Servicios online para la Administración Local

LLIC脠NCIES AMBIENTALS DE BALEARS

MODELS ADAPTATS a la legislaci贸 de la comunitat de BALEARS, REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de juny, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la llei de s貌l, a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de r猫gim local de les Illes Balears, la Llei 16/2006 de R猫gim jur铆dic de les llic猫ncies integrades d鈥檃ctivitat de les Illes Balears, a la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d鈥檃valuacions d鈥檌mpacte ambiental i avaluacions ambientals estrat猫giques a les Illes Balears, AL Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 d鈥檕ctubre d鈥橝valuaci贸 d鈥檌mpacte ambiental, la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificaci贸 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d鈥檃valuaci贸 d鈥檌mpacte ambiental i altra normativa concordant de BALEARS.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE LLIC脠NCIES AMBIENTALS:

1. AVALUACIÓ DE L' IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Comunicació A L'òrgan Mediambiental Competent de La Intenció de Realitzar Un Projecte Sotmès A Estudi D'impacte Ambiental.

Pas 2.- Trasllat de Les Consultes Al Titular Del Projecte.

Pas 3.- Acord D'informació Pública Conjuntament Amb El Projecte Corresponent.

Pas 4.- Acord D'informació Pública Individualment.

Pas 5.- Remissió de L'estudi A L'òrgan Corresponent Per A Formular La Declaració D'impacte.

Pas 6.- Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 7.- Remissió de La Declaració D'impacte Ambiental A L'òrgan de L'administració Que Ha de Dictar Resolució D'autorització Del Projecte.

Pas 8.- Publicitat de La Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 9.- Suspensió Del Projecte Sotmès Al Procediment D'avaluació de L'impacte Ambiental i Restitució de La Realitat Física Alterada

2. EXPEDIENT DE RESTITUCIÓ DE LA REALITAT FÍSICA AMBIENTAL ALTERADA.

Pas 1.- Ordre de Suspensió D' Activitat i Adopció de Mesures Cautelars.

Pas 2. Notificació Del Decret de Suspensió

Pas 3. Informe Tècnic

Pas 4.- Informe Del Secretari

Pas 5.- Decret de Requeriment i Imposició de Multa Coercitiva.

Pas 6. Notificació Del Decret.

Pas 7.- Diligència de Comprovació

Pas 8.- Ofici de Remissió A L' Òrgan Ambiental.

Pas 9.- Decret Ordenant La Reposició de La Realitat Física Ambiental Alterada

Pas 10.- Notificació Del Decret

Pas 11.- Acta de Comprovació

Pas 12.- Decret Ordenant L' Execució Subsidiària.

Pas 13.- Notificació Del Decret

Pas 14.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D' Entrada En Domicili.

Pas 15.- Acta de Clausura

3. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ D'HORTES, CULTIUS I ESPAIS FORESTALS DE MILLORA DEL MEDI URBÀ I RURAL DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE.

Pas 1.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial Del Pla Especial de Protecció Del Paisatge .

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'Aprovació Inicial.

Pas 4.- Sol·licitud D'Informe Al Departament D'Agricultura de La C.a.

Pas 5.- Edicte de Publicació

Pas 6.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional Del Pla Especial de .....

Pas 7.- Període D'Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 8.- Aprovació Provisional

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'Expedient Del Pla Especial de Protecció de ..... A La Cpu.

4. COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT- AJUSTADA A NORMATIVA.

Pas 1.- Comunicació D'activitat Ambiental.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Providència D'arxiu D'actuacions.

Pas 5.- Comunicació de La Providència.

5. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

6. LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Pas 1.- Petició de Llicència de Primera Ocupació.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació Inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic Per A La Primera Ocupació.

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret Concessió Llicència

Pas 7.- Notificació Concessió Llicència

Pas 8.- Llicència de Primera Ocupació.

7. LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ AGRUPADA EN SÒL RÚSTIC. (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Instancia de Sol·licitud de Llicència de Construcció D'Un Habitatge Unifamiliar Aïllat i Agrupació de L'Edificació En Sòl Rústic.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria,

Pas 4.- Comunicació A La Comissió Insular D'Urbanisme.

Pas 5.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Llicència Urbanística.

8. LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT MITJANÇANT COMPENSACIÓ D'INEDIFICABILITAT (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència de Construcció D'Un Habitatge Unifamiliar Aïllat Mitjançant Compensació D'Inedificabilitat

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria,

Pas 4.- Comunicació A La Comissió Insular D'Urbanisme.

Pas 5.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Llicència Urbanística.

9. LLICÈNCIA D'ACTIVITATS QUALIFICADES

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència D'obertura D'establiment O Indústria

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Urbanístic

Pas 7.- Informe Tècnic

Pas 8.- Informe Del Secretari

Pas 9.- Decret de Remissió A L'òrgan Ambiental

Pas 10.- Notificació Del Decret de Remissió A L'òrgan Ambiental

Pas 11.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 12.- Notificació Del Decret de Concessió

Pas 13.- Sol·licitud de Visita D'inspecció

Pas 14.- Acta D'inspecció i Posada En Marxa

10. LLICÈNCIA D'ACTIVITATS QUALIFICADES SENSE INFORME AMBIENTAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència D'obertura D'establiment O Indústria

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Urbanístic

Pas 7.- Informe Tècnic

Pas 8.- Informe Del Secretari

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 10.- Notificació Del Decret de Concessió

Pas 11.- Sol·licitud de Visita D'inspecció

Pas 12.- Acta D'inspecció i Posada En Marxa

11. LLICÈNCIA ACTIVITAT PERMANENT MAJOR.

Pas 1. - Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 2. - Notificació Als Limítrofs i Veïns.

Pas 3.- Cartell-Anunci

Pas 4.- Informe Tècnic..

Pas 5.- Informe Del Secretari.

Pas 6.- Ofici de Tramesa Al Consell Insular

Pas 7.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal.

Pas 8.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 9. - Sol·licitud de Llicència D'Obertura.

Pas 10.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 11.- Llicència D'obertura.

Pas 12.- Notificació Del Decret de Concessió.

12. LLICÈNCIA ACTIVITAT PERMANENT MENOR.

Pas 1. - Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 2.- Informe Tècnic..

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal.

Pas 5.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 6. - Sol·licitud de Llicència D'Obertura.

Pas 7.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 8.- Llicència D'obertura.

Pas 9.- Notificació Del Decret de Concessió.

13. LLICÈNCIA PER A LA SEGREGACIÓ DE FINQUES.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència Per A La Segregació de Finques

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació Inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret D'Alcaldia Núm. ...............

Pas 7.- Notificació de La Concessió de Llicència.

14. LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS A BÉNS D'ÚS PÚBLIC.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe-Proposta de Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 4.- Decret de Concessió de Llicència

Pas 5.- Notificació de La Llicència.

15. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Pas 1.- Instància Sol·licitant La Llicència.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de La Policia Local.

Pas 4.- Informe-Proposta de Concessió de La Llicència.

Pas 5.- Decret Concessió Llicència

Pas 6.- Notificació de La Llicència.

16. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

17. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.

18. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia