Servicios online para la Administración Local

PRESSUPOSTOS DE CATALUNYA

Models adaptats a la LEY 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2017, a la ORDEN HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, a la ORDEN HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucci贸n del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucci贸n del modelo b谩sico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre, a la LEY 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2014, a la Ley Org谩nica 4/2012, de 28 de septiembre, de modificaci贸n de la LOEPSF, a la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informaci贸n previstas en la LOEPSF, a la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci贸n y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci贸n para el pago a los proveedores de las entidades locales, a la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a帽o 2011, al REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducci贸n del d茅ficit p煤blico, al Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y aut贸nomos, a la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, al Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicaci贸n a las entidades locales, al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y la Orden EHA/4040/2004, Orden EHA/4041/2004 y Orden EHA/4042/2004 de 23 de noviembre, de Modelos de cuenta de la entidad local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE PRESSUPOSTOS:

CAPÍTOL 0. OBLIGACIONS DEL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ QUE HAN D'EFECTUAR LES CORPORACIONS LOCALS.

1. ESQUEMA DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ QUE HAN D'EFECTUAR LES CORPORACIONS LOCALS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE.

Model Únic.- Esquema de Les Obligacions de Subministrament D'informació Que Han D'efectuar Les Corporacions Locals Al Ministeri D'hisenda i Administracions Públiques El Compliment Del Que Disposa L'ordre Hap/2105/2012, D'1 D'octubre.

CAPÍTOL 1. EXPEDIENTS D'ELABORACIÓ, APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

1. INSTRUCCIÓ PER ESTABLIR ELS CRITERIS DE PRESSUPOSTACIÓ PER A L'EXERCICI 201x DE L'AJUNTAMENT DE ...

Model 1.- Pressupostació Dels Ingressos.

Model 2.- Pressupostació de Les Despeses.

Model 3.- Proposta Calendari Aprovació Pressupost 2021.

2. MODELS QUE INTEGREN L'EXPEDIENT DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Introducció.

Model 2.- Bases D'execució Del Pressupost.

Model 3.- Memòria Del President.

Model 4.- Liquidació de L'any Anterior, Avançament de La de L'exercici Actual A 30 de Juny i Previsió de Tancament A 31 de Desembre.

Model 5.- Annex de Personal.

Model 6.- Annex de Inversions.

Model 7.- Informe Econòmic i Financer.

Model 8.- Estat de Consolidació Del Pressupost.

Model 9.- Estat Del Deute.

Model 10.- Decret D'alcaldia.

Model 11.- Informe Sobre L'estabilitat Pressupostària i La Regla de La Despesa.

Model 12.- Informe D'intervenció.

Model 13.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 14.- Acord Del Ple.

Model 15.- Certificat Del Secretari.

Model 16.- Anunci D'exposició Pública.

Model 17.- Certificat Del Resultat de L'exposició Pública.

Model 18.- Annex Sobre Informació Dels Beneficis Fiscals En Els Tributs Locals.

Model 19.- Annex Sobre Informació Dels Convenis Subscrits Amb La Comunitat Autònoma En Matèria de Despesa Social.

3. EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

Model Únic.- Edicte D'Aprovació Definitiva.

4. OFICI DE REMISSIÓ DEL PRESSUPOST A LES ADMINISTRACIONS INTERESSADES.

Model Únic.- Ofici de Remissió Del Pressupost A Les Administracions Interessades.

5. DILIGÈNCIA DE REMISSIÓ DE LA CÒPIA DEL PRESSUPOST A LES ADMINISTRACIONS INTERESSADES.

Model Únic.- Diligència de Remissió de La Còpia Del Pressupost.

6. PRÒRROGA DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Informe de L'interventor.

Model 2.- Decret de L'alcaldia.

7. NOTA INTRODUCTÒRIA SOBRE ELS CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER AL CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.

Model Únic.- Nota Introductòria Sobre Els Criteris A Tenir En Compte Per Al Càlcul de La Regla de La Despesa En L'Aprovació Del Pressupost de L'Exercici 2021.

8. CRITERIS I PAUTES PER FER EL SEGUIMENT PRESSUPOSTARI SOBRE EL CONTROL D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Model Únic.- Criteris i Pautes Per Fer El Seguiment Pressupostari Sobre El Control D'execució Del Pressupost.

9. CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA. DOCUMENT EXPLICATIU.

Model Únic.- Càlcul de La Regla de La Despesa. Document Explicatiu.

