Servicios online para la Administración Local

URBANISME DE CATALUNYA

MODELS ADAPTATS al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s鈥檃prova el Reglament sobre protecci贸 de la legalitat urban铆stica, a la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci贸 del text ref贸s de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. al DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text ref贸s de la Llei d'urbanisme, al DECRET 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el r猫gim jur铆dic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament, a la LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluaci贸 ambiental de plans i programes, al DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en mat猫ria urban铆stica, la LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra p煤blica, al Decret 396/2006, de 17 d鈥檕ctubre, pel qual es regula la intervenci贸 ambiental en el procediment de llic猫ncia urban铆stica per a millora de finques r煤stiques que s鈥檈fectu茂n amb aportaci贸 de terres procedents d鈥檕bres de la construcci贸, al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s鈥檃prova el Reglament de la Llei d鈥檜rbanisme i altra normativa concordant.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS D'URBANISME:

CAPÍTOL 1. DISCIPLINA URBANÍSTICA

0. COMENTARIS A LA LLEI 6/2009, DE 28 D'ABRIL, D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES.

Pas 1.- Estructura de La Llei.

Pas 2.- Objecte de La Llei.

Pas 3.- Els Plans i Programes Sotmesos A Avaluació Ambiental.

Pas 4.- Agents Que Intervenen En L'avaluació Ambiental.

Pas 5.- Tipus de Procediments D'avaluacions Ambientals.

Pas 6.- Seguiment i Supervisió Ambientals Dels Efectes Dels Plans i Programes.

1. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Pas 1.- Sol·licitud de La Llicència Urbanística.

Pas 2.- Requeriment D'Esmena de Deficiències En La Sol·licitud.

Pas 3.- Informe Jurídic.

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Informe de Secretaria. (només Quan Els Informes Anteriors Siguin Contradictoris)

Pas 6.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

2. CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA I CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT DELS TERRENYS.

Pas 1.- Certificat de Compatibilitat Urbanística

Pas 2.- Certificat de Disponibilitat Dels Terrenys

3. TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL.

Pas 1.- Decret D'inici de Procediment

Pas 2.- Notificació D'inici de Procediment

Pas 3.- Requeriment D'Esmena de Deficiències A La Sol·licitud.

Pas 4.- Informe Tècnic.

Pas 5.- Informe Jurídic/secretari.

Pas 6.- Proposta de Resolució.

Pas 7.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 9.- Llicència Urbanística.

4. EXPEDIENT DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES.

Pas 1. Comunicació de Transmissió de Llicència Urbanística D'Obres.

Pas 2. Comunicació de L'Article 21 de La Llei 39/2015, de 1 de Octubre.

Pas 3. Requeriment D'Esmena de La Comunicació de Transmissió de Llicència D'Obra.

Pas 4. Provisió de L'alcaldia Sol·licitant Informe Tècnic.

Pas 5. Informe Dels Serveis Tècnics.

Pas 6. Informe de La Intervenció Municipal Sobre Devolució de Garanties.

Pas 7. Informe-Proposta de Resolució de Transmissió de Llicència D'Obres.

Pas 8. Resolució de Transmissió de Llicència D' Obres.

Pas 9. Notificació de Resolució de Transmissió de Llicència D'Obres.

5. CANVI DE NOM D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT.

Pas 1.- Sol·licitud de Canvi de Nombre D'una Llicència Municipal D'activitat.

Pas 2.- Declaració Jurada.

Pas 3.- Sol·licitud D'autorització Sanitària de Funcionament O Informe Higiènic Sanitari

Pas 4.- Decret D'alcaldia

6. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE RUÏNA A INSTÀNCIA DE PARTICULAR

Pas 1.- Sol·licitud de L' Interessat

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Decret D'Incoació.

Pas 4.- Notificació Del Decret.

Pas 5.- Dictamen Pericial Dels Serveis Tècnics Municipals.

Pas 6.- Resolució de L'Expedient.

Pas 7.- Notificació de La Resolució

7. PEÇA SEPARADA DE RUÏNA IMMINENT

Pas 1.- Providència Ordenant La Inspecció Tècnica

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret Ordenant El Desallotjament i L'adopció de Les Mesures de Protecció Adients.

Pas 5.- Notificació Del Decret Anterior.

