Servicios online para la Administración Local

URBANISME DE VAL脠NCIA

MODELS ADAPTATS al DECRETO-LEY 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents pel foment de l鈥檋abitatge i el s貌l, al DECRET 46/2008, de 11 d鈥檃bril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d鈥橭rdenaci贸 i Gesti贸 Territorial i Urban铆stica, al DECRET 36/2007, de 13 d鈥檃bril, del Consell, pel que es modifica el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel que es va aprovar el Reglament d鈥橭rdenaci贸 i Gesti贸 Territorial i Urban铆stica, a la LLEI 9/2006, de 5 de desembre de 2006, reguladora de Camps de Golf a la Comunitat Valenciana, al DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenci贸 de la Contaminaci贸 i Qualitat Ambiental, al DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s鈥檃prova el Reglament d鈥橭rdenaci贸 i Gesti贸 Territorial i Urban铆stica, i a la LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urban铆stica Valenciana.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'URBANISME:

CAPÍTOL 1. DISCIPLINA URBANÍSTICA

1. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ.

Pas 1.- Instancia de L'interessat.

Pas 2.- Decret Impulsant El Procediment

Pas 3.- Requeriment Per Esmenar Deficiències A La Sol·licitud.

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe Jurídic.

Pas 6.- Decret Concedint La Llicència

Pas 7.- Notificació de L'anterior Decret.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS.

Pas Únic. Model de Declaració Responsable Per A La Primera Ocupació D'Edificacions i Instal·lacions.

3. EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Pas 1- Informe-Denúncia de L'inspector D'obres

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'obres i Incoació i Expedient Sancionador

Pas 3- Notificació Del Decret de Suspensió

Pas 4.- Plec de Càrrecs

Pas 5- Notificació Als Interessats

Pas 6- Informe Tècnic

Pas 7a- Proposta de Resolució

Pas 8a- Notificació Individual

Pas 9a- Decret de Resolució de L'expedient

Pas 10a- Notificació Individual Decret Sancionador

Pas 7b- Decret de Requeriment de Demolició

Pas 8b- Notificació Del Decret

Pas 9b- Informe de L'inspector D'obres

Pas 10b- Acord D'execució Subsidiària

Pas 11b- Sol·licitud D'autorització D'entrada En Domicili

Pas 12b- Aprovació de Les Costes

Pas 13b- Notificació de L'aprovació de Les Costes

4. EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT INFRINGIDA I DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA.

Pas 1- Informe Tècnic

Pas 2- Decret D'incoació

Pas 3- Notificació de L'ordre D'execució

Pas 4.- Diligència de Comprovació

Pas 5- Decret Ordenant L'execució Subsidiària

Pas 6- Notificació Del Decret

Pas 7- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'entrada A Domicili

Pas 8- Execució de Les Obres de Demolició.

Pas 9.- Decret Aprovant La Liquidació de Despeses

Pas 10- Notificació Del Decret D'aprovació de La Nota de Despeses

5. EXPEDIENT SANCIONADOR.

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'inspector D'obres

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'obres i Incoació D'expedient Sancionador

Pas 3.- Notificació Del Decret de Suspensió

Pas 4.- Plec de Càrrecs

Pas 5.- Notificació Als Interessats

Pas 6.- Informe Tècnic

Pas 7.- Proposta de Resolució

Pas 8.- Notificació Individual

Pas 9.- Decret de Resolució de L'expedient

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador

6. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE RUÏNA A INSTÀNCIA DE PART.

Pas 1.- Instància de L'Interessat

Pas 2.- Dictamen de Facultatiu

Pas 3.- Decret D'Iniciació de L'Expedient.

Pas 4.- Notificació de L'Anterior Decret

Pas 5.- Dictamen Pericial Dels Serveis Tècnics Municipals.

Pas 6.- Informe Del Secretari

Pas 7.- Tràmit D'Audiència Als Interessats

Pas 8.- Proposta de Resolució

Pas 9.- Notificació de La Resolució

7. PEÇA SEPARADA DE RUÏNA IMMINENT.

Pas 1.- Providència Ordenant La Inspecció Tècnica

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe-Proposta de Decret Ordenant El Desallotjament.

Pas 4.- Notificació Del Decret de Desallotjament.

8. ORDRE D'EXECUCIÓ PER SEGURETAT, SALUBRITAT I ORNAMENT.

Pas 1.- Decret de L'alcaldia Iniciant El Procediment

Pas 2.- Informe Dels Serveis Tècnics

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Audiència de L'Interessat

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació de L'Anterior Resolució

Pas 7.- Informe Tècnic Sobre Execució de Les Obres

Pas 8.- Decret Ordenant L'execució Subsidiària.

