Servicios online para la Administración Local

LLIC脠NCIES AMBIENTALS DE CATALUNYA

MODELS ADAPTATS a la legislaci贸 de CATALUNYA, a la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci贸 del text ref贸s de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, al DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text ref贸s de la Llei d'urbanisme, LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenci贸 i control ambiental de les activitats, LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluaci贸 ambiental de plans i programes, al DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en mat猫ria urban铆stica, la LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra p煤blica, al Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenci贸 ambiental en el procediment de llic猫ncia urban铆stica per a millora de finques r煤stiques que s'efectu茂n amb aportaci贸 de terres procedents d'obres de la construcci贸, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s麓aprova el Reglament de la Llei d麓urbanisme, al text ref貌s DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text ref贸s de la Llei d'urbanisme i al DECRET 287/2003, de 4 de novembre i al DECRET 316/2004, de 22 de juny, de modificaci贸 de l'article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, al DECRET 136/1999, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei d'intervenci贸 integral de l'administraci贸 ambiental, i altra normativa concordant de CATALUNYA.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE LLIC脠NCIES AMBIENTALS:

0. COMENTARIS A LA LLEI 6/2009, DE 28 D'ABRIL, D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES.

Pas 1.- Estructura de La Llei.

Pas 2.- Objecte de La Llei.

Pas 3.- Els Plans i Programes Sotmesos A Avaluació Ambiental.

Pas 4.- Agents Que Intervenen En L'avaluació Ambiental.

Pas 5.- Tipus de Procediments D'avaluacions Ambientals.

Pas 6.- Seguiment i Supervisió Ambientals Dels Efectes Dels Plans i Programes.

1. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ (ANNEX III DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Introducció

Pas 2.- Nomenclàtor D'activitats Subjectes Al Règim de Comunicació

Pas 3.- Expedient de Comunicació

Pas 4.- Resolució de L'alcaldia

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia Encarregant L'emissió D'un Informe Tècnic i Un Informe Jurídic

Pas 6.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 7.- Informe Del Secretari

Pas 8.- Resolució de L'alcaldia (1)

2. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O D'AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA AMB AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL (ANNEXOS I.1, I.2 I I.3 DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Sol·licitud D'Autorització Ambiental

Pas 2.- Resolució de L'Alcaldia Iniciant L'Expedient

Pas 3.- Ofici de Remissió A L'Ogau

Pas 4.- Informe de L'òrgan Tècnic Ambiental Municipal Sobre Suficiència i Idoneïtat Del Projecte i Documentació Presentada

Pas 5.- Resolució de L'Alcaldia Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte i Documentació Presentada(1)

Pas 6.- Ofici Traslladant La Resolució A L'Ogau

Pas 7.- Edicte(1)

Pas 8.- Notificació

Pas 9.- Certificat de Les Al·legacions

Pas 10.- Informe de L'òrgan Tècnic Ambiental Municipal Sobre Aspectes de La Seva Competència

Pas 11.- Resolució de L'Alcaldia Que Incorpora L'Informe Emès Per L'otam

Pas 12.- Ofici de Remissió A L'Ogau Del Resultat de La Informació Veïnal i de L'Informe de L'otam Sobre Sorolls, Vibracions, Etc

Pas 13.- Escrit D'Al·legacions de L'Ajuntament

Pas 14.- Notificació Als Interessats de La Resolució (1)

Pas 15.- Ofici A L'Ogau

3. ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II DE LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS).

Pas 1.- Nomenclàtor D'activitats de L'annex Ii Subjectes Al Règim de La Llicència Ambiental

Pas 2.- Sol·licitud de Llicència Ambiental

Pas 3.- Resolució de L'alcaldia Per Donar Compliment A L'exigència de L'article 21.4 de La Llei 39/2015, de 1 de Octubre.

Pas 4.- Resolució de L'alcaldia Encarregant La Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada Així Com Pronunciament Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte

Pas 5.- Informe de L'otam de Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada i Sobre La Suficiència i Idoneïtat Del Projecte.

Pas 6.- Resolució de L'alcaldia de Verificació de La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada i Sobre Suficiència i Idoneïtat Del Projecte.

Pas 7.- Notificació de Mancances Observades En La Sol·licitud i Resta de Documentació Presentada

Pas 8.- Ofici de Tramesa A L'òrgan Tècnic Ambiental Del Consell Comarcal(1)de La Sol·licitud i Resta de Documentació

Pas 9.- Edicte D'informació Pública(1)

Pas 10.- Informació Veïnal(1)

Pas 11.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública/veïnal

Pas 12.- Resolució de L'alcaldia

Pas 13.- Ofici de Remissió A L'otam/otac Del Resultat de La Informació Pública i Veïnal

Pas 14.- Proposta de Resolució Provisional(1)  

Pas 15.- Resolució de L'alcaldia(1)

Pas 16.- Notificació de La Resolució Amb Peu de Recursos A L'interessat

4. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN.

Pas 1.- Decret D'inici de L'expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'estudi.

Pas 3- Informe Del Secretari

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Anunci D'informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8- Acord Del Ple.

Pas 9- Anunci D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Text de L'ordenança

5. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 1.- ORDENANÇA MUNICIPAL.

Pas 1.- Proposta D'Acord D'Aprovació Inicial.

Pas 2.- Anunci.

Pas 3.- Ordenança Municipal Sobre Gossos Potencialment Perillosos. (gpp).

6. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 2.- REGISTRE MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud.

Pas 2.- Informe de La Policia Municipal.

