Servicios online para la Administración Local

B脡NS I SERVEIS DE CATALUNYA

Models adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P煤blic, a la LLei 33/2003, del Patrimoni de les Institucions P煤bliques, al DECRET LEGISLATIU 2/2003 de 28 d'abril, municipal i de R猫gim Local de Catalunya, al Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i al DECRET 336/1988.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE B脡NS I SERVEIS:

CAPÍTOL 1. BÉNS PATRIMONIALS

1. ADQUISICIÓ DE BÉNS A TÍTOL LUCRATIU AMB CONDICIÓ ONEROSA.

Pas 1.- Instància Del Particular.

Pas 2.- Providència de L'alcaldia.

Pas 3.- Informe de L'arquitecte Municipal.

Pas 4.- Informe de L'interventor.

Pas 5.- Informe Del Secretari.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Notificació A L'Interessat.

Pas 9.- Escriptura Pública.

Pas 10.- Sol·licitud D'inscripció Al Registre de La Propietat

2. ADQUISICIÓ DIRECTA I A TÍTOL ONERÓS DE BÉNS.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe D'intervenció

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Sol·licitud D'informe Del Departament de Governació

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 7.- Acord Del Ple D'adquisició

Pas 8.- Notificació de L'acord Anterior

Pas 9.- Escriptura Pública

Pas 10.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

3. ALIENACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL MITJANÇANT SUBHASTA.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia.

Pas 2.- Certificat de L'Inventari.

Pas 3.- Informe Tècnic de Valoració Del Bé.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Informe D'intervenció.

Pas 6.- Plec de Clàusules Economico Administratives.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord Del Ple de La Corporació Que Aprova L'expedient de Contractació i El Plec de Clàusules Economicoadministratives.

Pas 9.- Anunci de Licitació.

Pas 10.- Constitució de La Mesa de Contractació. Acta D'obertura de Pliques. Resolució Motivada de L'òrgan de Contractació.

Pas 11.- Remissió de L'expedient Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya

Pas 12.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva.

Pas 13.- Acord D'adjudicació

Pas 14.- Notificació A L'adjudicatari i A La Resta de Licitadors

Pas 15.- Anunci D'adjudicació

Pas 16.- Escriptura Pública.

4. ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- Instància.

Pas 2.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 3.- Informe Tècnic.

Pas 4.- Informe D'intervenció

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Tràmit D'audiència

Pas 7.- Certificat de L'inventari de Béns.

Pas 8.- Plec de Condicions.

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 10.- Acord Del Ple.

Pas 11.- Notificació A La Persona Interessada.

Pas 12.- Anunci de La Convocatòria Del Concurs

Pas 13.- Acta de La Mesa de Contractació

Pas 14.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Pas 15.- Acord D'adjudicació Del Concurs

Pas 16.- Notificació de L'adjudicació

Pas 17.- Publicació de L'acord D'adjudicació

Pas 18.- Contracte En Document Administratiu

5. BÉNS NO UTILITZABLES.

Pas 1.- Informe Del Funcionari Municipal.

Pas 2.- Decret de L'alcaldia.

Pas 3.- Informe Tècnic.

Pas 4.- Informe Del Secretari.

Pas 5.- Informe D'intervenció.

Pas 6.- Decret de L'alcaldia.

6. CESSIÓ GRATUÏTA D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia

Pas 2.- Certificació Del Secretari

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 4.- Informe Del Secretari

Pas 5.- Informe de L'interventor

Pas 6.- Resolució Per Sotmetre L'expedient A Informació Pública

Pas 7.- Anunci D'informació Pública

Pas 8.- Diligència Del Tràmit D'informació Pública

Pas 9.- Remissió de L'expedient Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa De.............

Pas 11.- Acord Del Ple de La Corporació

Pas 12.- Notificació de L'acord Anterior

Pas 13.- Escriptura Pública de Cessió

7. ATERMENAMENT DE FINCA MUNICIPAL.

Pas 1.- Memòria Justificativa de L'atermenament

Pas 2.- Pressupost de Despeses A Càrrec de L'interventor.