Pas 9.- Notificació de L'Anterior Decret

Pas 10.- Acta D'intent de Realització de Les Obres i Oposició Del Propietari.

Pas 11.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'entrada En Domicili.

Pas 12.- Acta de Realització de L'ordre D'execució

Pas 13.- Resolució Aprovant La Liquidació Definitiva de Les Despeses.

9. LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència Per La Parcel·lació de Finques.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'Alcaldia

Pas 5.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Llicència Urbanística.

10. LLICÈNCIA PER LA SEGREGACIÓ DE FINQUES.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència Per La Segregació de Finques.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'alcaldia Nº. ...

11. OCUPACIÓ DIRECTA.

Pas 1.- Sol·licitud D'ocupació Directa Per A L'obtenció de Terrenys Afectes Pel Planejament A Dotacions Públiques.

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Notificació Als Interessats

Pas 5.- Edicte.

Pas 6.- Decret D'alcaldia.

Pas 7.- Notificació Del Decret.

Pas 8.- Acta D'ocupació.

12. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA I CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT DELS TERRENYS.

Pas 1.- Certificat de Compatibilitat Urbanística

Pas 2.- Certificat de Disponibilitat Dels Terrenys

CAPÍTOL 2. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. PROCEDIMENT DE REPARCEL·LACIÓN VOLUNTÀRIA.

Pas 1.- Minuta D' Escriptura de Reparcel·lació Voluntària

Pas 2.- Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació

Pas 3.- Informe Tècnic Sobre El Projecte de Reparcel·lació Voluntària

Pas 4.- Informe de Secretaria

Pas 5.- Aprovació Del Projecte de Reparcel·lació Voluntària.

Pas 6.- Comunicació de L' Aprovació Definitiva

Pas 7.- Edicte D' Aprovació Definitiva

Pas 8.- Certificat de Fermesa En Via Administrativa

Pas 9.- Instància Presentant Al Registre de La Propietat El Projecte de Reparcel·lació Voluntària Per A La Seva Inscripció

2. EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE A.

Pas A.1.- Acord Municipal D'aprovació de La Relació de Béns i Drets A Expropiar

Pas A.2.- Anunci Relatiu A La Relació de Béns i Drets

Pas A.3.- Aprovació de La Relació Definitiva de Béns i Drets A Expropiar

Pas A.4.- Trasllat Al Ministeri Fiscal Dels Interessats de Parador Desconegut (art. 5 Lef).

3. EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE B.

Pas 1.- Acord de Sol·licitud de La Tramitació D' Urgència A La Comunitat Autònoma

Pas 2.- Notificació Als Interessats Del Dia i Hora Per A L' Aixecament de Les Actes Prèvies A L' Ocupació

Pas 3.- Edicte Corresponent Al Dia i Hora Per A L' Aixecament de Les Actes Prèvies A L'ocupació

Pas 4.- Acta Prèvia A L' Ocupació (art. 52.3 Lef)

Pas 5.- Full de Dipòsit Previ A L' Ocupació i Indemnització Per Ocupació Urgent

Pas 6.- Decret Aprovant La Consignació Del Dipòsit Previ

Pas 7.- Notificació Del Decret D' Aprovació Del Dipòsit Previ

Pas 8.- Ofici Al Registre de La Propietat Sol·licitant L' Anotació Preventiva de L' Ocupació

4. EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE C.

Versió 1. Determinació Per Mutu Acord - Pas 1.- Diligència D' Obertura de L' Expedient

Pas 2.- Acta de Fixació Del Preu Per Mutu Acord

Pas 3.- Informe-Valoració de La Finca

Pas 4.- Acord Del Ple Aprovant L' Acta de Mutu Acord

Versió 2.- Determinació Pel Jurat D' Expropiació - Pas 1.- Diligència D' Obertura de L' Expedient

Pas 2.- Requeriment Al Propietari Per A Que Presenti Full D'apreuament

Pas 3.- Decret D'acceptació-Refús Del Preu i Fixació de Full D'apreuament Per L' Administració

Pas 4.- Decret Que Posa Fi A L' Expedient de Preu Just En La Fase Municipal

5. EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE D.

Pas 1.- Convocatòria Per Al Pagament Del Preu

Pas 2.- Acta de Pagament i Ocupació.

6. SISTEMA DE GESTIÓ D'ACTUACIONS INTEGRADES.

Pas 1.- Instància Sol·licitant de L'alcalde Que Iniciï Un Procediment de Concurs Pel Desenvolupament i Execució D'un Programa D'actuació Integrada Per Mitjà de Gestió Indirecta.