9.1 NOVETATS EN EL CÀLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA RESPECTE A L'EDICIÓ ANTERIOR.

Model Únic.- Novetats En El Calcul de La Regla de La Despesa Respecte A L'edició Anterior.

10.NOTA INTRODUCTÒRIA DELS CRITERIS MÉS COMUNS PER TENIR EN COMPTE A L'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.

Modelo Único.- Nota Introductoria Los Criterios Más Comunes A Tener En Cuenta En La Evaluación Del Cumplimiento Del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria En La Aprobación Del Presupuesto Del Ejercicio 2021.

11. AUTORITZACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL.

Pas 1.- Decret D'alcaldia.

Model 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Informe D'intervenció.

Pas 4.- Decret D'alcaldia.

Pas 5.- Informe-Proposta de Resolució.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 7.- Acord Del Ple.

Pas 8.- Diligència.

12. EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS.

Model 1.- Informe de Intervenció (vegeu Excel).

Model 2.- Decret D'alcaldia Xxxxx.

Model 3.- Certificat de Secretaria.

13. ANNEX DE BENEFICIS FISCALS I EL SEU IMPACTE EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ____.

Model Únic.- Annex de Beneficis Fiscals i El Seu Impacte En El Pressupost de L'exercici ____.

14. ANNEX SOBRE LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

Model Únic.- Annex Sobre La Informació Relativa Als Convenis Subscrits Amb La Comunitat Autònoma.

15. EXPEDIENT DE DEPURACIÓ D'EXERCICIS TANCATS.

Model 1. Proposta D'Iniciació D'Un Procediment

Model 2. Ordre D'incoació. Inici de L'Expedient. Provisió D'Alcaldia Per A La Incoació D'Un Procediment

Model 3. Informe Conjunt de La Tresoreria i de La Intervenció Municipals Referent A La Depuració Dels Saldos Deutors i Creditors Procedents D'Exercicis Tancats

Model 4. Resolució D'Alcaldia Núm Xxxxx

CAPÍTOL 2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST.

1. MODEL SOBRE SUPLEMENT DE CRÈDITS.

Model 1.- Nota Aclaridora.

Model 2.- Memòria Justificativa de La Modificació Pressupostària.

Model 3.- Informe D'Intervenció (informe Sobre Baixes Per Anul·lació O Acreditació Majors Ingressos).

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'Hisenda.

Model 6.- Proposta D'Acord.

2. MODEL SOBRE APROVACIÓ DE DESPESES.

Model 1.- Informe D'intervenció D'aprovació de Despeses 鈥 Reconeixement D'obligacions O Liquidació de Despeses

Model 2.- Decret de L'alcalde de Reconeixement D'obligacions O Liquidació de Despeses

Model 3.- Notificació A L'Interessat.

3. MODEL SOBRE CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS.

Model 1.- Nota Aclaridora.

Model 2.- Memòria Justificativa de La Modificació Pressupostària.

Model 3.- Informe D'Intervenció (informe Sobre Baixes Per Anul·lació O Acreditació Majors Ingressos).

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Informativa D'Hisenda.

Model 6.- Proposta D'Acord.

CAPÍTOL 3. PLA ECONÒMIC-FINANCER.

1. NOTA INTRODUCTÒRIA AL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model Únic.- Nota Introductòria

2. PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Memòria Relativa A La Revisió Del Pla Econòmic-Financer.

Model 2.- Contingut Del Pla Econòmic-Financer / Escenari Pressupostari.

3. APROVACIÓ DEL PLE DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Informe Del Interventor.

Model 2.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 3.- Acord Del Ple D'aprovació Del Pla Econòmic-Financer.

Model 4.- Remissió Del Pla A La Comissió Nacional D'administració Local.

Model 5.- Anunci de Publicació Del Pla.

4. REMISSIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS O A L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA QUE EXERCEIXI LA TUTELA FINANCERA DELS PLANS ECONÒMIC-FINANCERS QUE S'HAGIN APROVAT.

Model Únic.- Ofici de Remissió Del Pla Econòmic-Financer.

5. PLA ECONÒMIC-FINANCER A REALITZAR EN EL SUPÒSIT D'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

Model 1.- Introducció.

Model 2.- Plantilla Del Contingut Del Pla Econòmic-Financer.

6. PLA ECONÒMIC-FINANCER DERIVAT DE DESVIACIONS NEGATIVES PROVINENTS DE DIFERIMENTS DE COMPTABILITAT DE SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS ORDINARIS.

