Servicios online para la Administración Local

MEDIO AMBIENTE DE GALICIA

MODELOS ADAPTADOS ao Decreto 133/2008, de 12 de xu帽o, polo que se regula a avaliaci贸n de incidencia ambiental, a Lei 6/2008, de 19 de xu帽o, de medidas urxentes en materia de vivenda e chan, pola que se modifica a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, a Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenaci贸n da miner铆a de Galicia, que modifica a Lei 9/2002, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia, a LEI 1/1995, de 2 de xaneiro, de protecci贸n ambiental de Galicia., a LEI 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenaci贸n do territorio e do litoral de Galicia, a LEI 9/2006, 28 abril, sobre avaliaci贸n dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente e a LEI 9/2002, de 30 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural de Galicia (MODIFICADA POLA LEI 15/2004, DE 29 DE DECEMBRO).

DOCUMENTOS WORD POR INTERNET Y EN CD-ROM.

ACTUALIZACIONES POR INTERNET.

脥NDICE DE MODELOS DE MEDIO AMBIENTE:

1. LICENZA AMBIENTAL.

Paso 1.- Solicitude de Licenza de Apertura de Establecemento Ou Industria

Paso 2.- Notificación Ós Veciños Contiguos

Paso 3.- Edicto

Paso 4.- Informe Urbanístico

Paso 5.- Informe Técnico

Paso 6.- Informe de Secretaría

Paso 7.- Remision Á Consellería de Medio Ambiente

Paso 8.- Decreto de Concesión Da Licenza Municipal

Paso 9.- Notificación Do Decreto de Concesión

Paso 10.- Solicitude Da Visita de Inspección

Paso 11.- Acta de Inspección E Posta En Marcha

2. EXPEDIENTE DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES CUALIFICADAS.

Paso 1.- Orde de Suspensión de Actividade E Incoación de Expediente Sancionador

Paso 2.- Notificación Do Decreto de Suspensión

Paso 3.- Informe Técnico

Paso 4.- Informe-Proposta de Decreto de Requirimento

Paso 5.- Notificación Da Orde de Execución

Paso 6.- Dilixencia de Comprobación

Paso 7.- Informe-Proposta de Decreto Polo Que Se Ordena A Clausura Do Establecemento

Paso 8.- Notificación Do Acordo

Paso 9.- Oficio Ó Xuíz Para Lle Solicitar A Autorización de Entrada En Domicilio

Paso 10.- Acta de Clausura

3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL.

Paso 1.- Informe Técnico de Aprobación Inicial Do Plan Especial de Protección, Rehabilitación E Mellora Do Medio Rural

Paso 2.- Informe de Secretaría

Paso 3.- Oficio Á Consellería de Medio Ambiente

Paso 4.- Ditame Da Comisión Informativa

Paso 5.- Acordo Do Pleno

Paso 6.- Edicto de Publicación

Paso 7.- Notificación Da Aprobación Inicial Do Plan Especial de Protección, Rehabilitación E Mellora Do Medio Rural Ós Concellos Lindeiros

Paso 8.- Notificación Da Aprobación Inicial Do Proxecto Ós Propietarios Do Sector

Paso 9.- Oficio Á Consellería de ...

Paso 10.- Escrito de Alegacións Á Aprobación Inicial Do Plan de Sectorización

Paso 11.-Dilixencia Do Período de Información Pública

Paso 12.- Informe Técnico de Aprobación Provisional Do Plan Especial de Protección, Rehabilitación E Mellora Do Medio Rural

Paso 13.- Informe de Secretaría Para A Aprobación Provisional

Paso 14.- Remisión Á Consellería de Medio Ambiente

Paso 15.- Ditame Da Comisión Informativa

Paso 16.- Acordo Da Aprobación Provisional Do Plan Especial de Protección, Rehabilitación E Mellora Do Medio Rural

Paso 17.- Dilixencia de Identificación de Planos E Documentos

Paso 18.- Oficio de Remisión Do Expediente Á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas E Vivenda

4. AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL

Paso 1.- Comunicación Ó Órgano Medioambiental Competente Da Intención de Realizar Un Proxecto Sometido A Estudo de Impacto Ambiental

Paso 2.- Traslado Ó Órgano Substantivo

Paso 3.- Anuncio de Información Pública

Paso 4.- Informe de Secretaría

Paso 5.- Decreto Da Alcaldía

Paso 6.- Remisión Da Declaración de Impacto Ambiental.

5. REXISTRO E NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE.

Paso 1.- Rexistro E Notificación.

6. NOTIFICACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER E NOTIFICAR.

Paso 1.- Notificación. Resolver E Notificar

7. SUSPENSIÓN DE NOVOS DESENVOLVEMENTOS URBANÍSTICOS NA ZONA LITORAL.

Paso 1.鈥 Informe Da Secretaría

Paso 2.鈥 Acordo Do Pleno Sobre A Suspensión

Paso 3.鈥 Publicación Do Acordo de Suspensión