Servicios online para la Administración Local

CONTRACTACI脫 ADMINISTRATIVA DE VAL脠NCIA

Models adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P煤blic, per la qual es transposen a l'ordenament jur铆dic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalitzaci贸,, a l'Ordre EHA/3497/2009, de 23 de desembre, del Ministeri d鈥橢conomia i Hisenda, per la que es fan p煤blics el l铆mits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractaci贸 administrativa a partir de l鈥1 de gener de 2010, al Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector P煤blic.

DOCUMENTS WORD PER INTERNET I EN CD-ROM.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

脥NDEX DE MODELS DE CONTRACTACI脫 ADMINISTRATIVA:

CAPÍTOL 1. CONTRACTACIÓ D'OBRES

1. CONTRACTE D'OBRA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Contractació de Les Obres De...

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 3.- Acord Del Ple.

Pas 4.- Informe de La Intervenció.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 7.- Acord Del Ple Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 9.- Anunci de La Convocatòria.

Pas 10.- Acta de Constitució de La Mesa de Contractació i Qualificació de La Documentació.

Pas 11.- Acta de L'Obertura de Pliques. (sobre Núm. 2).

Pas 12.- Informe Tècnic de Valoració Les Pliques Admeses.(sobres Núm. 2).

Pas 13.- Acta de L'Obertura de Pliques. (sobre Núm. 3)

Pas 14.- Informe Tècnic de Valoració Les Pliques Admeses.(sobres Núm. 3).

Pas 15.- Acta de La Mesa de Contractació Per La Qual S'efectua La Proposta D'adjudicació.

Pas 16.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Que Garanteix La Millor Relació Qualitat-Preu Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Altra Documentació Preceptiva.

Pas 17.- Acord D'adjudicació.

Pas 18.- Notificació A L'Adjudicatari.

Pas 19.- Anunci D'adjudicació Al Perfil Del Contractant

Pas 20.- Formalització Del Contracte.

Pas 21.- Acta de Comprovació Del Replanteig i Autorització D'Inici de L'Obra.

2. CONTRACTE D'OBRA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT QUAN NOMÉS S'HAGI DE TENIR EN COMPTE EL PREU OFERT.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Contractació de Les Obres De...

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 3.- Acord Del Ple.

Pas 4.- Informe de La Intervenció.

Pas 5.- Informe de La Secretaria.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 7.- Acord Del Ple Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 9.- Anunci de La Convocatòria.

Pas 10.- Acta de Constitució de La Mesa de Contractació i Qualificació de La Documentació.

Pas 11.- Acta de La Mesa de Contractació Per La Qual S'efectua L'obertura de Pliques i La Proposta D'adjudicació.

Pas 12.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Amb Menor Cost Econòmic Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Altra Documentació Preceptiva.

Pas 13.- Acord D'adjudicació.

Pas 14.- Notificació A L'Adjudicatari i A La Resta de Participants.

Pas 15.- Anunci D'adjudicació.

Pas 16.- Formalització Del Contracte.

Pas 17.- Acta de Comprovació Del Replanteig i Autorització D'Inici de L'Obra.

3. CONTRACTACIÓ D'OBRES MITJANÇANT TRAMITACIÓ ABREUJADA I URGENT DE L'EXPEDIENT.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Contractació de Les Obres De...

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa De...

Pas 3.- Acord Del Ple.

Pas 4.- Informe de La Intervenció.

Pas 5.- Informe de Secretaria.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Sobre L'Aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 7.- Acord Del Ple Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 9.- Anunci de Licitació.

Pas 10.- Acta de Constitució de La Mesa de Contractació i Qualificació de La Documentació.

Pas 11.- Acta de La Mesa de Contractació Por La Qual S'efectua L'obertura de Pliques i Proposta D'adjudicació.

Pas 12.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Que Garanteix La Millor Relació Qualitat-Preu Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Altra Documentació Preceptiva.

Pas 13.- Acord D'adjudicació.

Pas 14.- Notificació A L'adjudicatari i A La Resta de Licitadors.

Pas 15.- Anunci de L'Adjudicació Al Perfil Del Contractant (1)

Pas 16.- Formalització Del Contracte En Document Admiistratiu

Pas 17.- Acta de Comprovació Del Replanteig i Autorització D'Inici de L'Obra.

4. TRÀMIT D'AUDIÈNCIA AL CONTRACTISTA. OFERTA ANORMALMENT BAIXA.

Pas 1.- Tràmit D'audiència.

5. CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRES.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Necessitat de Contractar L'execució de L'obra De鈥

Pas 2.- Provisió de L'ajuntament D'Inici de L'Expedient

Pas 3.- Informe D'intervenció

Pas 4.- Informe-Proposta de Secretaria

Pas 5.- Decret de L'Alcaldia Adjudicant El Contracte

Pas 6.- Notificació Al Contractista Adjudicatari

Pas 7.- Anunci D'aprovació Definitiva Del Projecte.

6. PLA DE SEGURETAT I SALUT.

Pas 1.- Informe Del Director Facultatiu Sobre El Pla de Seguretat i Salut.

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa Pel Qual Es Proposa L'Aprovació Del Pla de Seguretat i Salut.

Pas 3.- Comunicació A L'Autoritat Laboral.

7. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES.

Pas 1.- Informe de L'oficina de Supervisió de Projectes.

Pas 2.- Remissió Del Projecte A La Diputació Provincial Als Municipis Que No Tinguin Oficina de Supervisió de Projectes.

Pas 3.- Informe de La Secretaria.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa D'urbanisme.