8. ORDRE D'EXECUCIÓ PER COMPLIR ELS DEURES LEGALS D'ÚS, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ

Pas 1.- Acta de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Tràmit D'audiència

Pas 3.- Informe Tècnic

Pas 4.- Informe Jurídic

Pas 5.- Ordre D'Execució.

Pas 6.- Notificació de L'Ordre D'Execució.

Pas 7.- Informe Tècnic Sobre Execució de Les Obres.

Pas 8.- Decret Imposant Una Multa Coercitiva

Pas 9.- Notificació

Pas 10.- Decret Ordenant L'Execució Subsidiària.

Pas 11.- Notificació Del Decret.

Pas 12.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'Entrada En Domicili

9. EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA

Pas 1.- Acta de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Ordre de Suspensió D'Obres Provisional.

Pas 3.- Notificació Del Decret.

Pas 4.- Ratificació de La Suspensió de Les Obres i Incoació D'Expedient de Protecció de La Legalitat Urbanística.

Pas 5.- Notificació Del Decret de Ratificació i Incoació D'Expedient de Protecció.

Pas 6.- Plec de Càrrecs.

Pas 7.- Quadre de Sancions.

Pas 8.- Notificació Als Interessats.

Pas 9.- Informe Tècnic.

Pas 10.- Informe de Secretaria.

Pas 11.- Proposta de Resolució.

Pas 12.- Notificació Individual.

Pas 13.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 14.- Notificació Individual A Les Persones Interessades.

10. RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA I DE L'ORDRE JURÍDIC VULNERAT.

Pas 1.- Acta.

Pas 2.- Decret D'Incoació.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Diligència de Comprovació.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Decret Imposant Una Multa Coercitiva

Pas 7.- Notificació.

Pas 8.- Proposta D'Acord D'Execució Subsidiària.

Pas 9.- Notificació de L'Acord.

Pas 10.- Ofici Al Jutge Sol·licitant Autorització D'Entrada A Domicili.

Pas 11.- Acta D'Enderrocament.

Pas 12.- Decret Aprovant La Liquidació de Despeses.

Pas 13.- Notificació Del Decret D'Aprovació de La Nota de Despeses

11. EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT

Pas 1.- Acta-Denúncia de L'Inspector D'Obres.

Pas 2.- Incoació D'Expedient Sancionador.

Pas 3.- Notificació Del Decret D'Incoació.

Pas 4.- Quadre de Sancions.

Pas 5.- Informe Tècnic.

Pas 6.- Proposta de Resolució.

Pas 7.- Notificació Individual.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Decret de Resolució de L'Expedient.

Pas 10.- Notificació Individual Decret Sancionador.

12. LLICÈNCIA DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ DE MASIES I CASES RURALS

Pas 1.- Sol·licitud Llicència de Reconstrucció i Rehabilitació de Masies i Cases Rurals

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'Alcaldia Núm. ...

Pas 5.- Notificació Del Decret D'Alcaldia.

Pas 6.- Edicte.

Pas 7.- Diligència de Informació Pública Sense Al·legacions

Pas 7bis.- Diligència D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 8.- Ofici A La Comissió Territorial D'Urbanisme.

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 10.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 11.- Llicència Urbanística.

13. LLICÈNCIA D'OBRES PER A L'OBERTURA D'UNA RESIDÈNCIA-CASA DE PAGÈS

Pas 1.- Sol·licitud Llicència D'obres Per A L'obertura D'una Residència-Casa de Pagès.

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'alcaldia Núm. ...

Pas 5.- Notificació Del Decret D'alcaldia.

Pas 6.- Edicte.

Pas 7.- Diligència D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 7bis.- Diligència D'informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 8.- Ofici A La Comissió Territorial D'urbanisme.

Pas 9.- Decret de Concessió de La Llicència.

Pas 10.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 11.- Sol·licitud D'autorització D'obertura i Funcionament.

Pas 12.- Llicència Urbanística.

14. LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ-DECLARACIÓ D'INNECESSARIETAT DE LA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA.

Pas 1.- Sol·licitud de Llicència de Parcel·lació-Declaració D'Innecessarietat de La Llicència de Parcel·lació Urbanística.

Pas 2.- Informe Tècnic.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret D'Alcaldia Núm. ...

15. APROVACIÓ DE PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER CONSTRUIR EN SÒL NO URBANITZABLE I CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA.