Model 1.- Pla Econòmico-Financer. Memòria Relativa A La Revisió Del Pla Econòmic-Financer.

Model 2.- Contingut Del Pla Econòmic-Financer / Escenari Pressupostari Plurianual.

7. EXPEDIENT DE PLA DE SANEJAMENT.

Model 1.- Nota Introductòria.

Model 2.- Notes Informatives Sobre El Pla de Sanejament de L'Ajuntament...

Model 3.- Memòria de L'alcalde. Proposta D'Acord.

Model 4.- Dictamen Comissió D'hisenda. Proposta D'Acord.

Model 5.- Aprovació Del Ple. Proposta D'Acord.

CAPÍTOL 4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL.

1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL.

Model 1.- Legislació Aplicable.

Model 2.- Inici Del Procediment.

Model 3.- Notificació.

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de La Comissió Especial de Comptes.

Model 6.- Informació Pública.

Model 7.- Resultat de La Informació Pública.

Model 8.- Nova Convocatòria de La Comissió Especial de Comptes (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 9.- Notificació (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 10.- Nou Dictamen de La Comissió Especial de Comptes (en Cas D'haver Rebut Al·legacions En Temps i Forma).

Model 11.- Resolució de L'expedient.

Model 12.- Remissió de L'expedient A La Sindicatura de Comptes.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.

0. QÜESTIONS PRÈVIES REFERENTS ALS MODELS D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

Model Únic.- Qüestions Prèvies Referents Als Models D'Expedients de Modificacions Pressupostàries.

1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

Model 1.- Modalitat.

Model 2.- Exposició de Motius.

Model 3.- Fonts de Finançament.

2. DETALL DE LA MODIFICACIÓ.

Model Únic.- Detall de La Modificació.

3. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Model Únic.- Informe de L'interventor.

3Bis AVALUACIÓ DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA. INFORME D'INTERVENCIÓ.

Model 1.- Identificació de L'expedient Objecte de L'informe.

Model 2.- Legislació Aplicable.

Model 3.- Consideracions Jurídiques.

Model 4.- Conclusions.

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PEL PLE.

Model Únic.- Aprovació de La Modificació Pel Ple.

5. EDICTE D'APROVACIÓ INICIAL.

Model Únic.- Edicte D'aprovació Inicial.

6. CERTIFICAT INTERVENTOR D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ.

Model Únic.- Certificat Interventor de Exposició Al Públic de La Modificació.

7. EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

Model Únic.- Edicte D'aprovació Definitiva.

8. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI. VERSIÓ SIMPLIFICADA.

Model 1.- Modalitat.

Model 2.- Exposició de Motius.

Model 3.- Fonts de Finançament i Tipus de La Modificació de Crèdit.

9. INFORME D'INTERVENCIÓ. VERSIÓ SIMPLIFICADA.

Model Únic.- Informe D'intervenció. Versió Simplificada.

10. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIA INTERNA.

Model Únic.- Modificació de Crèdit Per Transferència Interna.

11. BAIXA DE CRÈDITS PER FINANÇAR UN ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU.

Model 1.- Decret D'alcaldia.

Model 2.- Informe de Secretaria.

Model 3.- Decret D'alcaldia.

Model 4.- Memòria D'alcaldia.

Model 5.- Informe D'intervenció.

Model 6.- Informe-Proposta de Resolució.

Model 7.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Model 8.- Acord Del Ple.

Model 9.- Diligència.

12. EXPEDIENT DE RECTIFICACIÓ D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS.

Model 1.- Nota Introductòria.

Model 2.- Informe-Proposta D'Intervenció.

Model 3.- Resolució de Alcaldia Núm Xxxx.

13. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇADA MITJANÇANT LA INCORPÒRACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2017.

Model 1.- Proposta Regidoria D'hisenda.

Model 2.- Proposta de La Regidoria De...

Model 3.- Moció de L'alcaldia.

Model 4.- Informe D'intervenció.

Model 5.- Dictamen de Xx D'abril de Xx de La Comissió Informativa de L'àrea Econòmica, D'organització i Règim Interior.

Model 6.- Proposta D'acord.

Model 7.- Edicte D'aprovació Inicial.

Model 8.- Certificat D'aprovació Inicial.

Model 9.- Edicte Aprovació Definitiva.

CAPÍTOL 6. EXPEDIENTS D'ENDEUTAMENT MUNICIPAL.

1. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Pas Únic.- Nota Introductòria.

2. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DECRET DE L'ALCALDIA.

Pas Únic.- Decret de L'alcaldia.

3. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Pas Únic.- Informe de L'interventor Núm Xx/2018.

4. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

Model Únic.- Dictamen de La Comissió Informativa.

5. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

Model Únic.- Documentació Complementària.

6. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A CURT TERMINI. ACORD D'APROVACIÓ PER L'ÒRGAN COMPETENT.

Pas Únic.- Acord D'aprovació Per L'òrgan Competent.

7. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Model Únic.- Nota Introductòria.

8. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DECRET DE L'ALCALDIA.

Model Únic.- Decret de L'alcaldia.

9. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. INFORME DE L'INTERVENTOR.

Pas Únic.- Informe de L'interventor.

10. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA.

Model Únic.- Dictamen de La Comissió Informativa.

11. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

Model Únic.- Documentació Complementària.

12. ENDEUTAMENT MUNICIPAL A LLARG TERMINI. ACORD D'APROVACIÓ PER L'ÒRGAN COMPETENT.

Model Únic.- Acord D'aprovació Per L'òrgan Competent.

13. ENDEUTAMENT EXTRAORDINARI. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Pas Únic.- Nota Introductòria.

CAPÍTOL 7. COMPTE DE L'ENTITAT LOCAL.

1. NOTA INTRODUCTÒRIA.

Model Únic.- Nota Introductòria.

2. DECRET DE L'ALCALDIA D'INICI DEL PROCEDIMENT.

Model Únic.- Decret de L'alcaldia.

3. DECRET APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model Únic Decret de L'Alcaldia.

4. INFORME D'INTERVENCIÓ.

Model Únic.- Informe D'intervenció.

5. INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT I DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

Model 1.- Informe D'intervenció Sobre Avaluació Del Compliment de L'objectiu D'estabilitat.

Model 2.- Informe D'intervenció Del Compliment de La Regla de La Despesa.

6. INFORME DE SECRETARIA.

Model Únic.- Informe de Secretaria.

7. OFICI DE TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ.

Model Únic.- Ofici de Tramesa de La Liquidació.

8. REMISSIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS.

Model Únic.- Ofici de Remissió.

9. APROVACIÓ PEL PLE DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER.

Model 1.- Informe de L'interventor.

Model 2.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Model 3.- Acord Del Ple D'aprovació Del Pla Econòmic-Financer.

Model 4.- Remissió Del Pla A La Comissió Nacional D'administració Local.

Model 5.- Anunci de Publicació Del Pla.

CAPÍTOL 8. MODELS DE COMPTES ANUALS.

1. NOTA EXPLICATIVA SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2015.

Model Únic.- Nota Explicativa Sobre Els Comptes Anuals de L'exercici 2015.

2. MEMÒRIA DE COMPTE ANUAL DE L'AJUNTAMENT.

Model 1.- Organització i Activitat.

Model 2.- Gestió Indirecta de Serveis Públics, Convenis i Altres Formes de Col·laboració.

Model 3.- Bases de Presentació Dels Comptes.

Model 4.- Normes de Reconeixement i Valoració.

Model 5.- Immobilitzat Material.

Model 6.- Patrimoni Públic Del Sòl.

Model 7.- Inversions Immobiliàries.

Model 8.- Immobilitzacions Intangibles.

Model 9.- Arrendaments Financers i Altres Operacions de Naturalesa Similar.

Model 10.- Actius Financers.

Model 11.- Passius Financers.

Model 12.- Cobertures Comptables.

Model 13.- Actius Construïts O Adquirits Per A Altres Entitats i Altres Existències.

Model 14.- Moneda Estrangera.

Model 15.- Transferències, Subvencions i Altres Ingressos i Despeses.

Model 16.- Provisions i Contingències.

Model 17.- Informació Sobre El Medi Ambient.

Model 18.- Actius En Estat de Venda.

Model 19.- Presentació Per Activitats Del Compte Del Resultat Econòmic Patrimonial.

Model 20.- Operacions Per Administració de Recursos A Compte D'altres Ens Públics.

Model 21.- Operacions No Pressupostàries de Tresoreria.

Model 22.- Contractació Administrativa. Procediments D'adjudicació.

Model 23.- Valors Rebuts En Dipòsit.

Model 24.- Informació Pressupostària.

Model 25.- Indicadors Financers, Patrimonials i Pressupostaris.

