Servicios online para la Administración Local

GESTI脫 FINANCERA DE CATALUNYA

Models adaptats a la Ley Org谩nica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci贸n y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci贸n para el pago a los proveedores de las entidades locales, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P煤blic, al Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y aut贸nomos, a l'Orden EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, al Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Ley 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupost脿ria, en la seva aplicaci贸 a les entitats locals, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar莽, pel qual s'aprova el text ref贸s de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'Ordre EHA/4040/2004, l'Ordre EHA/4041/2004 i l麓Ordre EHA/4042/2004 de 23 de novembre, de Models de compte de l'entitat local.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE GESTI脫 FINANCERA:

CAPÍTOL 1. ENDEUTAMENT. OPERACIONS DE CRÈDIT SEGONS PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA

1.OPERACIONS DE CRÈDIT APROVADES PER L'ALCALDE SEGONS PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

Pas 1. Provisió D'alcaldia.

Pas 2. Informe de Intervenció.

Pas 3. Comunicació Presentació D'ofertes A Entitats Bancàries

Pas 4. Informe D'intervenció Sobre Valoració D'ofertes.

Pas 5. Decret de Concertació Operació de Prèstec.

Pas 6. Trasllat Resolució D'alcaldia A Les Entitats Bancaries.

2.OPERACIONS DE CRÈDIT APROVADES PEL PLE SEGONS PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

Pas 1. Provisió D'alcaldia

Pas 2. Informe de Intervenció.

Pas 3. Comunicació Presentació D'ofertes A Entitats Bancàries.

Pas 4. Informe D'intervenció Sobre Valoració D'ofertes.

Pas 5. Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda

Pas 6. Acord de Ple

Pas 7. Trasllat A Les Entitats Bancàries de L'acord Adoptat Pel Ple.

3. REGISTRE DE FACTURES.

Model 1 .- Requeriment de La Intervenció Municipal (és Recomanable Que La Periodicitat Del Requeriment Establert En L'Article 10 de La Llei 25/2013 Sigui Mensual)

Model 2 .- Remissió Al Ple de L'Ajuntament de L'Informe Anual de La Intervenció Sobre L'Avaluació Del Compliment de La Normativa Sobre Morositat.

CAPÍTOL 2. OPERACIONS DE TRESORERIA

I. PLA DE PRESSUPOST DE TRESORERIA.

Pas Únic. Pressupost de Tresoreria

CAPÍTOL 3. PRESSUPOST DE TRESORERIA

I. OPERACIÓ DE TRESORERIA.

Pas Únic.- Model Ct Operació de Tresoreria

CAPITOL 4. PLA DE SANEJAMENT FINANCER

I. EXPEDIENT PLA DE SANEJAMENT.

Model 1.- Nota Introductòria.

Model 2.- Notes Informatives Sobre El Pla de Sanejament de L'Ajuntament鈥︹

Model 3 . Memòria de L'alcalde. Proposta D'Acord

Model 4. Dictamen Comissió D'hisenda. Proposta D'Acord

Model 5. Aprovació Del Ple. Proposta D'Acord.

CAPITOL 5. PLA ECONÒMIC-FINANCER

1. NOTA INTRODUCTÒRIA AL PLA ECONÒMICO-FINANCER.

Pas 1.- Nota Introductòria.

2. PLA ECONÒMICO-FINANCER.

A) Document 1.- Pla Econòmico-Financer. Memòria Relativa A La Revisió Del Pla Econòmic-Financer.

B) Document 2. Contingut Del Pla Econòmic-Financer / Escenari Pressupostari Plurianual.

3. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMICO-FINANCER.

Pas 1.- Informe Del Interventor

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa D'hisenda.

Pas 3.- Acord Del Ple D'aprovació Del Pla Econòmicofinancer.

Pas 4.- Remissió Del Pla A La Comissió Nacional D'administració Local.

Pas 5.- Anunci de Publicació Del Pla.

4. REMISSIÓ DEL PLAN ECONÒMICO-FINANCER.

Pas 1.- Ofici de Remissió Del Pla Econòmico-Financer.

5. PLA ECONÒMIC FINANCER A REALITZAR EN EL SUPÒSIT D'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

Pas 1. Introducció

Pas 2. Plantilla Contingut Del Pla Econòmic Financer.

CAPÍTOL 6. PREVISIONS D'ESTATS FINANCERS.

1. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES. (MODEL A EMPLENAR PER L'ENS LOCAL O PER L'ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU).

Pas 1.- Model Pr.0 Previsions D'ingressos i Despeses (model A Emplenar Per L'ens Local O Per L'organisme Autònom Administratiu)

2. PREVISIÓ D'ESTATS FINANCERS. (MODEL A EMPLENAR PER L'ORGANISME AUTÒNOM COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG).

Pas 1.- Model Pr.1 Previsió D'estats Financers (model A Emplenar Per L'organisme Autònom Comercial, Industrial, Financer O Anàleg)

3. PREVISIÓ D'ESTATS FINANCERS (MODEL A EMPLENAR PER LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT LOCAL).

Pas 1.- Model Pr.2 Previsió D'estats Financers (model A Emplenar Per La Societat Mercantil de Capital Íntegrament Local).

4. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES. (MODEL A EMPLENAR PEL GRUP INTEGRAT PER L'ENS LOCAL, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT LOCAL).

Pas 1.- Model Pr.3 Previsions D'ingressos i Despeses (model A Emplenar Pel Grup Integrat Per L'ens Local, Els Seus Organismes Autònoms i Les Societats Mercantils de Capital Íntegrament Local)