Pas 2.- Informe Tècnic Del Projecte D'actuació Integrada de La Unitat D'execució .

Pas 3.- Acord D'inici D'expedient D'actuació Integrada.

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris i Altres Interessats de L'acord D'inici de L'expedient.

Pas 6.- Bases Particulars i Generals Per L'adjudicació de Programes D'actuació Integrada.

Pas 7.- Acta D'obertura de Pliques

Pas 8.- Informe Conjunt Del Tècnic D'administracio General i Del Secretari.

Pas 9.- Informe Tècnic Sobre Les Propostes.

Pas 10.- Acord Del Ple D'aprovació Del Projecte

Pas 11.- Edicte de Publicació Al Butlletí Oficial de La Província.

Pas 12.- Edicte de Publicació Al Diari Oficial de La Generalitat.

7. REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA.

Pas 1.- Instància Presentant La Proposta de Reparcel·lació.

Pas 2.- Decret D'incoació.

Pas 3.- Edicte D'informació Pública.

Pas 4.- Notificació Als Propietaris

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Sol·licitud de Certificats de Domini i de Càrregues Al Registre de La Propietat.

Pas 7. Informe de Les Al·legacions Presentades A L'aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 8.- Diligència Període D'informació Pública.

Pas 9.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 10.- Notificació de L'aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 11.- Ofici de Remissió D'expedient Al Registre de La Propietat

8. PROJECTE D'ACTUACIÓ AÏLLADA.

Pas 1.- Instancia de Presentació Del Projecte D'actuació Aïllada (d'iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'aprovació Inicial de Projecte D'actuació Aïllada.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Acord de Sotmetre A Informació Al Públic Els Documents de L'Actuació Aïllada.

Pas 5.- Edicte D'Informació Al Públic Dels Documents de L'Actuació Aïllada.

Pas 6.- Notificació Als Titulars Cadastrals, i A Qui Aparegui Com Titular de Drets Reals Inscrits Al Registre de La Propietat.

Pas 7.- Edicte Pel Qual S'Obre Termini D'Informació Pública Sobre Les Alternatives Tècniques.

Pas 8.- Informe Sobre Les Alternatives Tècniques Presentades i Les Proposicions Juridicoeconòmiques.

Pas 9.- Acord D'Adjudicació de L'Actuació Aïllada.

Pas 10.- Notificació de L'acord D'adjudicació de L'actuació Aïllada.

Pas 11.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 12.- Edicte de Publicació Al Butlletí Oficial de La Província.

Pas 13.- Edicte de Publicació Al Diari Oficial de La Generalitat.

9. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA.

Pas 1.- Informe de Secretaria.

Pas 2.- Aprovació Inicial Expedient de Taxació Conjunta.

Pas 3.- Edicte.

Pas 4.- Notificació Als Propietaris Del Sector.

Pas 5.- Escrit D'al·legacions A L'aprovació Inicial D'expedient de Taxació Conjunta.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació de L'expedient de Taxació Conjunta.

Pas 7.- Informe-Proposta D'acord D'aprovació.

Pas 8.- Comunicació de La Aprovació de L'expedient.

Pas 9.- Citació Als Propietaris Que Han Acceptat La Valoració.

CAPÍTOL 3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1. PLA DE REFORMA INTERIOR.

Pas 1.- Informe Tècnic A L'aprovació Inicial Del Pla de Reforma Interior.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació Definitiva Del Pla de Reforma Interior.

Pas 7.- Proposta D'acord D'aprovació Definitiva.

Pas 8.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

2. PROJECTE D'URBANITZACIÓ-ACTUACIÓ AÏLLADA.

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte D'urbanització (sols Si És D'iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'aprovació Inicial Del Projecte D'urbanització

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Aprovació Del Projecte D'urbanització de L'actuació

Pas 5.- Edicte.

Pas 6.- Notificació Als Propietaris Del Sector

3. PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA.

Pas 1.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris Del Pgou.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Concert Previ Amb La Conselleria.

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Sol·licitud D'informes Sectorials Dels Departaments i Òrgans Competents

Pas 6.- Sol·licitud de Dictamen Dels Municipis Limítrofs (si El Pla Es Promou Per Administració No Municipal, Cal El Dictamen de Tots Els Ajuntaments Afectats).

Pas 7.- Informe Tècnic D'aprovació Provisional Del Pla General Municipal D'ordenació.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 11.- Acord D'aprovació Provisional Del Pla General D'ordenació Urbana.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Cpu. (o Òrgan Competent de La Comunitat Autònoma).

