Servicios online para la Administración Local

URBANISME DE BALEARS

MODELS adaptats a la Llei 2/2014, de 25 de mar莽, d'ordenaci贸 i 煤s del s貌l, Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de r猫gim local de les Illes Balears, la Llei 16/2006 de R猫gim jur铆dic de les llic猫ncies integrades d鈥檃ctivitat de les Illes Balears, Llei 16/2006, de 17 d鈥檕ctubre, de R猫gim jur铆dic de les llic猫ncies integrades d鈥檃ctivitat de les Illes Balears, a la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d鈥檃valuacions d鈥檌mpacte ambiental i avaluacions ambientals estrat猫giques a les Illes Balears.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'URBANISME:

CAPÍTOL 1. DISCIPLINA URBANÍSTICA

1. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Pas 1.- Instancia de Sol·licitud de Llicència de Construcció D'Un Habitatge Unifamiliar Aïllat i Agrupació de L'Edificació En Sòl Rústic.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria,

Pas 4.- Comunicació A La Comissió Insular D'Urbanisme.

Pas 5.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Llicència Urbanística.

2. LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

3. EXPEDIENT SANCIONADOR

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'Obres i Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret de Suspensió.

Pas 4.- Plec de Càrrecs.

Pas 5.- Notificació Als Interessats.

Pas 6.- Informe Tècnic.

Pas 7.- Proposta de Resolució.

Pas 8.- Notificació Individual.

Pas 9.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador.

4. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE RUÏNA A INSTÀNCIA DE PART

Pas 1.- Instància-Denúncia.

Pas 2.- Decret D'Incoació.

Pas 3.- Notificació Del Decret.

Pas 4.- Dictamen Pericial Dels Serveis Tècnics Municipals.

Pas 5.- Tràmit D'Audiència.

Pas 6.- Resolució de L'Expedient.

Pas 7.- Notificació de La Resolució.

5. PEÇA SEPARADA DE RUÏNA IMMINENT

Pas 1.- Providència Ordenant La Inspecció Tècnica (si No S'Ha Ordenat En El Decret D'Incoació).

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Decret Ordenant El Desallotjament.

Pas 4.- Notificació Del Decret de Desallotjament.

6. ORDRE D'EXECUCIÓ PER SEGURETAT, SALUBRITAT I ORNAMENT

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Ordre D'Execució.

Pas 3.- Notificació de L'Ordre D'Execució.

Pas 4.- Informe Tècnic Sobre Execució de Les Obres.

Pas 5.- Decret Ordenant L'Execució Subsidiària.

Pas 6.- Notificació Del Decret.

Pas 7.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'Entrada En Domicili.

7. EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Pas 1.- Informe-Denúncia de L'inspector D'Obres.

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'Obres i Incoació D' Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret de Suspensió

Pas 4.- Plec de Càrrecs

Pas 5.- Notificació Als Interessats.

Pas 6.- Informe Tècnic.

Pas 7a.- Proposta de Resolució.

Pas 8a.- Notificació Individual.

Pas 9a.- Decret de Resolució de L'expedient.

Pas 10a.- Notificació Individual Decret Sancionador.

Pas 7b.- Decret de Requeriment de Demolició.

Pas 8b.- Notificació Del Decret.

Pas 9b.- Informe de L'inspector D'Obres.

Pas 10b.- Acord D'Execució Subsidiària.

Pas 11b.- Sol·licitud D'Autorització D'Entrada En Domicili.

Pas 12b.- Aprovació de Les Costes.

Pas 13b.- Notificació de L'aprovació de Les Costes.

8. LLICÈNCIA PER A LA SEGREGACIÓ DE FINQUES.

Pas 1.- Sol·licitud Llicència Per A La Segregació de Finques

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació Inici de Procediment

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe de Secretaria

Pas 6.- Decret D'Alcaldia Núm. ...............

Pas 7.- Notificació de La Concessió de Llicència.

9. EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT INFRINGIDA I DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA.

Pas 1.- Informe Tècnic.

Pas 2.- Decret D'Incoació.

Pas 3.- Notificació de L'Ordre D'Execució

Pas 4.- Diligència de Comprovació

Pas 5.- Decret Ordenant L'Execució Subsidiària Decret

Pas 6.- Notificació Del Decret.

Pas 7.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'Entrada A Domicili.

Pas 8.- Execució de Les Obres de Demolició.

Pas 9.- Decret Aprovant La Liquidació de Despeses.

Pas 10.- Notificació Del Decret D'Aprovació de La Nota de Despeses.

10. LEGALITZACIÓ D'EDIFICACIONS EXISTENTS (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Legalització D'edificació.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 5.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Llicència Urbanística.

11. LLICÈNCIA D'EDIFICACIÓ AGRUPADA EN SÒL RÚSTIC. (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Instancia de Sol·licitud de Llicència de Construcció D'Un Habitatge Unifamiliar Aïllat i Agrupació de L'Edificació En Sòl Rústic.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria,

Pas 4.- Comunicació A La Comissió Insular D'Urbanisme.

Pas 5.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Llicència Urbanística.

12. LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT MITJANÇANT COMPENSACIÓ D'INEDIFICABILITAT (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència de Construcció D'Un Habitatge Unifamiliar Aïllat Mitjançant Compensació D'Inedificabilitat

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal.

Pas 3.- Informe de Secretaria,

Pas 4.- Comunicació A La Comissió Insular D'Urbanisme.

Pas 5.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Llicència Urbanística.

13. LLICÈNCIA D'ACTIVITATS QUALIFICADES AMB INFORME AMBIENTAL

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència D'obertura D'establiment O Indústria

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Urbanístic

Pas 7.- Informe Tècnic

Pas 8.- Informe Del Secretari

Pas 9.- Decret de Remissió A L'òrgan Ambiental

Pas 10.- Notificació Del Decret de Remissió A L'òrgan Ambiental

Pas 11.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 12.- Notificació Del Decret de Concessió

Pas 13.- Sol·licitud de Visita D'inspecció

Pas 14.- Acta D'inspecció i Posada En Marxa

14. EXPEDIENT DE RESTITUCIÓ DE LA REALITAT FÍSICA AMBIENTAL ALTERADA.

Pas 1.- Ordre de Suspensió D' Activitat i Adopció de Mesures Cautelars.

Pas 2. Notificació Del Decret de Suspensió

Pas 3. Informe Tècnic

Pas 4.- Informe Del Secretari

Pas 5.- Decret de Requeriment i Imposició de Multa Coercitiva.

Pas 6. Notificació Del Decret.

Pas 7.- Diligència de Comprovació

Pas 8.- Ofici de Remissió A L' Òrgan Ambiental.

Pas 9.- Decret Ordenant La Reposició de La Realitat Física Ambiental Alterada

Pas 10.- Notificació Del Decret

Pas 11.- Acta de Comprovació

Pas 12.- Decret Ordenant L' Execució Subsidiària.

Pas 13.- Notificació Del Decret

Pas 14.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D' Entrada En Domicili.

Pas 15.- Acta de Clausura

15. LLICÈNCIA D'ACTIVITATS QUALIFICADES SENSE INFORME AMBIENTAL.

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència D'obertura D'establiment O Indústria

Pas 2.- Decret D'inici de Procediment

Pas 3.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 4.- Notificació Als Limítrofs i Veïns

Pas 5.- Edicte

Pas 6.- Informe Urbanístic

Pas 7.- Informe Tècnic

Pas 8.- Informe Del Secretari

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal

Pas 10.- Notificació Del Decret de Concessió

Pas 11.- Sol·licitud de Visita D'inspecció

Pas 12.- Acta D'inspecció i Posada En Marxa

16. COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT- AJUSTADA A NORMATIVA.

Pas 1.- Comunicació D'activitat Ambiental.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Providència D'arxiu D'actuacions.

