Servicios online para la Administración Local

B脡NS I SERVEIS DE BALEARS

Models adaptats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei de contractes del sector p煤blic i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de r猫gim local de les Illes Balears.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE B脡NS I SERVEIS:

CAPÍTOL 1. BÉNS PATRIMONIALS

1. ACCEPTACIÓ DE TERRENYS DE CESSIÓ OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA.

Pas 1.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 2.- Informe de L'Arquitecte Municipal.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa D'urbanisme

Pas 5.- Acord Del Ple.

Pas 6.- Notificació de L'Acord

Pas 7.- Acta Administrativa de Cessió.

Pas 8.- Ofici de Remissió D'Expedient Al Registre de La Propietat.

2. ADQUISICIÓ DE BÉNS A TÍTOL LUCRATIU AMB CONDICIÓ ONEROSA.

Pas 1.- Instància Del Particular.

Pas 2.- Providència de L'alcaldia.

Pas 3.- Informe de L'arquitecte Municipal.

Pas 4.- Informe de L'interventor.

Pas 5.- Informe Del Secretari.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Notificació A L'Interessat.

Pas 9.- Escriptura Pública.

Pas 10.- Sol·licitud D'inscripció Al Registre de La Propietat

3. ADQUISICIÓ DIRECTA I A TÍTOL ONERÓS DE BÉNS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 4.- Informe D'intervenció

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 7.- Acord Del Ple D'aprovació de L'expedient de Contractació

Pas 8.- Proposta de La Mesa de Contractació

Pas 9.- Acord Del Ple D'adquisició.

Pas 10.- Notificació de L'acord Anterior

Pas 11.- Escriptura Pública

Pas 12.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

4. ALIENACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL MITJANÇANT SUBHASTA.

Pas 1.- Decret de L'Alcaldia.

Pas 2.- Certificat de L'Inventari.

Pas 3.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 4.- Informe Tècnic de Valoració Del Bé.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Informe D'Intervenció.

Pas 7.- Plec de Clàusules Economicoadministratives.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple de La Corporació Que Aprova L'Expedient de Contractació i El Plec de Clàusules Economicoadministratives.

Pas 10.- Anunci de Licitació.

Pas 11.- Presentació de Proposicions.

Pas 12.- Constitució de La Mesa de Contractació. Acta D'Obertura de Pliques. Resolució Motivada de L'Òrgan de Contractació.

Pas 13.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Documentació Preceptiva

Pas 14.- Acord Del Ple Adjudicant El Contracte

Pas 15.- Notificació A L'Adjudicatari.

Pas 16.- Anunci D'adjudicació

Pas 17.- Notificació A La Comunitat Autònoma

5. DECLARACIÓ I ALIENACIÓ DE BÉNS NO UTILITZABLES.

A) Procediment de Declaració - Pas 1.- Providència de L'alcaldia.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Sobre La Valoració Dels Efectes No Utilitzables.

Pas 3.- Informe de Secretaria

Pas 4.- Decret Acordant La Declaració de Béns No Utilitzables

B) Procediment D'alienació Per Procediment Negociat - Pas 1.- Decret D'iniciació

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Informe D'intervenció

Pas 4.- Plec de Clàusules Particulars

Pas 5.- Decret D'aprovació de L'expedient de Contractació i Del Plec de Clàusules Particulars.

Pas 6.- Anunci

Pas 7.- Informe Tècnic

Pas 8.- Proposta de La Mesa de Contractació.

Pas 9.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Documentació Preceptiva

Pas 10.- Decret D'adjudicació

Pas 11.- Anunci D'adjudicació

Pas 12.- Notificació A L'adjudicatari i A La Resta de Candidats

6. ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- Instància

Pas 2.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 3.- Informe Tècnic.

Pas 4.- Informe D'intervenció

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Tràmit D'audiència

Pas 7.- Certificat de L'inventari de Béns.

Pas 8.- Plec de Condicions.

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 10.- Acord Del Ple.

Pas 11.- Notificació A La Persona Interessada.

