Servicios online para la Administración Local

MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

MODELS ADAPTATS al DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text ref贸s de la Llei d'urbanisme, LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenci贸 i control ambiental de les activitats, a la LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluaci贸 ambiental de plans i programes, la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra p煤blica, al DECRET 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenci贸 ambiental en el procediment de llic猫ncia urban铆stica per a millora de finques r煤stiques que s'efectu茂n amb aportaci贸 de terres procedents d'obres de la construcci贸 i al DECRET 136/1999, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei d'intervenci贸 integral de l'administraci贸 ambiental, i a la resta de la legislaci贸 catalana.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE MEDI AMBIENT:

0. COMENTARIS A LA LLEI 6/2009, DE 28 D'ABRIL, D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES.

Pas 1.- Estructura de La Llei.

Pas 2.- Objecte de La Llei.

Pas 3.- Els Plans i Programes Sotmesos A Avaluació Ambiental.

Pas 4.- Agents Que Intervenen En L'avaluació Ambiental.

Pas 5.- Tipus de Procediments D'avaluacions Ambientals.

Pas 6.- Seguiment i Supervisió Ambientals Dels Efectes Dels Plans i Programes.

1. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ (ANNEX III DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Introducció

Pas 2.- Nomenclàtor D'activitats Subjectes Al Règim de Comunicació

Pas 3.- Expedient de Comunicació

Pas 4.- Resolució de L'alcaldia

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia Encarregant L'emissió D'un Informe Tècnic i Un Informe Jurídic

Pas 6.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 7.- Informe Del Secretari

Pas 8.- Resolució de L'alcaldia (1)

2. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O D'AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA AMB AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL (ANNEXOS I.1, I.2 I I.3 DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Sol·licitud D'Autorització Ambiental

Pas 2.- Resolució de L'Alcaldia Iniciant L'Expedient

Pas 3.- Ofici de Remissió A L'Ogau

Pas 4.- Informe de L'òrgan Tècnic Ambiental Municipal Sobre Suficiència i Idoneïtat Del Projecte i Documentació Presentada

Pas 5.- Resolució de L'Alcaldia Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte i Documentació Presentada(1)

Pas 6.- Ofici Traslladant La Resolució A L'Ogau

Pas 7.- Edicte(1)

Pas 8.- Notificació

Pas 9.- Certificat de Les Al·legacions

Pas 10.- Informe de L'òrgan Tècnic Ambiental Municipal Sobre Aspectes de La Seva Competència

Pas 11.- Resolució de L'Alcaldia Que Incorpora L'Informe Emès Per L'otam

Pas 12.- Ofici de Remissió A L'Ogau Del Resultat de La Informació Veïnal i de L'Informe de L'otam Sobre Sorolls, Vibracions, Etc

Pas 13.- Escrit D'Al·legacions de L'Ajuntament

Pas 14.- Notificació Als Interessats de La Resolució (1)

Pas 15.- Ofici A L'Ogau

3. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Nomenclàtor D'activitats de L'annex Ii Subjectes Al Règim de La Llicència Ambiental

Pas 2.- Sol·licitud de Llicència Ambiental

Pas 3.- Resolució de L'alcaldia Per Donar Compliment A L'exigència de L'article 21.4 de La Llei 39/2015, de 1 de Octubre.

Pas 4.- Resolució de L'alcaldia Encarregant La Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada Així Com Pronunciament Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte

Pas 5.- Informe de L'otam de Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada i Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte.

Pas 6.- Resolució de L'alcaldia de Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada i Sobre Suficiència i Idoneïtat Del Projecte.

Pas 7.- Notificació de Mancances Observades En La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada

Pas 8.- Ofici de Tramesa A L'òrgan Tècnic Ambiental Del Consell Comarcal(1)de La Sol·licitud i Resta de Documentació

Pas 9.- Edicte D'informació Pública(1)

Pas 10.- Informació Veïnal(1)

Pas 11.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública/veïnal

Pas 12.- Resolució de L'alcaldia

Pas 13.- Ofici de Remissió A L'otam/otac Del Resultat de La Informació Pública i Veïnal

Pas 14.- Proposta de Resolució Provisional(1)  

Pas 15.- Resolució de L'alcaldia(1)

Pas 16.- Notificació de La Resolució Amb Peu de Recursos A L'interessat

4. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 1.- ORDENANÇA MUNICIPAL.

Pas 1.- Proposta D'Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Ordenança Municipal Sobre Gossos Potencialment Perillosos. (gpp).

5. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 2.- REGISTRE MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud.

Pas 2.- Informe de La Policia Municipal.

Pas 3.- Decret de Concessió.

Pas 4.- Llicència.

6. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 3.- EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector de La Policia Local.

Pas 2.- Ordre D'Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Declaració de Testimonis.

Pas 6.- Plec de Càrrecs.

Pas 7.- Notificació Del Plec de Càrrecs.

Pas 8.- Proposta de Resolució.

Pas 9.- Notificació de La Proposta de Resolució.

Pas 10.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 11.- Notificació Individual Decret Sancionador.

7. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 4.- ORDRE D'ESTERILITZACIÓ-SACRIFICI.

Pas 1.- Decret D'Adopció-Esterilització.

Pas 2.- Notificació A L'Encarregat Del Dipòsit Municipal D'Animals.

8. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

9. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PARA RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.

10. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3- Informe Del Secretari

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8- Acord Del Ple.

Pas 9- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text de L'ordenança

11. LLICÈNCIA DE MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S'EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS D'OBRES DE LA CONSTRUCCIÓ.

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Requeriment D'esmena de Deficiències En La Sol·licitud.