Fase A) Aprovació Del Projecte D'actuació Específica - Pas 1.- Sol·licitud de L'interessat.

Pas 2.- Decret Ordenant La Informació Pública.

Pas 3.- Edicte

Pas 4.- Diligència D'Informació Pública.

Pas 5.- Informe Tècnic.

Pas 6.- Informe de Secretaria.

Pas 7.- Decret D'Alcaldia D'aprovació Prèvia Del Projecte.

Pas 8.- Notificació Del Decret D'Alcaldia.

Pas 9.- Ofici A La Comissió D'Urbanisme

Pas 10.- Notificació de L'aprovació Definitiva Del Projecte

Fase B) Concessió de Llicència Urbanística - Pas 1.- Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret de Concessió de La Llicència

Pas 5.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 6.- Llicència Urbanística

16. EXPEDIENT PER AUTORITZAR USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL.

Pas 1.- Sol·licitud de L'interessat.

Pas 2.- Decret Ordenant La Informació Pública.

Pas 3.- Edicte

Pas 4.- Informe Urbanístic

Pas 5.- Sol·licitud D'informe A La Comissió Territorial D'urbanisme

Pas 6.- Diligència D'informació Pública.

Pas 7.- Informe de La Comissió Territorial D'urbanisme.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Decret D'alcaldia Concedint La Llicència.

Pas 10.- Notificació Del Decret D'alcaldia.

17. LLICÈNCIA DE MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S'EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES PROCEDENTS D'OBRES DE LA CONSTRUCCIÓ .

Pas 1.- Instància de Sol·licitud de Llicència Urbanística.

Pas 2.- Requeriment D'esmena de Deficiències En La Sol·licitud.

Pas 3.- Informe Del Tècnic Municipal

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Tramesa A L'ogau

Pas 6-.decret de Concessió de La Llicència.

Pas 7.- Notificació de La Concessió de La Llicència.

Pas 8.- Llicència Urbanística.

18. EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE RUÏNA A INSTÀNCIA D'OFICI.

Pas 1.- Informe Del Servei Tècnic Municipal

Pas 2.- Decret de L'alcaldia D'incoació D'expedient

Pas 3.- Trasllat Del Decret D'incoació

Pas 4.- Informe Dels Serveis Tècnics Municipals

Pas 5.- Proposta de Resolució Del Cap de Servei de Disciplina/secretari

Pas 6.- Resolució de L'expedient.

Pas 7.- Notificació de La Resolució

19. CONCESSIÓ LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL.

Pas 1.- Decret Inici de Procediment

Pas 2.- Notificació Inici de Procediment

Pas 3.- Informe Tècnic

Pas 4.- Informe Jurídic

Pas 5.- Informe Tècnic Jurídic Mancances (si Escau)

Pas 6.- Trasllat Mancances Interessat (si Escau)

Pas 7.- Proposta de Resolució

Pas 8.- Decret Alcaldia Concessió Llicència

Pas 9.- Notificació Decret Concessió Llicència

20. IMPOSICIÓ DE MULTA COERCITIVA.

Pas Únic.- Decret D'imposició de Multa Coercitiva

21. DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA.

Pas 1.- Identificació de L'expedient

Pas 2.- Fonaments de Dret.

Pas 3.- Règim de Recursos

22. EXPEDIENT SOBRE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES.

Pas 1.- Informe Dels Serveis Tècnics.

Pas 2.- Informe-Proposta de Resolució.

Pas 3.- Resolució Concedint Pròrroga de Llicència Urbanística.

23. APROVACIÓ ADMINISTRATIVA DE MODEL NORMALITZAT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ.

Pas Únic. Comunicació Prèvia de Primera Ocupació.

24. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT URBANÍSTIC APLICABLE A FINQUES.