Pas 3.- Dictamen Comissió Informativa

Pas 4.- Acord Del Ple Iniciant L'Expedient.

Pas 5.- Comunicació Al Registre de La Propietat

Pas 6.- Notificació Als Propietaris Limítrofs.

Pas 7.- Anunci

Pas 8.- Informe Del Secretari

Pas 9.- Acta D'Atermenament de La Finca Municipal.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 11.- Acord Municipal.

Pas 12.- Notificació Als Interessats

Pas 13.- Anunci

Pas 14.- Certificat Pel Registre de La Propietat

8. INSCRIPCIÓ DE BÉNS EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Informe Del Secretari

Pas 3.- Decret de L'alcaldia

Pas 4.- Certificat Del Secretari

Pas 5.- Ofici Al Registre de La Propietat

9. PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES SENSE INFORME PREVI DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Valoració Tècnica i Informe de L'aprofitament Urbanístic Dels Béns

Pas 3.- Informe de L'interventor

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Certificat de L'inventari de Béns

Pas 6.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 7.- Comunicació Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 9.- Acord Del Ple En Què Es Disposa La Permuta

Pas 10.- Escriptura Pública

Pas 11.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

10. PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES AMB INFORME PREVI DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia

Pas 2.- Valoració Tècnica i Informe de L'aprofitament Urbanístic Dels Béns

Pas 3.- Informe de L'interventor

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Certificat de L'inventari de Béns

Pas 6.- Sol·licitud Certificació Al Registre de La Propietat

Pas 7.- Sol·licitud D'informe Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 9.- Acord Del Ple Autoritzant La Permuta

Pas 10.- Escriptura Pública

Pas 11.- Sol·licitud D'inscripció En El Registre de La Propietat

11. APROVACIÓ INVENTARI O RECTIFICACIÓ D'INVENTARI.

Pas 1.- Decret D'alcaldia D'incoació de L'expedient

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Acord Plenari de Rectificació de L'inventari

Pas 4.- Comunicació de La Rectificació A La Generalitat i A La Subdelegació Del Govern

12. VENDA DIRECTA DE PARCEL·LA SOBRANT.

Pas 1.- Providència de L'alcaldia.

Pas 2.- Certificat Del Secretari.

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 4.- Informe Del Secretari.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública

Pas 7.- Ofici Al Departament de Governació de La Generalitat

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni.

Pas 9.- Acord de Ple.

Pas 10.- Requeriment Al Propietari Limítrof Sempre Que No Hagi Demanat Prèviament La Compra de La Parcel·la Sobrera

Pas 11.- Compareixença Del Propietari Limítrof Sempre Que No Hagi Demanat Prèviament La Compra de La Parcel·la Sobrera

Pas 12.- Escriptura Pública

13. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE BÉNS IMMOBLES.

Pas 1.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 2.- Providència de L'Alcaldia.

Pas 3.- Informe Del Secretari-Interventor.

Pas 4.- Anunci

Pas 5.- Diligència de Secretaria

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Sol·licitud Inscripció Al Registre de La Propietat

14. GESTIÓ D'UN VEDAT LOCAL DE CAÇA.

Model 1.- Acord de Convocatòria de Concurs Per A L'Explotació Cinegètica.

Model 2.- Plec de Condicions.

Model 3.- Anunci de Licitació.

Model 4.- Acta D'Obertura de Pliques.

Model 5.- Informe D'Intervenció.

Model 6.- Informe Tècnic.

Model 7.- Acord D'Adjudicació

Model 8.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 9.- Aprovació Inicial Del Reglament Del Vedat de Caça.

Model 10.- Anunci D'Informació Pública.

Model 11.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Model 12.- Anunci D'aprovació Definitiva

Model 13.- Remissió Acord Aprovació Definitiva i Còpia Íntegra de L'ordenança A L'administració de L'estat i La Generalitat

Model 14.- Reglament Del Vedat Local de Caça.