Pas 5.- Comunicació de La Providència.

17. LLICÈNCIA ACTIVITAT PERMANENT MAJOR.

Pas 1. - Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 2. - Notificació Als Limítrofs i Veïns.

Pas 3.- Cartell-Anunci

Pas 4.- Informe Tècnic..

Pas 5.- Informe Del Secretari.

Pas 6.- Ofici de Tramesa Al Consell Insular

Pas 7.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal.

Pas 8.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 9. - Sol·licitud de Llicència D'Obertura.

Pas 10.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 11.- Llicència D'obertura.

Pas 12.- Notificació Del Decret de Concessió.

18. LLICÈNCIA ACTIVITAT PERMANENT MENOR.

Pas 1. - Sol·licitud de Llicència Ambiental.

Pas 2.- Informe Tècnic..

Pas 3.- Informe Del Secretari.

Pas 4.- Decret de Concessió de La Llicència Municipal.

Pas 5.- Notificació Del Decret de Concessió.

Pas 6. - Sol·licitud de Llicència D'Obertura.

Pas 7.- Pas D'acta D'inspecció.

Pas 8.- Llicència D'obertura.

Pas 9.- Notificació Del Decret de Concessió.

19. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia

20. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA I CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT DELS TERRENYS.

Pas 1.- Certificat de Compatibilitat Urbanística

Pas 2.- Certificat de Disponibilitat Dels Terrenys

CAPÍTOL 2. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. PROCEDIMENT DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

Pas 1.- Minuta D'escriptura de Reparcel·lació Voluntària.

Pas 2.- Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 3.- Informe Tècnic Sobre El Projecte de Reparcel·lació Voluntària.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Edicte D'informació Pública.

Pas 6.- Notificació Individual Als Propietaris.

Pas 7.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació Voluntària de La Unitat D'execució ...

Pas 8.- Comunicació de L'aprovació Definitiva.

Pas 9.- Edicte D'aprovació Definitiva.

Pas 10.- Certificat de Fermesa En Via Administrativa.

Pas 11.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Cpu.

Pas 12.- Instància Presentant Al Registre de La Propietat El Projecte de Reparcel·lació Voluntària Per A La Seva Inscripció.

2. JUNTA DE COMPENSACIÓ

Pas 1.- Estatuts i Bases D'actuació de La Junta de Compensació.

Pas 1.1.- Bases D'actuació de La Junta de Compensació De................

Pas 2.- Aprovació Inicial de Les Bases i Dels Estatuts.

Pas 3.- Notificació Individual i Aprovació Inicial de Les Bases i Estatuts.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Aprovació Definitiva de Bases i Estatuts.

Pas 6.- Notificació de L'acord i Requeriment A Propietaris No Incorporats.

Pas 7.- Escriptura de Constitució de La Junta de Compensació.

Pas 8.- Aprovació de La Constitució de La Junta de Compensació.

Pas 9.- Requeriment D'adhesió A Propietaris No Incorporats.

Pas 10.- Registre D'entitats Urbanístiques Col·laboradores.

3. PROJECTE DE COMPENSACIÓ.

Pas 1.- Audiència Als Interessats En El Projecte de Compensació (un Mes).

Pas 2.- Acta D'Aprovació Inicial Del Projecte de Compensació.

Pas 3.- Informe Tècnic.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Compensació.

Pas 6.- Notificació Als Propietaris.

Pas 7.- Edicte

4. CONSTITUCIÓ D'ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ

Pas 1.- Pas D'Estatuts.

Pas 2.- Aprovació Inicial Dels Estatuts.

Pas 3.- Notificació Individual de L'Aprovació Inicial Dels Estatuts.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Aprovació Definitiva D'Estatuts.

Pas 6.- Notificació de L'Acord i Requeriment A Propietaris No Incorporats.

Pas 7.- Escriptura de Constitució D'Entitat de Conservació.