Pas 1.- Sol·licitud D'informe A L'arquitecte Municipal

Pas 2.- Informe Urbanístic de L'arquitecte Municipal

Pas 3.- Certificat Urbanístic

Pas 4.- Trasllat A L'interessat Del Certificat Urbanístic

25. EXPEDIENT SOBRE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES.

Legislació Aplicable

Pas 1.- Aprovació Administrativa de Model Normalitzat de Comunicació Prèvia i Declaració Responsable D'execució D'obres Menors

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Requeriment D'esmena de Deficiències

Pas 4.- Informe Tècnic

Pas 5.- Resolució de L'alcaldia

Pas 6.- Notificació de La Resolució Anterior

Pas 7.- Incoació de Procediment de Control Posterior

Pas 8.- Notificació de La Resolució Anterior

Pas 9.- Providencia D'alcaldia Sol·licitant Informe Tècnic

Pas 10.- Acta D'inspecció

Pas 11.- Informe Tècnic Desfavorable

Pas 12.- Tràmit D'audiència

Pas 13.- Informe Proposta de Resolució Desfavorable

Pas 14.- Resolució Del Procediment de Verificació Posterior

Pas 15.- Notificació de L'anterior Resolució

Pas 16.- Informe Tècnic Favorable

Pas 17.- Decret de Finalització de Procediment de Control Posterior Sense Exigència de Responsabilitat

Pas 18.- Notificació de La Resolució Anterior

CAPÍTOL 2. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. PROCEDIMENT DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

Pas 1.- Minuta D'Escriptura de Reparcel·lació Voluntària.

Pas 2.- Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 3.- Informe Tècnic Sobre El Projecte de Reparcel·lació Voluntària.

Pas 4.- Informe de Secretaria.

Pas 5.- Edicte D' Informació Pública.

Pas 6.- Notificació Individual Als Propietaris i Propietàries.

Pas 7.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació Voluntària de La Unitat D'Execució ...

Pas 8.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

Pas 9.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

Pas 10.- Certificat de Fermesa En Via Administrativa.

Pas 11.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 12.- Instància Presentant En El Registre de La Propietat El Projecte de Reparcel·lació Voluntària Per A La Seva Inscripció.

2. JUNTA DE COMPENSACIÓ

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte de Bases i Estatuts.

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Aprovació Inicial de Les Bases i Estatuts.

Pas 4.- Notificació

Pas 5.- Edicte de Publicació Dels Estatuts i Bases D'actuacio.

Pas 6.- Aprovació Definitiva de Bases i Estatuts.

Pas 7.- Notificació Del Decret i Requeriment A Les Persones Propietàries No Incorporades.

Pas 8.- Escriptura de Constitució de La Junta de Compensació.

Pas 9.- Aprovació de La Constitució de La Junta de Compensació.

Pas 10.- Requeriment D'Adhesió de Les Persones Propietàries No Incorporades.

Pas 11.- Registre D'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

3. COMPENSACIÓ PER CONCERTACIÓ

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte de Bases de La Gestió En La Modalitat de Compensació Per Concertació.

Pas 2.- Projecte de Bases de Compensació.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Decret Que Acorda Sotmetre A Informació Pública El Projecte de Bases.

Pas 5.- Notificació Del Decret.

Pas 6.- Anunci de Informació Pública.

Pas 7.- Diligència de Resultat Del Període de Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 7bis.- Diligència de Resultat Del Període de Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 8.- Informe Sobres Les Al·legacions

Pas 8bis.- Decret D'Aprovació Definitiva Del Projecte de Bases (si S'han Presentat Al·legacions).

Pas 9.- Notificació de L'Acord D'Aprovació Definitiva Del Projecte de Bases.

Pas 9bis.- Notificació de L'aprovació Definitiva Sense Al·legacions.

Pas 10.- Escriptura de Constitució de L'Entitat Urbanística Col·laboradora

Pas 11.- Aprovació de La Constitució de L'Entitat Urbanística Col·laboradora.

Pas 12.- Requeriment D'Adhesió A Les Persones Propietàries No Incorporades.

Pas 13.- Registre D'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

4. SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ-MODALITAT COOPERACIÓ

Pas 1.- (si S'Escau) Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació Del Polígon/ Unitat D'Execució ...

Pas 2.- Informe Tècnic Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 5.- Edicte de Publicació.

Pas 6.- Notificació Individual D'Aprovació Inicial Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 7.- Sol·licitud de Certificats de Domini i de Càrregues Al Registre de La Propietat.

Pas 8.- Diligència de Resultat Del Període de Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8bis.- Diligència de Resultat Del Període de Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 9.- Informe Sobre Les Al·legacions.

Pas 10.- Notificació D'Aprovació Definitiva Amb Al·legacions

Pas 10bis.- Notificació de L'aprovació Definitiva Sense Al·legacions.