15. EXPEDIENT DE GESTIÓ DELS MONTS COMUNALS.

Model 1.- Legislació Aplicable.

Model 2.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 3.- Acord D'Aprovació Del Pla Tècnic de L'Aprofitament.

Model 4.- Anunci

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 6.- Acord de Convocatòria de La Subhasta.

Model 7.- Plec de Condicions de La Subhasta.

Model 8.- Anunci de Licitació.

Model 9.- Acta D'Obertura de Pliques.

Model 10.- Informe D'Intervenció.

Model 11.- Informe Tècnic.

Model 12.- Acord D'Adjudicació

Model 13.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 14.- Acord D'Aprovació Inicial de L'Ordenança.

Model 15.- Anunci D'Informació Pública de L'Ordenança.

Model 16.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Model 17.- Anunci D'Aprovació Definitiva.

Model 18.- Remissió Acord Aprovació Definitiva i Còpia Íntegra de L'ordenança A L'administració de L'estat i La Generalitat

Model 19.- Ordenança D'Aprofitament Dels Monts Comunals.

16. LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS A BÉNS D'ÚS PÚBLIC.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe-Proposta de Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Decret de Concessió de Llicència

Pas 7.- Notificació de La Llicència.

17. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic.

Pas 5.- Informe de La Policia Local.

Pas 6- Informe-Proposta de Concessió de La Llicència.

Pas 7- Acord de Concessió de La Llicència

Pas 8.- Notificació de La Llicència.

18. DESAFECTACIÓ DE BÉNS.

Pas 1.-  decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Informe Del Servei Afectat.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret Disposant La Informació Pública

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 8.- Acord de Desafectació.

Pas 9.-  ofici Al Registre de La Propietat

19. EXPEDIENT D'INVESTIGACIÓ.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Comunicació A L'administració de L'estat i A La Comunitat Autònoma

Pas 3.- Notificació Als Interessats

Pas 4.- Anunci

Pas 5.- Decret Obrint El Període de Prova

Pas 6.- Notificació Als Interessats Període de Prova

Pas 7.- Informe Del Negociat de Patrimoni

Pas 8.- Decret Concedint Tràmit D'audiència Als Interessats

Pas 9.- Notificació Decret Anterior

Pas 10.- Informe de Secretaria

Pas 11.- Dictamen de La Comissió Informativa Patrimoni

Pas 12.- Acord Del Ple Resolució de L'expedient.

Pas 13.- Notificació de La Resolució Als Interessats

Pas 14.- Notificació Al Registre

20. EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D'OFICI.

Pas 1.- Acta Denúncia D'inspecció

Pas 2.- Decret D'alcaldia D'incoació de L'expedient

Pas 3.- Certificació de L'inventari

Pas 4.- Informe Del Servei de Patrimoni

Pas 5.- Notificació Del Tràmit D'audiència Als Interessats

Pas 6.- Informe Del Secretari

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 8.- Acord Del Ple En Què Es Disposa La Recuperació

Pas 9.- Notificació de L'acord Als Interessats

Pas 10.- Decret En Què S'ordena L'execució Subsidiària

Pas 11.- Notificació Del Decret

Pas 12.- Acta de Llançament

21. ADQUISICIÓ DE BÉNS A TÍTOL ONERÓS MITJANÇANT CONCURS.

Model 1.- Proposta Del Servei Afectat

Model 2.- Decret D'inici de L'expedient

Model 3.- Informe Tècnic 

Model 4.- Plec de Clàusules Particulars

Model 5.- Informe D'intervenció

Model 6.- Informe de Secretaria

Model 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 8.- Acord Del Ple En Què S'aprova L'expedient de Contractació i La Convocatòria de Concurs.