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Tramesa A L'ogau

Pas 6-.decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

12. TRAMITACIÓ DE L'ESTUDI INFORMATIU DE L'AVANTPROJECTE D'OBRA PÚBLICA SENSE ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Informe Tècnic

Pas 2.- Decret de L'alcalde Sotmetent L'avantprojecte A Informació Pública i Audiència de Les Administracions Afectades

Pas 3.- Remissió de L'avantprojecte A La Generalitat i Resta D'administracions, Si Escau.

Pas 4.- Anunci D'informació Pública

Pas 5.-Diligència Del Període D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 6.- Proposta D'aprovació Definitiva de L'avantprojecte.

Pas 7.- Decret de L'alcalde D'aprovació Definitiva

Pas 8.- Notificació Del Decret A Les Administracions Afectades i A Les Persones Interessades.

13. TRAMITACIÓ PROJECTE D'OBRA PÚBLICA SENSE ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Informe Tècnic

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 3.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial Sotmetent El Projecte A Informació Pública i Audiència de Les Administracions Afectades

Pas 4.- Remissió de L'avantprojecte A La Generalitat i Resta D'administracions, Si Escau.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord Del Ple D'aprovació Definitiva Del Projecte

Pas 9.- Notificació de L'acord A Les Administracions Afectades i A Les Persones Interessades.

Pas 10.- Anunci

14. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia

15. PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text Autèntic de L'ordenança

16. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Comunicació A L'Òrgan Mediambiental Competent.

Pas 2.- Trasllat de Les Consultes Al Titular Del Projecte.

Pas 3.- Acord D'Informació Pública Conjuntament Amb El Projecte Corresponent.

Pas 4.- Acord D'Informació Pública Individualment.

Pas 5.- Remissió de L'Estudi A L'Òrgan Corresponent Per A Formular La Declaracio D'Impacte.

Pas 6.- Declaració D'Impacte Ambiental.

Pas 7.- Remissió de La Declaració A L'Òrgan Administratiu.

Pas 8.- Publicitat de La Declaració D'Impacte Ambiental.

Pas 9.- Suspensió Del Projecte Sotmès Al Procediment D'Avaluació de L'Impacte Ambiental.

17. INCOACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Resolució de L'Alcaldia Per La Qual S'Incoa L'Expedient Sancionador

Pas 2. Notificació Als Interessats En L'Expedient

Pas 3.- Plec de Càrrecs

Pas 4. Notificació Del Plec de Càrrecs A L'Inculpat i A La Resta D'Interessats En L'Expedient

Pas 5. Certificat Del Resultat Del Tràmit D'Al·legacions i Petició de Proves

Pas 6. Resolució de L'Instructor, D'Admissió i Rebuig de Proves

Pas 7. Notificació Als Interessats de La Resolució D'Obertura Del Tràmit de Prova

Pas 8. Acta Sobre El Resultat de La Pràctica de La Prova Admesa

Pas 9. Proposta de Resolució Sancionadora

Pas 10. Notificació Als Interessats de La Proposta de Resolució Sancionadora

Pas 11. Certificat Sobre El Resultat de L'Últim Tràmit D'Al·legacions

Pas 12. Tramesa de L'Expedient Sancionador A L'Alcaldia

Pas 13. Decret de L'Alcaldia Pel Qual S'Imposa La Sanció

Pas 14. Notificació Del Decret Sancionador A L'Infractor i A La Resta D'Interessats

18.NOTA SOBRE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVEIS. INEXIGIBILITAT DE LLICÈNCIA DE APERTURA I LLICÈNCIA D'ACTIVITAT.

Pas Únic. Nota Sobre La Llei 12/2012, de 26 de Desembre de Mesures Urgents de Liberalització Del Comerç i de Determinats Serveis. Inexigibilitat de Llicència de Apertura i Llicència D'activitat.

19. COMUNICACIÓ PER ACTIVITATS COMERCIALS I DE SERVEIS INCLOSES A L'ANNEX DE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVEIS.

Pas 1. Comentari Al Model Comunicació Per Activitats Comercials i de Serveis Incloses A L'annex de La Llei 12/2012, de 26 de Desembre de Mesures Urgents de Liberalització Del Comerç i de Determinats Serveis.

Pas 2. Comunicació Per Activitats Comercials i de Serveis Incloses A L'annex de La Llei 12/2012.

20. EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE RESIDUS.

Pas 1 Resolució de L'alcaldia Per La Qual S'incoa L'expedient Sancionador.

Pas 2 Notificació Als Interessats En L'expedient

Pas 3 Plec de Càrrecs

Pas 4 Notificació Del Plec de Càrrecs A L'inculpat i A La Resta D'interessats En L'expedient.

Pas 5. Certificat Del Resultat Del Tràmit D'al.legacions i Petició de Proves.

Pas 6 Ressolució de L'instructor, Admissió i Rebuig de Proves.

Pas 7. Notificació Dels Interessats de La Resolució D'obertura Del Tràmit de Prova.

Pas 8. Acta Sobre El Resultat de La Pràctica de La Prova Admesa.

Pas 9. Proposta de Resolució Sancionadora

Pas 10. Notificació Als Interessats de La Proposta de Resolució Sancionadora.

Pas 11 Certificat Sobre El Resultat de L'últim Tràmit D'al.legacions.

Pas 12. Tramesa de L'expedient Sancionador A L'alcaldia.

Pas 13. Decret de L'alcaldia Pel Qual S'imposa La Sanció.

Pas 14. Notificació Del Decret Sancionador A L'infractor i La Resta de Interessats.