Pas 11.- Edicte de Publicació de L'Aprovació Definitiva.

Pas 12.- Certificat Final Per A La Inscripció Al Registre de La Propietat.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'expedient Al Registre de La Propietat.

5. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE A.

Pas A.1.- Acord Municipal D'Aprovació de La Relació de Béns i Drets A Expropiar.

Pas A.2.- Anunci Relatiu A La Relació de Béns i Drets

Pas A.3.- Aprovació de La Relació Definitiva de Béns i Drets A Expropiar.

Pas A.4.- Trasllat Al Ministeri Fiscal Dels Interessats de Parador Ignorat (article 5 Lef).

6. EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE B.

Pas B.1.- Acord de Sol·licitud de La Tramitació D'Urgència A La Comunitat Autònoma.

Pas B.2.- Notificació Als Interessats Del Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes Prèvies A L'Ocupació.

Pas B.3.- Edicte Corresponent Al Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes Prèvies A L'Ocupació.

Pas B.4.- Acta Prèvia A L'Ocupació (art. 52.3 Lef).

Pas B.5.- Fulls de Dipòsit Previ A L'Ocupació i Indemnització Per Ocupació Urgent.

Pas B.6.- Decret Que Aprova La Consignació Del Dipòsit Previ.

Pas B.7.- Notificació Del Decret D'Aprovació Del Dipòsit Previ.

Pas B.8.- Ofici Al Registre de La Propietat Sol·licitant L'Anotació Preventiva de L'Ocupació.

7. SISTEMA D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE C.

Pas C.1.1.- Diligència D'Obertura de L'Expedient.

Pas C.1.2.- Acta de Fixació Del Preu Per Mutu Acord.

Pas C.1.3.- Informe-Valoració de La Finca.

Pas C.1.4.- Acord Del Ple Aprovant L'Acta de Mutu Acord.

Pas C.2.1.- Diligència D'Obertura de L'Expedient.

Pas C.2.2.- Requeriment Al Propietari Perquè Presenti Full D'Estimació.

Pas C.2.3.- Decret D'Acceptació/refús Del Preu i Fixació de Full D'Estimació Per Part de L'Administració.

Pas C.2.4.- Decret Que Posa Fi A L'Expedient de Preu Just En La Fase Municipal.

8. SISTEMA D'EXPROPIACIÓ INDIVIDUALITZADA. FASE D. PAGAMENT I OCUPACIÓ.

Pas D.1.- Convocatòria Per Al Pagament Del Preu.

Pas D.2.- Acta de Pagament i Ocupació.

9. SISTEMA D'EXPROPIACIÓ PER TAXACIÓ CONJUNTA

Pas 1.- Informe de Secretaria

Pas 2.- Aprovació Inicial Del Projecte de Taxació Conjunta.

Pas 3.- Edicte de Publicació.

Pas 4.- Notificació Individual D'Aprovació Inicial Del Projecte de Taxació Conjunta

Pas 5.- Comunicació Del Full D'Apreuament.

Pas 6.- Informe Tècnic

Pas 7.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Taxació Conjunta.

Pas 8.- Notificació Individual D'Aprovació Definitiva Del Projecte de Taxació Conjunta.

Pas A.1.- Convocatòria Per Al Pagament Del Preu.

Pas A.2.- Acta de Pagament i Ocupació.

Pas B.1.- Notificació A Les Persones Interessades Del Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes Prèvies A L'Ocupació.

Pas B.2.- Edicte Corresponent Al Dia i Hora Per A L'Extensió de Les Actes Prèvies A L'Ocupació.

Pas B.3.- Acta Prèvia A L'Ocupació (article 52.3 Lef).

Pas B.4.- Fulls de Dipòsit Previ A L'Ocupació i Indemnització Per Ocupació Urgent.

Pas B.5.- Decret Que Aprova La Consignació Del Dipòsit Previ.

Pas B.6.- Notificació Del Decret D'Aprovació Del Dipòsit Previ.

Pas B.7.- Ofici Al Registre de La Propietat Sol·licitant L'Anotació Preventiva de L'Ocupació.

10. JUNTA DE CONSERVACIÓ

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte D'estatuts.

Pas 2.- Informe Del Secretari.

Pas 3.- Aprovació Inicial Dels Estatuts.

