El Plec i La Convocatòria de Concurs.

Pas 9.- Anunci D'exposició Del Plec i de La Licitació.

Pas 10.- Acta D'obertura de Pliques.

Pas 11.- Acord D'adjudicació Del Contracte.

Pas 12.- Notificació de L'acord Anterior.

19. REGLAMENT DELS MERCATS MUNICIPALS ESPORÀDICS.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 5.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 6.- Anunci D'informació Pública.

Pas 7.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Remissió Acord Aprovació Definitiva i Còpia Íntegra de L'ordenança A L'administració de L'estat i La Generalitat

Pas 12.- Text D'ordenança Reguladora de La Venda Ambulant i No Sedentària.

20. AUTORITZACIÓ PER A FESTES POPULARS.

Pas 1.- Decret D'inici Expedient

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 3.- Informe de La Policia Municipal

Pas 4.- Proposta de Resolució

Pas 5.- Decret de L'alcaldia

Pas 6.- Trasllat Del Decret A L'interessat

21. ORDENANÇA DE REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET DE L'AJUNTAMENT DE....

Pas 1.- Exposició de Motius

Pas 2.- Ordenança de Reglament Regulador Del Registre de Parelles Estables de L'ajuntament De..

22. ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUAL S'APROVA LA CREACIÓ DELS FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Ordenança Municipal Per La Qual S'aprova La Creació Dels Fitxers de Dades de Caràcter Personal de L'ajuntament de ................

23. ORDENANÇA NÚM. .... DE L'AJUNTAMENT DE ............., PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS A LA XARXA SENSE FIL MUNICIPAL.

Pas 1.- Ordenança

CAPÍTOL 2. ORDENANCES FISCALS

1. EXPEDIENT D'APROVACIÓ D'ORDENANCES FISCALS.

Pas 1.- Ofici de L'interventor Als Diferents Departaments Municipals

Pas 2.- Resposta Dels Departaments Municipals

Pas 3.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Provisional de Les Ordenances

Pas 4.- Acord de Ple (aprovació Provisional)

Pas 5.- Edicte (informació Pública)

Pas 6.- Informe de Secretaria Previ A L'acord D'aprovació Definitiva

Pas 7.- Acord de Ple (aprovació Definitiva)

Pas 8.- Edicte de Publicació

2. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.

Pas 1.- Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

3. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora de Les Contribucions Especials.

4. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Pas 1.- Ordenança General Reguladora Dels Preus Públics

Pas 2.- Annex A La Memòria Econòmico-Financera

5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Pas 1.- Impost Sobre Activitats Econòmiques

6. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles

7. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Pas 1.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

8. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Pas 1.- Impost Sobre L'increment Del Valor Dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

9. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Pas 1.- Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

10. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa de Cementiri Municipal

11. TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL.

Pas 1.- Taxa Del Mercat Municipal

12. TAXA PEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Pel Servei Del Centre de Dia Per A Gent Gran Que Gestiona El Patronat Municipal de ...

13. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.

Pas 1.- Taxa Pel Subministrament D'aigua Potable

14. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENTS I CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

Pas 1.- Taxa Per Entrada de Vehicles i Reserva de La Via Pública Per Aparcaments i Carrega i Descarrega de Mercaderies de Qualsevol Classe

15. TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Pas 1.- Taxa Pel Servei de Clavegueram

16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Pas 1.- Taxa Per Expedició de Documents.

17. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

Pas 1.- Taxa Per La Llicència D'autotaxis i Altres Vehicles de Lloguer.

18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA FIRA DEL COMERÇ.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de La Fira Del Comerç

19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Llar D'infants

20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans

21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Del Servei de Transport Urbà de Viatgers

22. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

Pas 1.- Taxa Per La Prestació Dels Serveis D'intervenció Integral de L'administració Municipal En Les Activitats i Instal·lacions

23. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Taxa Per La Retirada de Vehicles Estacionats Defectuosament O Abusivament A La Via Pública

24. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS ESPORTIUS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE ...

Pas 1.- Taxa Per La Utilització Dels Equipaments i Dels Serveis Esportius Prestats Pel Patronat Municipal de ........

25. TAXA PER L'ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per L'ús Privatiu de La Via Pública i Del Domini Públic

26. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Pas 1.- Taxa Per Llicències Urbanístiques

27. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Taxa Per Ocupacions Del Subsòl, El Sòl i La Volada de La Via Pública i Del Domini Públic

28. TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

Pas 1.- Taxa Per Publicitat Als Mitjans de Comunicació Municipals

29. CÀLCUL DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

Pas 1.- Impost Sobre Béns Immobles.

Pas 2.- Impost D'Activitats Econòmiques.

Pas 3.- Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Pas 4.- Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Pas 5.- Impost Sobre Increment de Valor Dels Terrenys (plusvàlua)

Pas 6.- Plusvàlua (autoliquidació)

Pas 7.- Servei D'Aigües i Clavegueram