Servicios online para la Administración Local

MEDI AMBIENT DE VAL脠NCIA

MODELS ADAPTATS A LA LLEI 9/2006, de 5 de desembre de 2006, reguladora de Camps de Golf a la Comunitat Valenciana, al Decreto 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenci贸 de la Contaminaci贸 i Qualitat Ambiental, a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenci贸 de la Contaminaci贸 i Qualitat Ambiental i al Decret 32/2006, de 10 de mar莽, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE MEDI AMBIENT:

1. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Comunicació A L'òrgan Mediambiental Competent de La Intenció de Realitzar Un Projecte Sotmès A Estudi D'impacte Ambiental.

Pas 2.- Trasllat de Les Consultes Al Titular Del Projecte.

Pas 3.- Anunci D'informació Pública Conjuntament Amb El Projecte Corresponent.

Pas 4.- Acord D'informació Pública Individualment.

Pas 5.- Remissió de L'estudi D'impacte Ambiental A L'òrgan Corresponent Per A Formular La Declaració D'impacte.

Pas 6.- Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 7.- Remissió de La Declaració D'impacte Ambiental A L'òrgan de L'administració Que Ha de Dictar Resolució D'autorització Del Projecte.

Pas 8.- Publicitat de La Declaració D'impacte Ambiental.

2. REGISTRE I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

3. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.

4. LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Certificat de Compatibilitat Urbanística.

Pas 2.- Certificat de Compatibilitat Del Projecte Amb El Planejament Urbanístic i Amb Les Ordenances Municipals Relatives.

Pas 3.- Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Tècnic.

Pas 7.- Informe Del Secretari

Pas 8.- Decret de Remissió A La Comissió Territorial D'anàlisi Ambiental Integrada.

Pas 9.- Notificació Del Decret de Remissió A La Comissió Territorial D'anàlisi Ambiental Integrada.

Pas 10.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 11.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 12.- Sol·licitud D'autorització D'inici de L'activitat.

Pas 13.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 14.- Decret Concedint L'autorització D'inici de L'activitat.

Pas 15.- Notificació Del Decret de Concessió.

5. INSPECCIÓ D'ACTIVITATS AMBIENTALS.

Pas 1.- Acta D'inspecció.

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'activitat i Incoació D'expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret de Suspensió.

Pas 4.- Informe Tècnic.

Pas 5.- Decret D'execució Subsidiària.

Pas 6.- Notificació Del Decret D'execució Subsidiària.

Pas 7.- Diligència de Comprovació.

Pas 8.- Decret Ordenant El Precinte de L'establiment.

Pas 9.- Notificació Del Decret.

Pas 10.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'entrada A Domicili.

Pas 11.- Acta de Clausura.

6. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'Inici de L'Expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'Estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'Aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'Informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'Informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'Ordenança

7. PROJECTE D'AUTORITZACIÓ DE CAMP DE GOLF EN SÒL NO URBANITZABLE.

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte de Camp de Golf.

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'aprovació Inicial de Projecte de Camp de Golf.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Comunicació A La Conselleria D'agricultura.

Pas 5.- Comunicació A La Conselleria D'esports i Turisme.

Pas 6.- Aprovació Del Projecte de Camp de Golf.

Pas 7.- Edicte.

Pas 8.- Notificació Als Propietaris Limítrofs

Pas 9.- Diligència Del Període D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Edicte D'aprovació Definitiva.

Pas 12.- Comunicació de L'aprovació Definitiva.

8. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia

9. NOTA SOBRE LA LLEI 12/2012, DE 26 DE DESEMBRE DE MESURES URGENTS DE LIBERALITZACIÓ DEL COMERÇ I DE DETERMINATS SERVEIS. INEXIGIBILITAT DE LLICÈNCIA DE APERTURA I LLICÈNCIA D'ACTIVITAT.

Pas Únic. Nota Sobre La Llei 12/2012, de 26 de Desembre de Mesures Urgents de Liberalització Del Comerç i de Determinats Serveis. Inexigibilitat de Llicència de Apertura i Llicència D'activitat.