4. REVISIÓ DEL PLAN GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA.

Pas 1.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris de La Revisió Del Pgou.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Concert Previ Amb La Conselleria

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Sol·licitud D'informes Sectorials Dels Departaments i Òrgans Competents

Pas 6.- Sol·licitud de Dictamen Dels Municipis Limítrofs

Pas 7.- Informe Tècnic D'aprovació Provisional de La Revisió Del Pla General Municipal D'ordenació.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 11.- Acord D'aprovació Provisional de La Revisió Del Pla General D'ordenació Urbana.

Pas 12. Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

5. ESTUDI DE DETALL.

Pas 1.- Instància de Presentació de L'estudi de Detall.

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'aprovació Inicial D'estudi de Detall.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Aprovació Inicial

Pas 5.- Edicte.

Pas 6.- Notificació Als Propietaris Del Sector

Pas 7.- Informe de Secretaria.

Pas 8.- Proposta D'acord D'aprovació Definitiva.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Conselleria D'urbanisme.

6. PLA PARCIAL MODIFICATIU DE L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL.

Pas 1.- Informe Tècnic A L'aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació Provisional Del Pla Parcial.

Pas 7.- Proposta D'acord D'aprovació Provisional.

Pas 8.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

7. PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DETALLADA.

Pas 1.- Informe Tècnic A L'aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació Definitiva Del Pla Parcial.

Pas 7.- Proposta D'acord D'aprovació Definitiva.

Pas 8.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

8. PLA ESPECIAL-ORDENACIÓ DETALLADA.

Pas 1.- Informe Tècnic A L'aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació Provisional Del Pla Especial.

Pas 7.- Proposta D'acord D'aprovació Provisional.

Pas 8.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

9. PLA ESPECIAL MODIFICATIU DE L'ORDENACIÓ ESTRUCTURAL.

Pas 1.- Informe Tècnic A L'aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Informe Tècnic A L'aprovació Provisional Del Pla Especial.

Pas 7.- Proposta D'acord D'aprovació Provisional.

Pas 8.- Pas de Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

CAPÍTOL 4. MEDI AMBIENT

1. AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Comunicació A L'òrgan Mediambiental Competent de La Intenció de Realitzar Un Projecte Sotmès A Estudi D'impacte Ambiental.

Pas 2.- Trasllat de Les Consultes Al Titular Del Projecte.

Pas 3.- Anunci D'informació Pública Conjuntament Amb El Projecte Corresponent.

Pas 4.- Acord D'informació Pública Individualment.

Pas 5.- Remissió de L'estudi D'impacte Ambiental A L'òrgan Corresponent Per A Formular La Declaració D'impacte.

Pas 6.- Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 7.- Remissió de La Declaració D'impacte Ambiental A L'òrgan de L'administració Que Ha de Dictar Resolució D'autorització Del Projecte.

Pas 8.- Publicitat de La Declaració D'impacte Ambiental.

2. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA SOBRE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

Pas 1.- Decret D'Inici de L'Expedient.

Pas 2.- Proposta de La Comissió D'Estudi.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Acord Del Ple D'Aprovació Inicial.

Pas 5.- Anunci D'Informació Pública.

Pas 6.- Audiència Als Veïns O Les Associacions Que Hagin Exercit La Iniciativa.

Pas 7.- Diligència Del Tràmit D'Informació Pública.

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 9.- Acord Del Ple.

Pas 10.- Anunci D'Aprovació Definitiva.

Pas 11.- Text Autèntic de L'Ordenança

3. LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Certificat de Compatibilitat Urbanística.

Pas 2.- Certificat de Compatibilitat Del Projecte Amb El Planejament Urbanístic i Amb Les Ordenances Municipals Relatives.

Pas 3.- Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Tècnic.

Pas 7.- Informe Del Secretari

Pas 8.- Decret de Remissió A La Comissió Territorial D'anàlisi Ambiental Integrada.

Pas 9.- Notificació Del Decret de Remissió A La Comissió Territorial D'anàlisi Ambiental Integrada.

Pas 10.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 11.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 12.- Sol·licitud D'autorització D'inici de L'activitat.

Pas 13.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 14.- Decret Concedint L'autorització D'inici de L'activitat.

Pas 15.- Notificació Del Decret de Concessió.

CAPÍTOL 5. REGISTRE

1. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

2. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PARA RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.

3. REGISTRE MUNICIPAL D'URBANISME.

Pas 1.- Acord D'aprovació Inicial.

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Edicte.

Pas 4.- Reglament Del Registre Municipal D'urbanisme.

Pas 5.- Diligència D'aprovació Definitiva.

Pas 6.- Publicació.