Pas 4.- Notificació Individual de L'Aprovació Inicial Dels Estatuts.

Pas 5.- Edicte.

Pas 6.- Diligència de Resultat Del Període de Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 6bis.- Diligència de Resultat Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 7.- Informe Sobre Les Al·legacions.

Pas 8.- Aprovació Definitiva Dels Estatuts Amb Al·legacions.

Pas 9.- Notificació de L'Acord i Requeriment Als Propietaris i Propietàries No Incorporats.

Pas 9bis.- Notificació de L'aprovació Definitiva Sense Al·legacions.

Pas 10.- Escriptura de Constitució de Junta de Conservació.

Pas 11.- Aprovació de La Constitució de La Junta de Conservació.

Pas 12.- Requeriment D'Adhesió A Propietaris i Propietàries No Incorporats.

Pas 13.- Registre D'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

11. OCUPACIÓ DIRECTA

Pas 1.- Informe Tècnic.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Decret D'Iniciació de L'Expedient D'Ocupació Directa.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació.

Pas 6.- Ofici Al Registre de La Propietat.

Pas 7.- Informe Jurídic de Les Al·legacions Presentades

Pas 8.- Decret D'aprovació de La Relació de Béns i Drets

Pas 9.- Acta D'Ocupació.

Pas 10.- Notificació Del Decret Als Interessats

Pas 11.- Remissió de Les Actes Al Registre de La Propietat

12. PROJECTE D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte D'urbanització Complementària

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'aprovació Inicial Del Projecte D'urbanització Complementària.

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Aprovació Del Projecte D'urbanització Complementària Del Polígon/de La Unitat D'actuació ...

Pas 5.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector

Pas 6.- Edicte.

Pas 7.- Escrit D'al·legacions.

Pas 8.- Diligència Del Període D'informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8bis.- Diligència Del Període D'informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 9.- Informe Tècnic A L'aprovació Definitiva Del Projecte D'urbanització Complementària

Pas 10.- Decret D'aprovació Definitiva Si Hi Ha Al·legacions.

Pas 11.- Diligència D'identificació de Plànols i Documents.

Pas 12.- Comunicació de L'aprovació Definitiva Amb Al·legacions.

Pas 12bis.- Comunicació de L'aprovació Definitiva Sense Al·legacions.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu.

Pas 14.- Edicte D'aprovació Definitiva.

13. REPARCEL·LACIÓ.

Pas 1.- Instància de Presentació Del Projecte de Reparcel·lació.

Pas 2.- Informe Tècnic Sobre El Projecte de Reparcel·lació

Pas 3.- Informe de Secretaria.

Pas 4.- Acord D'Aprovació Inicial

Pas 5.- Edicte D'Informació Pública.

Pas 6.- Notificació Individual de La Informació Pública Als Propietaris.

Pas 7.- Aprovació Definitiva Del Projecte de Reparcel·lació de La Unitat D'Execució ... Decret D'Alcaldia:

Pas 8.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

Pas 9.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

Pas 10.- Certificat de Fermesa En Via Administrativa.

Pas 11.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

14. DECRET INICI EXPEDIENT DE REPARCEL.LACIÓ.

Pas Únic. Decret Inici Expedient.

15.-IMPOSICIÓ I APLICACIÓ DE QUOTES URBANÍSTIQUES.

Pas 1.- Acord de La Junta de Govern Local (ó Decret de L'alcaldia, Si Escau).

Pas 2. Notificació Individualitzada de L'anterior Acord A Cada Propietari.

CAPÍTOL 3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Pas 1.- Informe Tècnic Per A L'Aprovació Inicial Del Pla D'Ordenació Urbanística Municipal.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 4.-. Acord Del Ple

Pas 5.- Edicte D'informació Pública

Pas 6.- Audiència Als Ajuntaments Limítrofs

Pas 7.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 8.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional

Pas 9.- Informe de Secretaria

Pas 10.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 12.- Acord Del Ple D'Aprovació Provisional Del Pla D'Ordenació Urbanística Municipal.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu

Pas 14.- Certificat D'Autenticitat Del Cd/dvd

2. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla (sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial de Pla Especial.