Model 10.- Acta D'obertura de Pliques

Model 11.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Model 12.- Acord D'adjudicació Del Contracte

Model 13.- Notificació de L'acord Anterior

Model 14.- Publicació de L'acord D'adjudicació

Model 15.- Notificació Als Participants

22. EXPEDIENT D'AFECTACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Informe Del Servei Afectat.

Pas 3.- Informe de La Secretaria

Pas 4.- Decret Ordenant La Informació Pública

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Certificat Del Resultat de La Exposició Pública

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 8.- Acord Del Ple

Pas 9.- Sol·licitud Al Registre de La Propietat.

23. EXPEDIENT DE DESNONAMENT ADMINISTRATIU.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Notificació A L'interessat i Requeriment Perquè Fixi La Indemnització Per Via D'avinença

Pas 3.- Informe Tècnic

Pas 4.- Informe D'intervenció

Pas 5.- Proposta de Resolució de L'alcalde

Pas 5 Bis.- Acord de Ple En Què Es Fixa La Indemnització

Pas 6.- Notificació de L'acord Anterior

Pas 7.- Decret de L'alcaldia En Què Es Requereix D'abandonament Als Ocupants

Pas 8.- Notificació Del Decret Anterior

Pas 9.- Decret de L'alcaldia En Què Es Requereix de Desallotjament A Un Ocupant En Particular

Pas 10.- Notificació Del Decret Anterior

Pas 11.- Advertència de Llançament

Pas 12.- Decret En Què S'ordena El Llançament.

Pas 13.- Acta D'oposició

Pas 14.- Ofici Al Jutjat En Què Se Sol·licita L'entrada A Domicili

24. ALIENACIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL SENSE SUBHASTA PÚBLICA.

Model 1.- Decret D'inici de L'expedient

Model 2.- Informe de L'arquitecte Municipal

Model 3.- Informe Tècnic

Model 4.- Informe de La Intervenció

Model 5.- Certificat de Secretaria

Model 6.- Informe de Secretaria

Model 7.- Sol·licitud D'informe Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya.

Model 8.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Model 9.- Acord Del Ple D'alienació.

Model 10.- Escriptura Pública

25. EXPEDIENT SOBRE CESSAMENT EN L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC.

Pas 1.- decret D'inici de L'expedient

Pas 2.- Notificació Del Decret Anterior

Pas 3.- informe de L'arquitecte Municipal

Pas 4.- informe de Secretaria

Pas 5.- tràmit D'audiència

Pas 6.- Proposta de Resolució

Pas 7.- Decret de L'alcaldia de Resolució de L'expedient

Pas 8.- Notificació Del Decret Anterior

26. EXPEDIENT SOBRE MUTACIÓ DEMANIAL.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Informe Del Servei Afectat

Pas 3.- Informe de Secretaria

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 5.- Acord Del Ple.

Pas 6.- Sol·licitud Al Registre de La Propietat.

27. DELIMITACIÓ DE FINCA MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'alcaldia D'incoació de L'expedient

Pas 2.- Memòria

Pas 3.- Pressupost

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 5 Bis.- Acord de Ple D'inici de L'atermenament

Pas 6.- Notificació de L'acord de Ple Als Interessats

Pas 7.- Ofici Al Registre de La Propietat

Pas 8.- Anunci de L'atermenament

Pas 9.- Informe Del Secretari Sobre Els Documents Aportats

Pas 10.- Decret D'alcaldia Sobre La Pràctica de Proves

Pas 11.- Acta D'atermenament

Pas 12.- Dictamen de La Comissió Informativa de Patrimoni

Pas 12 Bis.- Acord de Ple D'aprovació

Pas 13.- Notificació de L'acord de Ple Als Interessats

Pas 14.- Ofici Al Registre de La Propietat

Pas 15.- Anunci Aprovació Definitiva de L'atermenament

Pas 16.- Decret D'alcaldia On Es Disposa La Fitació.