Pas 12.- Anunci D'informació Pública i Convocatòria de Concurs

Pas 13.- Acta de La Mesa de Contractació

Pas 14.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Pas 15.- Acord D'adjudicació Del Concurs

Pas 16.- Notificació de L'adjudicació

Pas 17.- Publicació de L'acord D'adjudicació

Pas 18.- Contracte En Document Administratiu

7. EXPEDIENT SOBRE CESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE.

Pas 1.- Memòria

Pas 2.- Dictamen de La Comisión Informativa.

Pas 3.- Acord Del Ple

Pas 4.- Certificació de L'inventari

Pas 5.- Informe Tècnic de Valoració Del Bé

Pas 6.- Informe de Secretaria

Pas 7.- Informe D'intervenció

Pas 8.- Plec de Clàusules Economicoadministratives

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 10.- Acord Del Ple de La Corporació En Què S'aprova L'expedient de Contractació i El Plec de Clàusules Economicoadministratives

Pas 11.- Anunci de Licitació

Pas 12.- Constitució de La Mesa de Contractació i Acta D'obertura de Pliques

Pas 13.- Informe Tècnic Sobre Les Pliques Admeses

Pas 14.- Acta de La Mesa de Contractació En Què S'efectua Proposta D'adjudicació

Pas 15.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Pas 16.- Acord D'adjudicació

Pas 17.- Notificació Adjudicatari i Licitadors

Pas 18.- Publicació de L'adjudicació

Pas 19.- Comunicació A La Comunitat Autònoma

8. CESSIÓ GRATUÏTA D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

Pas 2.- Certificat de Secretaria.

Pas 3.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 4.- Informe de L'arquitecte Municipal.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Informe de L'interventor de Fons.

Pas 7.- Anunci D'informació Pública

Pas 8.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública.

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 10.- Acord Plenari de Cessió Gratuïta D'un Bé Patrimonial

Pas 11.- Notificació A L'interessat.

Pas 12.- Contracte Administratiu.

Pas 13.- Ofici Dirigit A La Comunitat Autònoma.

9. INSCRIPCIÓ DE BÉNS EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Informe Del Secretari

Pas 3.- Decret de L'alcaldia

Pas 4.- Certificat Del Secretari

Pas 5.- Ofici Al Registre de La Propietat

10. PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES SENSE INFORME PREVI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Valoració Tècnica i Informe de L'aprofitament Urbanístic Dels Béns

Pas 3.- Informe de L'interventor

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Certificat de L'inventari de Béns.

Pas 6.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 8.- Acord Del Ple Autoritzant La Permuta

Pas 9.- Ofici Dirigit A La Comunitat Autònoma

Pas 10.- Escriptura Pública

Pas 11.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

11. PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES AMB INFORME PREVI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Valoració Tècnica i Informe de L'aprofitament Urbanístic Dels Béns

Pas 3.- Informe de L'interventor

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Certificat de L'inventari de Béns

Pas 6.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 7.- Sol·licitud D'autorització de La Permuta A La Comunitat Autònoma.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa de ...

Pas 9.- Acord Del Ple Autoritzant La Permuta

Pas 10.- Escriptura Pública

Pas 11.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

12. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 2.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor.

Pas 4.- Anunci

Pas 5.- Diligència de Secretaria

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 7.- Acord Del Ple.

13. LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS A BÉNS D'ÚS PÚBLIC.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe-Proposta de Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 4.- Decret de Concessió de Llicència

Pas 5.- Notificació de La Llicència.

14. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- Sol·licitud D'ocupació Privativa Del Domini Públic

Pas 2.- Decret de L'alcaldia D'inici D'expedient

Pas 3.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 4.- Decret D'admissió A Tràmit de La Petició D'ocupació

Pas 5.- Notificació Al Sol·licitant

Pas 6.- Informe Del Secretari

Pas 7.- Informe de L'interventor

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 9.- Acord Del Ple Municipal

Pas 10.- Anunci

Pas 11.- Diligència Període Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 12.- Constitució de La Mesa de Contractació. Acta D'Obertura de Pliques. Resolució Motivada de L'Òrgan de Contractació.

Pas 13.- Informe Tècnic Sobre Les Pliques Admeses

Pas 14.- Acta de La Mesa de Contractació Efectuant Proposta D'adjudicació

Pas 15.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Pas 16.- Acord Del Ple de La Corporació Que Adjudica El Contracte i Concessió Administrativa.

Pas 17.- Notificació A L'adjudicatari i Resta de Licitadors

Pas 18.- Anunci

15. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de La Policia Local.