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris Del Sector

Pas 6.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 7.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 8.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8bis.- Diligència Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 9.- Informe Tècnic A L'Aprovació Inicial Del Pla Especial

Pas 10.- Informe de Secretaria.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 13.- Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 14.- Diligència D'identificació de Plànols i Documents.

Pas 15.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 16.- Certificat D'Autenticitat.

Pas 17.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva (sols En Plans D'Iniciativa Particular).

3. PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DEL SECTOR...

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla (sols Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial Del Pla Especial de Millora Urbana Del Sector ...

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Pla Especial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5. - Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector (només En Plans D'Iniciativa Privada).

Pas 6.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 7.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Pla Especial.

Pas 8.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8bis.- Diligència Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 9.- Informe Tècnic A L'Aprovació Provisional Del Pla Especial (si No S'Han Presentat Al·legacions No Cal Un Nou Informe Tècnic).

Pas 10.- Informe de Secretaria.

Pas 11.- Proposta D'Acord D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 13.- Acord D'aprovació Provisional

Pas 14.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 15.- Certificat D'Autenticitat.

Pas 16.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 17.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva (sols En Plans D'Iniciativa Particular).

4. PLA PARCIAL NO PREVIST AL PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 3.- Aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 3bis.- Aprovació Inicial Del Pla Parcial Amb Prescripcions

Pas 3ter.- Suspensió de L'aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector (sols En Plans D'Iniciativa Privada).

Pas 5bis.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector de L'aprovació Amb Prescripcions.

Pas 5ter.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector En Cas de Suspensió de L'aprovació.

Pas 6.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 7.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Pla Parcial.

Pas 8.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 8bis.- Diligència Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 9.- Informe Tècnic A L'Aprovació Provisional Del Pla Parcial.

Pas 10.- Informe de Secretaria.

Pas 11.- Dictamen de La Comissió Informativa D'urbanisme

Pas 12.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 13.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional

Pas 14.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 15.- Certificat D'Autenticitat.

Pas 16.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva (sols En Plans D'Iniciativa Particular).

5. PLA PARCIAL PREVIST AL PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Pas 1.- Instància de Presentació Del Pla (només Si És D'Iniciativa Particular).

Pas 2.- Informe Tècnic Previ A L'Aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 3.- Decret D'aprovació Inicial Del Pla Parcial Sense Prescripcions.

Pas 3bis- Decret D'aprovació Inicial Del Pla Parcial Amb Prescripcions.

Pas 3ter.- Suspensió de L'aprovació Inicial Del Pla Parcial.

Pas 4.- Edicte.

Pas 5.- Diligència D'identificació de Plànols i Documents.

Pas 6.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector de L'aprovació Inicial Sense Prescripcions.

Pas 6bis.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector de L'aprovació Inicial Amb Prescripcions

Pas 6ter.- Notificació Als Propietaris i Propietàries Del Sector de La Suspensió de L'aprovació Inicial

Pas 7.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 8.- Escrit D'Al·legacions A L'Aprovació Inicial de Pla Parcial.

Pas 9.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 9bis.- Diligència Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 10.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 11.- Informe Tècnic A L'Aprovació Definitiva Del Pla Parcial.

Pas 12.- Informe de Secretaria.

Pas 13.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 14.- Acord D'aprovació Definitiva

Pas 15.- Comunicació de L'Aprovació Definitiva.

6. PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ

Pas 1.- Informe Tècnic Per A L'Aprovació Inicial Del Pla Parcial de Delimitació Del Sector.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 4.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 5.- Edicte de Publicació.

Pas 6.- Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 7.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional Del Pla Parcial de Delimitació Del Sector.

Pas 8.- Informe de Secretaria.

Pas 9.- Diligència Del Període D'Informació Pública Sense Al·legacions.

Pas 9bis.- Diligència Del Període D'Informació Pública Amb Al·legacions.

Pas 10.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 11.- Acord D'Aprovació Provisional Del Pla Parcial de Delimitació Del Sector

Pas 12.- Diligència Sobre Identificació de Plànols i Documents.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 14.- Certificat D'Autenticitat.

7. REVISIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

Pas 1.- Informe Tècnic Per A L'aprovació Inicial Del Projecte de Revisió Del Pla D'ordenació Urbanística Municipal.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 4.- Acord Del Ple

Pas 5.- Edicte D'informació Pública

Pas 6.- Audiència Als Ajuntaments Limítrofs

Pas 7 Sol·licitud D'informes Preceptius

Pas 8.- Informe Tècnic D'aprovació Provisional

Pas 9.- Informe de Secretaria

Pas 10.- Diligència D'identificació de Plànols i Documents.