Pas 8.- Aprovació de La Constitució de L'Entitat de Compensació.

Pas 9.- Requeriment D'Adhesió A Propietaris No Incorporats.

Pas 10.- Registre D'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

5. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE A. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NECESSITAT D'OCUPACIÓ.

Pas A.1.- Acord Municipal D'Aprovació de La Relació de Béns i Drets A Expropiar.

Pas A.2.- Anunci Relatiu A La Relació de Béns i Drets.

Pas A.3.- Aprovació de La Relació Definitiva de Béns i Drets A Expropiar.

Pas A.4.- Trasllat Al Ministeri Fiscal Dels Interessats de Parador Ignorat (article 5 Lef).

6. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE B. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ D'URGÈNCIA.

Pas B.1.- Acord de Sol·licitud de La Tramitació D'Urgència A La Comunitat Autònoma.

Pas B.2.- Notificació Als Interessats Del Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes Prèvies A L'Ocupació.

Pas B.3.- Edicte Corresponent Al Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes

Pas B.4.- Acta Prèvia A L'Ocupació (art. 52.3 Lef).

Pas B.5.- Fulls de Dipòsit Previ A L'Ocupació i Indemnització Per Ocupació Urgent.

Pas B.6.- Decret Que Aprova La Consignació Del Dipòsit Previ.

Pas B.7.- Notificació Del Decret D'Aprovació Del Dipòsit Previ.

Pas B.8.- Ofici Al Registre de La Propietat Sol·licitant L'Anotació Preventiva de L'Ocupació.

7. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE C. EXPEDIENT DE DETERMINACIÓ DEL PREU JUST.

Pas C.1.1.- Diligència D'Obertura de L'Expedient.

Pas C.1.2.- Acta de Fixació Del Preu Per Mutu Acord.

Pas C.1.3.- Informe-Valoració de La Finca.

Pas C.1.4.- Acord Del Ple Aprovant L'Acta de Mutu Acord.

Pas C.2.1.- Diligència D'Obertura de L'Expedient.

Pas C.2.2.- Requeriment Al Propietari Perquè Presenti Full D'Estimació.

Pas C.2.3.- Decret D'Acceptació/refús Del Preu i Fixació de Full D'Estimació Per Part de L'Administració.

Pas C.2.4.- Decret Que Posa Fi A L'Expedient de Preu Just En La Fase Municipal.

8. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE D. PAGAMENT I OCUPACIÓ.

Pas D.1.- Convocatòria Per Al Pagament Del Preu.

Pas D.2.- Acta de Pagament i Ocupació.

9. SISTEMA DE COOPERACIÓ

Pas 1.- Decret D'Inici D'Expedient de Reparcel·lació.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Notificació Als Propietaris i Altres Interessats de L'Acord D'Inici de L'Expedient

Pas 4.- Sol·licitud de Certificats de Domini i de Càrregues Al Registre de La Propietat.

Pas 5.- Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació de La Unitat D'Execució...

Pas 6.- Informe Tècnic Del Projecte de Reparcel·lació Presentat Pels Propietaris

Pas 7.- Informe de Secretaria.

Pas 8.- Aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació Del Polígon/unitat D'Execució.

Pas 9.- Edicte de Publicació

Pas 10.- Notificació Individual D'Aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació Del Polígon/unitat D'Actuació.

Pas 11.- Informe de Les Al·legacions Presentades A L'Aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 12.- Diligència Període D'Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 13.- Informe de Secretaria Previ A L'Aprovació Definitiva.

Pas 14.- Edicte de Publicació de L'Aprovació Definitiva

Pas 15.- Notificació D'Aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 16.- Notificació de L'Aprovació Del Projecte de Reparcel·lació A La Comissió Provincial D'Urbanisme.

Pas 17.- Ofici de Remissió D'Expedient Al Registre de La Propietat.

Pas 18.- Certificat Final Per A Inscripció Al Registre de La Propietat.