Pas 4.- Informe-Proposta de Concessió de La Llicència.

Pas 5.- Decret Concessió Llicència

Pas 6.- Notificació de La Llicència.

16. EXPEDIENT D'AFECTACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- informe Del Servei Afectat.

Pas 2.- Informe de La Secretaria.

Pas 3.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 4.- Anunci D'informació Pública

Pas 5.- Certificat Del Resultat de La Exposició Pública

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 7.- acord Del Ple.

Pas 8.- sol·licitud Al Registre de La Propietat.

17. RECTIFICACIÓ D'INVENTARI. APROVACIÓ INVENTARI.

Pas 1.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 2 Bis. Informe de Secretaria-Intervenció.

Pas 3.- Certificació de L'Interventor, Dels Ingressos i Despeses Que Han Produït Augments i Baixes En El Patrimoni.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 5.- Acord Del Ple

Pas 6.- Remissió A L'òrgan Competent de La Comunitat Autònoma. (o, En El Seu Cas, A L'administració de L'estat).

18. EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Trasllat Del Decret A L'administració de L'estat i A La Comunitat Autònoma.

Pas 3.- Notificació Als Interessats

Pas 4.- Anunci

Pas 5.- Decret Obrint El Període de Prova

Pas 6.- Informe Del Negociat de Patrimoni

Pas 7.- Decret Concedint Tràmit D'audiència Als Interessats

Pas 8.- Notificació Decret Anterior

Pas 9.- Informe de Secretaria

Pas 10.- Resolució de L'expedient

Pas 11.- Notificació de La Resolució Als Interessats

19. EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D'OFICI.

Pas 1.- Acta Denúncia D'inspecció

Pas 2.- Providència de L'alcaldia D'inici de L'expedient

Pas 3.- Certificació de L'inventari

Pas 4.- Notificació Del Tràmit D'audiència Als Interessats

Pas 5.- Informe Del Secretari

Pas 6.- Decret D'alcaldia En Què Es Disposa La Recuperació.

Pas 7.- Notificació de L'acord Als Interessats

Pas 8.- Decret En Què S'ordena L'execució Subsidiària

Pas 9.- Notificació Del Decret

Pas 10.- Acta de Llançament

20. ATERMENAMENT DE FINCA MUNICIPAL.

Pas 1.- Memòria Justificativa de L'atermenament

Pas 2.- Dictamen Comissió Informativa

Pas 3.- Acord Del Ple Iniciant L'Expedient.

Pas 4.- Notificació Als Propietaris Limítrofs i Titulars de Drets Reials Si Escau.

Pas 5.- Anunci

Pas 6.- Providència

Pas 7.- Informe Del Secretari.

Pas 8.- Acta D'Atermenament de La Finca Municipal.

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 10.- Acord Municipal.

Pas 11.- Certificat Pel Registre de La Propietat.

21. ADQUISICIÓ DE BÉNS A TÍTOL ONERÓS MITJANÇANT CONCURS.

Pas 1.- Proposta Del Servei Afectat

Pas 2.- Dictamen Comissió Informativa

Pas 3.- Acord Del Ple

Pas 4.- Informe Valoració Pericial

Pas 5.- Plec de Clàusules Particulars

Pas 6.- Informe D'intervenció

Pas 7.- Informe de Secretaria

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 9.- Acord Del Ple En Què S'aprova L'expedient

Pas 10.- Anunci

Pas 11.- Acta D'obertura de Pliques

Pas 12.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Documentació Preceptiva

Pas 13.- Acord D'adjudicació Del Concurs

Pas 14.- Notificació de L'adjudicació

Pas 15.- Publicació de L'acord D'adjudicació

22. ALIENACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL SENSE SUBHASTA PÚBLICA.

Pas 1.- Informe Tècnic

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 3.- Acord Del Ple Iniciant L'expedient

Pas 4.- Informe de Valoració Del Bé

Pas 5.- Informe de La Intervenció

Pas 6.- Certificat de Secretaria

Pas 7.- Informe de Secretaria

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 10.- Acord Del Ple D'aprovació de L'expedient

Pas 11.- Consulta A L'adquirent

Pas 12.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 13.- Proposta de La Mesa de Contractació

Pas 14.- Acord Del Ple D'adjudicació

Pas 15.- Notificació de L'acord

Pas 16.- Comunicació A La Comunitat Autònoma.