Pas 17.- Citació Als Interessats Per A La Fitació

28. EXPEDIENT SOBRE CESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE.

Model 1.- Decret de L'alcaldia D'inici de L'expedient

Model 2.- Certificació de L'inventari

Model 3.- Certificat Del Registre de La Propietat

Model 4.- Informe Tècnic de Valoració Del Bé

Model 5.- Informe de Secretaria

Model 6.- Informe D'intervenció

Model 7.- Plec de Clàusules Economicoadministratives

Model 8.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 9.- Acord Del Ple de La Corporació En Què S'aprova L'expedient de Contractació

Model 10.- Anunci de La Licitació

Model 11.- Presentació de Proposicions

Model 12.- Constitució de La Mesa de Contractació i Acta D'obertura de Pliques

Model 13.- Informe Tècnic Sobre Les Pliques Admeses

Model 14.- Acta de La Mesa de Contractació En Què S'efectua Proposta D'adjudicació

Model 15.- Comunicació Al Departament de Governació de La Generalitat de Catalunya

Model 16.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Model 17.- Acord D'adjudicació

Model 19.- Notificació A L'adjudicatari i A La Resta de Licitadors

Model 20.- Anunci D'adjudicació

Model 21.- Escriptura Pública

29. CESSIÓ GRATUÏTA DE LOCAL PARTICULAR A L'AJUNTAMENT.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia

Pas 2.- Informe Del Secretari

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 4.-. Acord de L'alcalde/ple de La Corporació En Funció de Si L'adquisició Comporta L'assumpció D'una Condició.

Pas 5.- Notificació de L'acord Anterior.

30. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI I LA SEVA EXPLOTACIÓ.

Model 1.- Decret de L'alcaldia D'inici de L'expedient

Model 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Model 3.- Informe de L'interventor

Model 4.- Informe Del Secretari

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 6.- Acord Del Ple Aprovant L'expedient de Contractació

Model 7.- Anunci D'informació Pública Del Plec de Clàusules Administratives i Del Projecte D'obres.

Model 8.- Diligència Del Secretari Informació Pública Sense Al·legacions

Model 9.- Anunci de La Licitació Per Concurs

Model 10.- Constitució de La Mesa de Contractació i Acta D'obertura de Pliques

Model 11.- Requerimient Al Licitador Que Ha Realitzat L'oferta Econòmicament Més Avantatjosa Perquè Aporti La Garantia Definitiva i La Resta de Documentació Preceptiva

Model 12.- Dictamen de La Comissió Informativa

Model 13.- Acord Del Ple D'adjudicació Del Contracte i La Concessió Administrativa

Model 14.- Notificació A L'adjudicatari i Altres Licitadors

Model 15.- Anunci

31. DESAFECTACIÓ DE BÉ COMUNAL I SEGREGACIÓ D'AQUESTA SUPERFÍCIE DE TERRENY RÚSTIC.

Pas 1.- Providència D'Inici de L'Expedient de Desafectació de Béns Comunals

Pas 2.- Acord Plenari Iniciant L'Expedient, En El Qual Es Justifica La Conveniència O Necessitat de La Desafectació.

Pas 3.- Informe Del Secretari de La Corporació Indicant Els Preceptes Legals Aplicables I  L'Adequació A Ells Dels Acords En Projecte.

Pas 4.- Certificació Literal de La Inscripció Del Bé O Béns A Alienar Segons Consta A L'Inventari de Béns.

Pas 5.- Certificació de La Inscripció Del Bé Al Registre de La Propietat Amb Especial Referència A Càrregues O Gravàmens ( Article 113 Del Rbel)

Pas 6.- Informe Tècnic Acreditatiu de La Classificació Urbanística de La Finca Segons El Planejament i La Legislació, Amb Indicació Expressa D'Usos, Edificabilitat, Alineacions, Etc.

Pas 7.- Certificació D'Informació Veïnal Testimoniant Que Els Béns Comunals Objecte de Desafectació No Han Estat Objecte de Gaudi D'Aquesta Indole Durant Més de Deu Anys, Encara Que En Algun D'Ells S'Hagi Produït Acte Aïllat D'Aprofitament.