CAPÍTOL 3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1. PLA PARCIAL

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla (tan Sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector (sols En Plans D'Iniciativa Privada).

Pas 6.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Pla Parcial.

Pas 7.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8.- Informe Tècnic A L'Aprovació Provisional Del Pla Parcial

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 13.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva (tan Sols En Plans D'Iniciativa Particular).

2. PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla (sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial de Pla Especial.

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector (sols En Plans D'Iniciativa Privada).

Pas 6.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Pla Especial.

Pas 7.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8.- Informe Tècnic A L'Aprovació Inicial Del Pla Especial (si No S'Han Presentat Al·legacions No Cal Un Nou Informe Tècnic).

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 13.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva (sols En Plans D'Iniciativa Particular).

3. ESTUDI DE DETALL

Pas 1.- Instància de Presentació de L'Estudi de Detall (sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial D'Estudi de Detall

Pas 3.- Aprovació Inicial de L'Estudi de Detall de L'Àmbit ...............

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector (sols En Estudi de Detalls D'Iniciativa Privada).

Pas 6.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial D'Estudi de Detall.

Pas 7.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8.- Informe Tècnic A L'Aprovació Definitiva de L'Estudi de Detall

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Definitiva.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 13.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

Pas 14.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

4. PROJECTE D'URBANITZACIÓ

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte D'Urbanització (sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial Del Projecte D'Urbanització.

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Projecte D'Urbanització Del Polígon/de La Unitat D'Actuació ........................

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector

Pas 6.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Projecte D'Urbanització.

Pas 7.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8.- Informe Tècnic A L'Aprovació Definitiva Del Projecte D'Urbanització

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Definitiva.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 13.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

Pas 14.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

5. NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

Pas 1.- Informe Tècnic Previ A L'Exposició Preliminar de Normes Subsidiàries de Planejament.

Pas 2.- Edicte D'Exposició Pública Preliminar.

Pas 3.- Aprovació Inicial de Les Normes Subsidiàries de Planejament.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector (sols En Plans D'Iniciativa Privada).

Pas 6.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Normes Subsidiàries de Planejament.

Pas 7.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8.- Informe Tècnic A L'Aprovació Provisional de Les Normes Subsidiàries de Planejament

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 13.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

6. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ D'HORTES, CULTIUS I ESPAIS FORESTALS DE MILLORA DEL MEDI URBÀ I RURAL ( I DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE).

Pas 1.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial Del Pla Especial de Protecció Del Paisatge ....

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'Aprovació Inicial.

Pas 4.- Sol·licitud D'Informe Al Departament D'Agricultura de La C.a.

Pas 5.- Edicte de Publicació

Pas 6.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional Del Pla Especial de .....

Pas 7.- Període D'Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 8.- Aprovació Provisional

Pas 9.- Ofici de Remissió de L'Expedient Del Pla Especial de Protecció de ..... A La Cpu.

7. PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

Pas 1.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris Del Pgou.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Acord D'Exposició Al Públic de Treballs D'Elaboració Del Pgou. (art. 125 Rpu).

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial Del Pla General Municipal D'Ordenació.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Edicte de Publicació.

Pas 10.- Notificació D'Aprovació Inicial Del Pla General D'Ordenació Urbana De... Als Ajuntaments Limítrofs.

Pas 11.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional Del Pla General Municipal D'Ordenació.

Pas 12.- Informe de Secretaria.

Pas 13.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 14.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 15.- Acord D'Aprovació Provisional Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 16.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu (o Òrgan Competent de La Comunitat Autònoma).

9. REVISIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA.

Pas 1.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris de La Revisió Del Pgou.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Acord D'Exposició Al Públic de Treballs D'Elaboració de La Revisió Del Pgou. (article 125 Rpu).

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial de La Revisió Del Programa D'Actuació Del Pgou.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Acord Del Ple.

Pas 9.- Edicte de Publicació.