23. EXPEDIENT SOBRE CESSAMENT EN L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- proposta Inici Expedient

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 4.-  Tràmit D'audiència.

Pas 5.- proposta de Resolució

Pas 6.- decret de L'alcaldia de Resolució de L'expedient

Pas 7.- Notificació Del Decret de Cessament

24. EXPEDIENT SOBRE MUTACIÓ DEMANIAL.

Pas 1.- decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Informe Del Servei Afectat

Pas 3.- informe de Secretaria

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 5.- Acord Plenari

Pas 6.- Sol·licitud Al Registre de La Propietat.

25. VENDA DIRECTA DE PARCEL·LA SOBRERA.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia.

Pas 2.- Certificat Del Secretari.

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 4.- Informe Del Secretari.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Requeriment Al Propietari Limítrof Sempre Que No Hagi Demanat Prèviament La Compra de La Parcel·la Sobrera

Pas 10.- Compareixença Del Propietari Limítrof Sempre Que No Hagi Demanat Prèviament La Compra de La Parcel·la Sobrera

Pas 11.- Ofici Dirigit A La Comunitat Autònoma.

Pas 12.- Escriptura Pública

26. EXPEDIENT DE DESNONAMENT ADMINISTRATIU.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia En Què Es Requereix D'abandonament Els Ocupants.

Pas 2.- Notificació Del Decret Anterior

Pas 3.- Advertència de Llançament.

Pas 4.- Decret En Què S'ordena El Llançament

Pas 5.- Acta D'oposició.

Pas 6.- Ofici Al Jutjat En Què Se Sol·licita L'entrada A Domicili

27. EXPEDIENT DE GESTIÓ DELS MONTS COMUNALS.

Pas 1.- Legislació Aplicable.

Pas 2.- Acord D'aprovació Del Pla Tècnic de L'aprofitament.

Pas 3.- Anunci

Pas 4.- Plec de Condicions de La Subhasta.

Pas 5.- Informe D'intervenció

Pas 6.- Informe Del Secretari

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord D'aprovació Del Plec de Condicions i de Convocatòria de Subhasta.

Pas 9.- Anunci

Pas 10.- Diligència Període Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 11.- Acta D'obertura de Pliques.

Pas 12.- Informe D'intervenció.

Pas 13.- Informe Tècnic.

Pas 14.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Pas 15.- Dictamen Comissió Informativa

Pas 16- Acord D'adjudicació

Pas 17.- Ordenança D'aprofitament Dels Monts Comunals.

Pas 18.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 19.- Acord D'aprovació Inicial de L'ordenança.

Pas 20.- Anunci D'informació Pública de L'ordenança.

Pas 21. Diligència D'aprovació Definitiva.

CAPÍTOL 2. SERVEIS

1. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

Pas 1.- Escrit de Reclamació.

Pas 2.- Decret D'incoació.

Pas 3.- Notificació Del Decret.

Pas 4.- Pràctica de La Prova.

Pas 5.- Informe Tècnic.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Posada de Manifest.

Pas 8.- Al·legacions.

Pas 9.- Remissió A La Comissió Jurídica Assessora.

Pas 10.- Proposta de Resolució.

Pas 11.- Resolució.

Pas 12.- Notificació de La Resolució.

2. SERVEIS SOCIALS DE BASE. SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

Pas 1.- Pas de Sol·licitud.

Pas 2.- Informe Dels Serveis Socials.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió.

Pas 4.- Decret de L'Alcaldia.

Pas 5.- Acord D'Aprovació de L'Ordenança Del Servei.

Pas 6.- Ordenança Reguladora Del Servei D'Atenció Domiciliària.

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SERVEI DE RECOLLIDA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS.

Pas 1.- Memòria.

Pas 2.- Plec de Clàusules Particulars Per Al Servei de Recollida i Desballestament de Vehicles Abandonats

4. RESOLUCIÓ D'UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT SOBRE L'HABITATGE EN L'EDIFICI DE LES ESCOLES MUNICIPALS.

Pas 1.- Informe-Proposta de Secretaria

Pas 2.- Notificació i Tràmit D'Audiència.