Pas 8.- Anunci Al Bop i Certificació D'Exposició Pública de L'Expedient Pel Termini D'Un Mes, Al Tauló D'Edictes i Al Bop, Amb Indicació de Les Reclamacions Presentades Si Escau.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'Expedient A L'Òrgan Competent de La Comunitat Autònoma.

Pas 10.- Acord D'Aprovació de La Segregació Per A Posterior Alienació Mitjançant Permuta de Finca Rustica Al Municipi de __________.

32. MODEL D'ACORD DE CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL I HABITATGE.

Pas 1. Model D'acord de Constitució Del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge.

Pas 2. Bens Que Integren El Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge.

Pas 3.- Inventari Dels Béns Immobles Afectes Al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge.

33. EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE D'ALIENACIÓ DE SÒL DESTINAT A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DESTINAT A LA VENDA.

Model 1.- Resolució D'instrucció de L'expedient

Model 2.- Memòria Justificativa

Model 3.- Certificació de La Secretaria En Relació A L'inventari General de Béns, Qualificació Jurídica i Al Registre de La Propietat

Model 4.- Informe de L'/la Arquitecte Municipal

Model 5.- Informe D'Intervenció

Model 6.- Informe de La Secretaria Sobre La Possibilitat Legal de L'alienació Del Bé Immoble de Propietat Municipal i Procediment A Seguir

Model 7.- Acords de L'òrgan Competent D'aprovació Del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Convocatòria Del Procediment D'alienació

Model 8.- Comunicació Al Departament de Governació

Model 9.- Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques

34. EXPEDIENT DE CESSIÓ EN PRECARI DE BÉNS PATRIMONIALS.

Pas 1. Decret D'alcaldia D'incoació de L'expedient

Pas 2. Informe Del Servei de Patrimoni.

Pas 3. Acord Plenari de Submissió A Informació Pública.

Pas 4. Anunci D'informació Pública.

Pas 5. Certificat Del Resultat de La Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 6. Informe de Secretaria.

Pas 7. Acord Plenari de Cessió.

Pas 8. Notificació de L'acord Plenari de Cessió.

Model 9. Document de Formalització de La Cessió.

CAPÍTOL 2. SERVEIS

1. SERVEIS SOCIALS DE BASE. SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

Pas 1.- Sol·licitud.

Pas 2.- Informe Dels Serveis Socials.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió.

Pas 4.- Decret de L'Alcaldia.

Pas 5.- Acord D'Aprovació de L'Ordenança Del Servei.

Pas 6.- Ordenança Reguladora Del Servei D'Atenció Domiciliària.

2. RESOLUCIÓ D'UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT SOBRE L'HABITATGE EN L'EDIFICI DE LES ESCOLES MUNICIPALS.

Pas 1.- Decret de Resolució Del Contracte D'Arrendament.

Pas 2.- Notificació i Tràmit D'Audiència.

Pas 3.- Proposta de L'Arrendatari.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Decret Passant L' Expedient Al Jurat D'Expropiació Forçosa.

Pas 6.- Decret Ordenant El Desallotjament.

Pas 7.- Decret Pel Qual S' Ordena El Llançament.

Pas 8.- Acta de Desallotjament.

Pas 9.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'Entrada En Domicili.

3. MODEL SOBRE RECOLLIDA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS.

Pas 1.- Decret de Requeriment Per La Retirada D'un Vehicle Coneixent Al Propietari.

Pas 2.- Edicte de Requeriment Per A La Retirada D'un Hehicle Coneixent El Propietari i No Realitzada La Notificació Del Decret.

Pas 3.- Decret de Requeriment Per A La Retirada D'un Vehicle Sense Matrícula.

Model 4.- Edicte de Requeriment Per A La Retirada D'un Vehicle Sense Matrícula.

4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

Pas 1.- Escrit de Reclamació.

Pas 2.- Decret D'incoació.

Pas 3.- Notificació Del Decret.

Pas 4.- Pràctica de La Prova.