Model 26.- Informació Sobre El Cost de Les Activitats.

Model 27.- Indicadors de Gestió.

Model 28.- Fets Posteriors Al Tancament.

Model 29.- Aspectes Derivats de La Transició A Les Noves Normes Comptables.

2.1 NOTA COMPARATIVA DEL CONTINGUT DE LA MEMÒRIA RESPECTE A EDICIONS D'ANYS ANTERIORS.

Model Únic.- Nota Comparativa Del Contingut de La Memòria Respecte A Edicions D'anys Anteriors.

3. ANNEX 1. MEMÒRIA. BALANÇ.

Model Únic.- Balanç.

4. ANNEX 2. MEMÒRIA. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.

Model Únic.- Compte Del Resultat Econòmic-Patrimonial.

5. ANNEX 3. MEMÒRIA. ROMANENT DE TRESORERIA.

Model Únic.- Romanent de Tresoreria.

6. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET.

Model 1.- Estat Total de Canvis Ene L Patrimoni Net.

Model 2.- Estat D'ingressos i Despeses Reconeguts.

7. ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU.

Model Únic.- Estat de Fluxes D'Efectiu.

8. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Liquidació Del Pressupost de Despeses.

Model 2.- Liquidació Del Pressupost D'ingressos.

Model 3.- Resultat Pressupostari.

9. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A1.- Deutes A Cost Amortitzats.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A2.- Deutes A Valor Raonable.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A3.- Resum Per Categories.

Apartat B.- Línies de Crèdit. Model B1.- Línies de Crèdit.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C1.- Risc Sobre Tipus de Canvi.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C2.- Risc de Tipus D'Interès.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D1.- Avals Concedits.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D2.- Avals Executats.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D3.- Avals Reintegrats.

CAPÍTOL 9. MODELS DE COMPTES ANUALS (SIMPLIFICAT).

1. MEMÒRIA DE COMPTE ANUAL DE L'AJUNTAMENT (VERSIÓ SIMPLIFICADA).

Nota 1.- Organització i Activitat.

Nota 2.- Gestió Indirecta de Serveis Públics, Convenis i Altres Formes de Col·laboració.

Nota 3.- Bases de Presentació Dels Comptes.

Nota 4.- Normes de Reconeixement i Valoració.

Nota 5.- Immobilitzat Material.

Nota 6.- Patrimoni Públic Del Sòl.

Nota 7.- Inversions Immobiliàries.

Nota 8.- Immobilitzacions Intangibles.

Nota 9.- Arrendaments Financers i Altres Operacions de Naturalesa Similar.

Nota 10.- Actius Financers.

Nota 11.- Passius Financers.

Nota 12.- Tresoreria i Actius Líquids Equivalents.

Nota 13.- Transferències, Subvencions i Altres Ingressos i Despeses.

Nota 14.- Provisions i Contingències.

Nota 15.- Operacions Per Administració de Recursos A Compte D'altres Ens Públics.

Nota 16.- Operacions No Pressupostàries de Tresoreria.

Nota 17.- Valors Rebuts En Dipòsit.

Nota 18.- Informació Pressupostària.

Nota 19.- Indicadors Financers, Patrimonials i Pressupostaris.

Nota 20.- Fets Posteriors Al Tancament.

2. ANNEX 1. MEMÒRIA. BALANÇ.

Model Únic.- Balanç.

3. ANNEX 2. MEMÒRIA. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.

Model Únic.- Compte Del Resultat Econòmic-Patrimonial.

4. ANNEX 3. MEMÒRIA. ROMANENT DE TRESORERIA.

Model Únic.- Romanent de Tresoreria.

5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

Model 1.- Liquidació Del Pressupost de Despeses.

Model 2.- Liquidació Del Pressupost D'ingressos.

Model 3.- Resultat Pressupostari.

6. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A1.- Deutes A Cost Amortitzats.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A2.- Deutes A Valor Raonable.

Apartat A.- Situació i Moviments Dels Deutes. Model A3.- Resum Per Categories.

Apartat B.- Línies de Crèdit. Model B1.- Línies de Crèdit.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C1.- Risc Sobre Tipus de Canvi.

Apartat C.- Informació Sobre Riscos de Tipus de Canvi i de Tipus D'Interès. Model C2.- Risc de Tipus D'Interès.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D1.- Avals Concedits.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D2.- Avals Executats.

Apartat D.- Avals i Altres Garanties Concedides. Model D3.- Avals Reintegrats.