Pas 10.- Notificació D'Aprovació Inicial de La Revisió Del Programa D'Actuació Del Pgou Als Ajuntaments Veïns.

Pas 11.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional de Revisió Del Programa D'Actuació Del Pgou.

Pas 12.- Informe de Secretaria.

Pas 13.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents.

Pas 14.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 15.- Acord D'Aprovació Provisional de La Revisió Del Programa D'Actuació Del Pgou.

Pas 16.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu (o Òrgan Competent de La Comunitat Autònoma) Senyor President de La Comissió D'Urbanisme

8. REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

Pas 1.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris de Revisió Del Pgou.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Acord D'Exposició Al Públic Dels Treballs de Revisió Del Programa D'Actuació Del Pgou (art. 125 Rpu).

Pas 4.- Edicte de Publicació.

Pas 5.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial de Revisió Del Pla General Municipal D'Ordenació.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 8.- Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 9.- Edicte D'Una Publicació.

Pas 10.- Notificació D'Aprovació Inicial de Revisió Del Programa D'Actuació Del Pla General D'Ordenació Urbana De.... Als Ajuntaments Limítrofs.

Pas 11.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional de La Revisió Del Pla General Municipal D'Ordenació.

Pas 12.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 13.- Informe de Secretaria.

Pas 14.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents.

Pas 15.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 16.- Revisió Del Programa D'Actuació Del Pla General D'Ordenació Urbana De........ (aprovació Provisional).

Pas 17.- Acord D'Aprovació Provisional de La Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 18.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu. (o Òrgan Competent de La Comunitat Autònoma).

10. REVISIÓ DEL PLA GENERAL MITJANÇANT NORMES SUBSIDIÀRIES. (EIVISSA I FORMENTERA).

Pas 1.- Memòria de L'Alcaldia.

Pas 2.- Informe Tècnic Previ.

Pas 3.- Sol·licitud D'Informe Al Consell Insular.

Pas 4.- Informe Tècnic Dels Treballs Preparatoris de Les Normes Subsidiàries.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Decret D'Exposició Al Públic Dels Treballs D'Elaboració de Les Normes Subsidiàries.

Pas 7.- Edicte de Publicació.

Pas 8.- Informe Tècnic D'Aprovació Inicial de Les Normes Subsidiàries de Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 11.- Acord Del Ple.

Pas 12.- Edicte de Publicació.

Pas 13.- Notificació D'Aprovació Inicial de Les Normes Subsidiàries Per La Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana Als Ajuntaments Limítrofs.

Pas 14.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional de Les Normes Subsidiàries Per La Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 15.- Informe de Secretaria.

Pas 16.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents.

Pas 17.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 18.- Acord D'Aprovació Provisional de Les Normes Subsidiàries Per La Revisió Del Pla General D'Ordenació Urbana.

Pas 19.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ciu.

CAPÍTOL 4. MEDI AMBIENT

1. AVALUACIÓ DE L' IMPACTE AMBIENTAL.

Pas 1.- Comunicació A L'òrgan Mediambiental Competent de La Intenció de Realitzar Un Projecte Sotmès A Estudi D'impacte Ambiental.

Pas 2.- Trasllat de Les Consultes Al Titular Del Projecte.

Pas 3.- Acord D'informació Pública Conjuntament Amb El Projecte Corresponent.

Pas 4.- Acord D'informació Pública Individualment.

Pas 5.- Remissió de L'estudi A L'òrgan Corresponent Per A Formular La Declaració D'impacte.

Pas 6.- Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 7.- Remissió de La Declaració D'impacte Ambiental A L'òrgan de L'administració Que Ha de Dictar Resolució D'autorització Del Projecte.

Pas 8.- Publicitat de La Declaració D'impacte Ambiental.

Pas 9.- Suspensió Del Projecte Sotmès Al Procediment D'avaluació de L'impacte Ambiental i Restitució de La Realitat Física Alterada

CAPÍTOL 5. REGISTRE

1. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

2. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.