Pas 5.- Informe Tècnic.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Posada de Manifest.

Pas 8.- Al·legacions.

Pas 9.- Remissió A La Comissió Jurídica Assessora.

Pas 10.- Proposta de Resolució.

Pas 11.- Resolució.

Pas 12.- Notificació de La Resolució.

5. ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT I NO SEDENTÀRIA.

Pas 1.- Ordenança.

6. VENDA AMBULANT. EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'inspector de Mercats.

Pas 2.- Incoació de L'expedient Sancionador.

Pas 3.-Notificació Del Decret D'incoació.

Pas 4.- Plec de Càrrecs.

Pas 5.- Notificació Als Interessats.

Pas 6.- Informe Del Secretari.

Pas 7.- Proposta de Resolució.

Pas 8.- Notificació Individual.

Pas 9.- Decret de Resolució de L'expedient.

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador.

7. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS.

Pas 1.- Reglament.

Pas 2.- Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 3.- Anunci.

8. ARRENDAMENT DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol·licitud- Informe.

Pas 2.- Decret de Concessió.

Pas 3.- Títol de La Concessió.

9. TRANSMISSIÓ DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol·licitud-Informe.

Pas 2.- Decret D'Autorització.

10. CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI.

Pas 1.- Sol·licitud- Informe.

Pas 2.- Decret de Concessió.

Pas 3.- Títol de La Concessió.

11. REGLAMENT DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Pas 1.- Acord D'Aprovació.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Diligència D'Aprovació.

12. MODEL SOBRE AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI.

Pas 1.- Iniciació de L'expedient D'ofici, Mitjançant Proposta de L'alcaldia.

Pas 2.- Informe Tècnic Acreditatiu de La Necessitat i Conveniència.

Pas 3.- Informe de L'òrgan Autonòmic Corresponent (a Catalunya El Consell Català Del Taxi).

Pas 4.- Audiència Per Termini de 15 Dies A Les Associacions Professionals D'empresaris i Treballadors Representative Del Sector i A Les Associacions de Consumidors i Usuaris.

Pas 5.- Informe, Si Escau, Sobre Les Al·legacions O Suggeriments Presentats.

Pas 6.- Proposta de Resolució.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Notificacions Reglamentàries.

13. DECRET DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER LA QUAL ES REVOCA UNA LLICÈNCIA DE TAXI.

Pas 1.- Decret de La Junta de Govern Local Per La Qual Es Revoca Una Llicència de Taxi

14. LLICÈNCIA DE TAXI.

Pas 1. Decret de L'alcaldia D'iniciació D'ofici de L'expedient

Pas 2. Bases Reguladores de La Convocatòria Pública Per A L'Adjudicació, Mitjançant Concurs, de ______ Llicències de Taxis Per A La Prestació Del Servei de Vehicles de Lloguer Amb Aparell Taximetre Al Municipi de ___________________.

Pas 3. Proposta de Resolució Del Regidor Delegat

Pas 4. Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 5. Acord Del Ple Aprovant Les Bases D'Adjudicació de Llicències de Taxi.

Pas 6. Anunci de La Convocatòria Per A Adjudicació de Llicències D'Autotaxi Al Bop i Al Tauler D'Edictes.

Pas 7. Informe-Proposta Sobre Les Sol· Licituds Presentades i Admeses En Expedient D'Adjudicació de Llicències de Taxi.

Pas 8. Dictamen de La Comissió Informativa Sobre Adjudicació de Les Llicències.

Pas 9. Acord de L'Òrgan Competent Aprovant La Llista de Sol· Licituds Admeses.

Pas 10. Publicació Al Bop i Al Tauler D'Edictes de La Llista de Sol· Licituds Admeses.

Pas 11. Proposta de Resolució Sobre Les Al·legacions i Sobre L'Adjudicació.

Pas 12. Dictamen de La Comissió Informativa Sobre Adjudicació de Les Llicències.

Pas 13. Acord Del Ple Sobre L'adjudicació.