Pas 5.- Acord Del Ple D'aprovació Del Projecte

Pas 6.- Anunci D'informació Pública.

Pas 7.- Diligència Del Secretari

Pas 8.- Anunci D'aprovació Definitiva Del Projecte

Pas 9.- Acta de Replanteig Del Projecte

8. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRA PÚBLICA.

Pas 1.- Decret D'incoació de L'expedient.

Pas 2.- Informe de Secretaria.

Pas 3.- Informe de L'interventor.

Pas 4.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 5.- Acord Del Ple D'aprovació Inicial.

Pas 6.- Edicte D'informació Pública.

Pas 7.- Certificat Sobre El Resultat de L'exposició Pública.

Pas 8.- Remissió de L'expedient A L'òrgan Consultiu de La Comunitat Autònoma.

Pas 9.- Dictamen de La Comissió Informativa.

Pas 10.- Acord Del Ple D'aprovació Definitiva.

Pas 11.- Anunci de L'aprovació Definitiva.

Pas 12.- Plec de Clàusules Administratives Generals.

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINARIA, DE LES OBRES RECOLLIDES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ鈥.

Pas 1.- Plec de Prescripcions.

10. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA.

Pas 1.- Plec de Clàusules

Pas.-2.- Contracte Administratiu de Concessió D'obra Pública.

11. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA ...PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

Pas Únic.- Plec de Clàusules Administratives Particulars Per A La Contractació de L'Obra ...... Per Procediment Obert Simplificat.

CAPÍTOL 2. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Necessitat de Contractar El Subministrament.

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa De鈥

Pas 3.- Acord Del Ple.

Pas 4.- Informe de La Intervenció.

Pas 5.- Informe de La Secretaria.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 7.- Acord Del Ple Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 9.- Anunci de La Convocatòria.

Pas 10.- Acta de Constitució de La Mesa de Contractació i Qualificació de La Documentació.

Pas 11.- Acta de L'Obertura de Pliques i Proposta D'Adjudicació.

Pas 12.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Que Garanteix La Millor Relació Qualitat-Preu Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Demés Documentació Preceptiva.

Pas 13.- Acord D'adjudicació.

Pas 14.- Notificació A L'Adjudicatari i A La Resta de Participants.

Pas 15.- Anunci de L'adjudicació Al Perfil Del Contractant

Pas 16.- Formalització Del Contracte En Document Administratiu.

2. CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS/SUBMINISTRES.

Model 1.- Memòria Acreditativa de La Necessitat de Contractar El Servei/subministre De鈥

Model 2.- Providència de L'alcaldia D'inici Del Expedient

Model 3.- Informe D'intervenció

Model 4.- Informe-Proposta de Secretaria

Model 5.-Decret de L'alcaldia Adjudicant El Contracte.

Model 6.- Notificació Al Contractista Adjudicatari

CAPÍTOL 3. CONTRACTES DE SERVEIS

1. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT.

Pas 1.- Memòria Acreditativa de La Necessitat de Contractar La Prestació Del Servei de ...

Pas 2.- Dictamen de La Comissió Informativa De鈥

Pas 3.- Acord Del Ple.

Pas 4.- Informe de La Intervenció.

Pas 5.- Informe de La Secretaria.

Pas 6.- Dictamen de La Comissió Informativa Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 7.- Acord Del Ple Sobre L'aprovació de L'expedient i Obertura Del Procediment D'adjudicació.

Pas 8.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Pas 9.- Anunci de La Convocatòria.

Pas 10.- Acta de Constitució de La Mesa de Contractació i Qualificació de La Documentació.

Pas 11.- Acta de L'obertura de Pliques i Proposta D'adjudicació.

Pas 12.- Requeriment Al Licitador Que Ha Realitzat L'Oferta Que Garanteix La Millor Relació Qualitat-Preu Perquè Aporti La Garantia Definitiva i Altra Documentació Preceptiva.

Pas 13.- Acord D'adjudicació.

Pas 14.- Notificació A L'Adjudicatari i A La Resta de Participants.

Pas 15.- Anunci D'adjudicació Al Perfil Del Contractant.

Pas 16.- Formalització Del Contracte En Document Administratiu.

CAPÍTOL 4. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

1. EXECUCIÓ I COMPLIMENT DEL CONTRACTE D'OBRES.

Pas 1.- Acta de Comprovació Del Replanteig i Autorització D'Inici de L'Obra.

Pas 2.- Instància Del Contractista Aportant El Pla de Seguretat i Salut.

Pas 3.- Informe Del Director Facultatiu Sobre El Pla de Seguretat i Salut.

Pas 4.- Decret D'Aprovació Del Pla de Seguretat i Salut.

Pas 5.- Comunicació A L'autoritat Laboral.

Pas 6.- Pas de Certificació D'obra Executada.

Pas 7.- Audiència Del Contractista.

Pas 8.- Decret D'aprovació de Les Certificacions D'obra.

Pas 9.- Comunicació Del Final de Les Obres.

Pas 10.- Acta de Recepció.

Pas 11.- Acta de Medició General de L'obra.

Pas 12.- Certificació Final de L'obra.

Pas 13.- Aprovació de La Certificació Final de L'obra.

Pas 14.- Informe Tècnic Sobre L'estat de Les Obres.

Pas 15.- Liquidació de L'obra.

Pas 16.- Notificació Al Contractista.

Pas 17.- Aprovació de La Liquidació de L'obra.

Pas 18.- Sol·licitud de Devolució de Fiança O Aval.

Pas 19.- Informe de L'interventor.

Pas 20.- Acord de Cancel·lació de La Garantia.