Pas 11.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 12.- Acord Del Ple D'aprovació Provisional Del Pla D'ordenació Urbanística Municipal.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Ctu

Pas 14.- Certificat D'autenticitat Del Cd/dvd

8. PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

Pas 1.- Informe Tècnic Per A L'Aprovació Inicial Del Programa D'Actuació Urbanística Municipal.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 4.- Acord Del Ple.

Pas 5.- Edicte de Publicació.

Pas 6.- Audiència Als Ajuntaments Limítrofs.

Pas 7.- Sol·licitud D'informes Preceptius.

Pas 8.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional Del Programa D'Actuació Urbanística Municipal.

Pas 9.- Informe de Secretaria.

Pas 10.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents. (es Posarà A Tots Els Plànols i Als Fulls Escrits Que Continguin La Signatura Dels Tècnics).

Pas 11.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 12.- Acord D'Aprovació Provisional Del Programa D'Actuació Urbanística Municipal.

Pas 13.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Cpu.

Pas 14.- Certificat D'Autenticitat.

9. MODIFICACIÓ PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA PER NO ADEQUACIÓ DE L'OBRA PROJECTADA AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Pas 1.- Informe Tècnic D'adequació de L'obra Al Planejament.

Pas 2.- Informe Dels Serveis Jurídics/secretari

Pas 3.- Decret de L'alcalde

Pas 4.- Notificació Decret A La Generalitat

Pas 5.- Informe Tècnic Modificació Planejament

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 7.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial

Pas 8.- Anunci

Pas 9.- Audiència Als Ajuntaments Limítrofs.

Pas 10.- Sol·licitud D'informes Preceptius.

Pas 11.- Informe Tècnic D'Aprovació Provisional.

Pas 12.- Informe de Secretaria.

Pas 13.- Diligència D'Identificació de Plànols i Documents.

Pas 14.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 15.- Certificat de L'acord D'Aprovació Provisional Del Pla D'Ordenació Urbanística Municipal.

Pas 16.- Ofici de Remissió de L'Expedient A La Ctu.

Pas 17.- Certificat D'Autenticitat Del Cd/dvd

10. PLANIFICACIÓ ACTUACIONS MUNICIPALS (OBRES I PROJECTES).

Pas 1.- Decret D'inici Expedient

Pas 2.- Informe Tècnic

Pas 3.- Informe Secretaria

Pas 4.- Dictamen Comissió Informativa

Pas 5.- Acord Del Ple

Pas 6.- Anunci

11. APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.

Pas 1.- Memòria

Pas 2.- Informe de Secretaria

Pas 3.- Dictamen de La Comissió Informativa

Pas 4.- Acord Del Ple (en Termes Idèntics Al Dictamen de La Comissió Informativa; L'acord S'ha D'adoptar Amb El Quòrum de La Majoria Absoluta Del Número Legal de Membres de La Corporació)

Pas 5.- Anunci D'informació Pública

Pas 6.- Ofici Sol·licitant Informe Preceptiu Als Organismes Oficials

Pas 7.- Certificat Del Resultat de La Informació Pública

Pas 8.- Dictamen de La Comissió Informativa D'aprovació Provisional

Pas 9.- Acord Del Ple (en Termes Idèntics Al Dictamen de La Comissió Informativa; L'acord S'ha D'adoptar Amb El Quòrum de La Majoria Absoluta Del Número Legal de Membres de La Corporació).

Pas 10.- Ofici de Remissió de L'expedient A La Comissió Territorial D'urbanisme

12. APROVACIÓ DE PLA ESPECIAL QUAN LA COMPETÈNCIA CORRESPON A L'AJUNTAMENT.

Pas Únic.-Aprovació de Pla Especial Quan La Competència Correspon A L'ajuntament.

CAPÍTOL 4. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT

1. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ D'INICI D'EXPEDIENT.

Pas 1.- Resolució i Notificació.

2. NOTIFICACIÓ DEL TERMINI MÀXIM PARA RESOLDRE I NOTIFICAR.

Pas 1.- Notificació. Resoldre i Notificar.