Pas 3.- Decret de Concessió.

Pas 4.- Llicència.

7. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 3.- EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector de La Policia Local.

Pas 2.- Ordre D'Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Declaració de Testimonis.

Pas 6.- Plec de Càrrecs.

Pas 7.- Notificació Del Plec de Càrrecs.

Pas 8.- Proposta de Resolució.

Pas 9.- Notificació de La Proposta de Resolució.

Pas 10.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 11.- Notificació Individual Decret Sancionador.

8. EXPEDIENT DE GOSSOS PERILLOSOS. CAPÍTOL 4.- ORDRE D'ESTERILITZACIÓ-SACRIFICI.

Pas 1.- Decret D'Adopció-Esterilització.

Pas 2.- Notificació A L'Encarregat Del Dipòsit Municipal D'Animals.

9. TRAMITACIÓ DE L'ESTUDI INFORMATIU DE L'AVANTPROJECTE D'OBRA PÚBLICA SENSE ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Informe Tècnic

Pas 2.- Decret de L'alcalde Sotmetent L'avantprojecte A Informació Pública i Audiència de Les Administracions Afectades

Pas 3.- Remissió de L'avantprojecte A La Generalitat i Resta D'administracions, Si Escau.

Pas 4.- Anunci D'informació Pública

Pas 5.-Diligència Del Període D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 6.- Proposta D'aprovació Definitiva de L'avantprojecte.

Pas 7.- Decret de L'alcalde D'aprovació Definitiva

Pas 8.- Notificació Del Decret A Les Administracions Afectades i A Les Persones Interessades.

10. TRAMITACIÓ PROJECTE D'OBRA PÚBLICA SENSE ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Informe Tècnic

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 3.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial Sotmetent El Projecte A Informació Pública i Audiència de Les Administracions Afectades

Pas 4.- Remissió de L'avantprojecte A La Generalitat i Resta D'administracions, Si Escau.

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 8.- Acord Del Ple D'aprovació Definitiva Del Projecte

Pas 9.- Notificació de L'acord A Les Administracions Afectades i A Les Persones Interessades.

Pas 10.- Anunci

11. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA.

Pas 1.- Sol·licitud de La Llicència Urbanística.

Pas 2.- Requeriment D'Esmena de Deficiències En La Sol·licitud.

Pas 3.- Informe Jurídic.

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe de Secretaria. (només Quan Els Informes Anteriors Siguin Contradictoris)

Pas 6.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

12. TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de Procediment

Pas 2.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 3.- Requeriment D'Esmena de Deficiències A La Sol·licitud.

Pas 4.- Informe Tècnic.

Pas 5.- Informe Jurídic/secretari.

Pas 6.- Proposta de Resolució.

Pas 7.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 9.- Llicència Urbanística.

13. EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT.

Pas 1.- Acta-Denúncia de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Quadre de Sancions.

Pas 5.- Informe Tècnic.

Pas 6.- Proposta de Resolució.

Pas 7.- Notificació Individual.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador.

14. LLICÈNCIA DE MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S'EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS D'OBRES DE LA CONSTRUCCIÓ.

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Requeriment D'esmena de Deficiències En La Sol·licitud.

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Tramesa A L'ogau

Pas 6-.decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

15. LLICÈNCIA DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ DE MASIES I CASES RURALS.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència de Reconstrucció i Rehabilitació de Masies i Cases Rurals

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'Alcaldia Núm. ...

Pas 5.- Notificació Del Decret D'Alcaldia.

Pas 6.- Edicte.

Pas 7.- Diligència de Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 7bis.- Diligència D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 8.- Ofici A La Comissió Territorial D'Urbanisme.

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 10.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 11.- Llicència Urbanística.

16. LLICÈNCIA D'OBRES PER A L'OBERTURA D'UNA RESIDÈNCIA-CASA DE PAGÈS.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència D'obres Per A L'obertura D'una Residència-Casa de Pagès.

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'alcaldia Núm. ...

Pas 5.- Notificació Del Decret D'alcaldia.

Pas 6.- Edicte.

Pas 7.- Diligència D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 7bis.- Diligència D'informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 8.- Ofici A La Comissió Territorial D'urbanisme.

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 10.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 11.- Sol·licitud D'autorització D'obertura i Funcionament.

Pas 12.- Llicència Urbanística.

17. CONCESSIÓ LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL.

Pas 1.- Decret Inici de Procediment

Pas 2.- Notificació Inici de Procediment

Pas 3.- Informe Tècnic

Pas 4.- Informe Jurídic

Pas 5.- Informe Tècnic Jurídic Mancances (si Escau)

Pas 6.- Trasllat Mancances Interessat (si Escau)

Pas 7.- Proposta de Resolució

Pas 8.- Decret Alcaldia Concessió Llicència

Pas 9.- Notificació Decret Concessió Llicència

18. LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS A BÉNS D'ÚS PÚBLIC.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe-Proposta de Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Decret de Concessió de Llicència

Pas 7.- Notificació de La Llicència.

19. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic.

Pas 5.- Informe de La Policia Local.

Pas 6.- Informe-Proposta de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Acord de Concessió de La Llicència

Pas 8.- Notificació de La Llicència.

20. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

21. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PARA RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.

22. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia

23. LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ-DECLARACIÓ D'INNECESSARIETAT DE LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA.

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència de Parcel·lació-Declaració D'Innecessarietat de La Llicència de Parcel·lació Urbanística.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'Alcaldia Núm. ...