Pas 3.- Aprovació Definitiva.

Pas 4.- Notificació de L'acord.

Pas 5.- Proposta de L'Arrendatari.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Decret Passant L' Expedient Al Jurat D'Expropiació Forçosa.

Pas 8.- Decret Ordenant El Desallotjament.

Pas 9.- Decret Pel Qual S' Ordena El Llançament.

Pas 10.- Acta de Desallotjament.

Pas 11.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorizació D'Entrada En Domicili.

5. ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Ordenança.

6. VENDA AMBULANT. EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'inspector de Mercats.

Pas 2.- Incoació de L'expedient Sancionador.

Pas 3.-Notificació Del Decret D'incoació.

Pas 4.- Plec de Càrrecs.

Pas 5.- Notificació Als Interessats.

Pas 6.- Informe Del Secretari.

Pas 7.- Proposta de Resolució.

Pas 8.- Notificació Individual.

Pas 9.- Decret de Resolució de L'expedient.

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador.

7. CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol·licitud- Informe.

Pas 2.- Decret de Concessió.

Pas 3.- Títol de La Concessió.

8. ARRENDAMENT DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol·licitud-Informe.

Pas 2.- Decret de Concessió.

Pas 3.- Títol de La Concessió.

9. TRANSMISSIÓ DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol.licitud-Informe.

Pas 2.- Decret D'Autorització.

10. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1.- Reglament.

Pas 2.- Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 3.- Anunci.

11. REGLAMENT DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

12. CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL EN PROCEDIMENT OBERT.

Pas 1.- Providència de L'Alcaldia En Què Es Disposa L'Inici de L'Expedient de Contractació.

Pas 2.- Informe de L'Interventor.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Acord Del Ple Que Aprova L'Expedient de Contractació i El Plec de Clàusules Administratives i Tècniques.

Pas 5.- Plec de Clàusules Administratives.

Pas 6.- Anunci de Licitació.

Pas 7.- Acta D'Obertura de Pliques.

Pas 8.- Informe Dels Serveis Tècnics.

Pas 9.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Altra Documentació Preceptiva.

Pas 10.- Acord Del Ple D'Adjudicació.

Pas 11.- Notificació de L'Acord Anterior.

Pas 12.- Formalització Del Contracte En Document Administratiu.

Pas 13.- Publicació de L'Adjudicació.

13. DECRET DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER LA QUAL ES REVOCA UNA LLICÈNCIA DE TAXI.

Pas 1.- Decret de La Junta de Govern Local Per La Qual Es Revoca Una Llicència de Taxi

14. LLICÈNCIA DE TAXI.

Pas 1. Decret de L'alcaldia D'iniciació D'ofici de L'expedient

Pas 2. Bases Reguladores de La Convocatòria Pública Per A L'Adjudicació, Mitjançant Concurs, de ______ Llicències de Taxis Per A La Prestació Del Servei de Vehicles de Lloguer Amb Aparell Taximetre Al Municipi de ___________________.

Pas 3. Annex I. Model de Proposició Per A La Convocatòria de Llicències D'Auto-Taxi

Pas 4. Annex Ii. Mesa de Contractació Llicències D'auto-Taxi

Pas 5. Proposta de Resolució Del Regidor Delegat

Pas 6. Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 7. Acord Del Ple Aprovant Les Bases D'Adjudicació de Llicències de Taxi.

Pas 8.. Anunci de La Convocatòria Per A L'adjudicació de Llicències D'Autotaxi Al Bop i Al Tauler D'Edictes.

Pas 9. Informe-Proposta Sobre Les Sol·licituds Presentades i Admeses En Expedient D'Adjudicació de Llicències de Taxi.

Pas 10. Dictamen de La Comissió Informativa Sobre Adjudicació Dels Llicències

Pas 11. Acord de L'Òrgan Competent Aprovant La Llista de Sol·licituds Admeses.

Pas 12. Publicació Al Bop i Al Tauler D'Edictes de La Llista de Sol·licituds Admeses.

Pas 13. Proposta de Resolució Sobre Les Al·legacions i Sobre L'Adjudicació.

Pas 14. Dictamen de La Comissió Informativa Sobre Adjudicació Dels Llicències .

Pas 15. Acord Del Ple Sobre L'adjudicació.